Інформаційні системи і технології в маркетингу - Навчальний посібник (Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С.)

АнотацІя

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Навчальний посібник

 

Друге видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

ББК 65.290-2     

П 32      

 

Рецензенти:

В. І. Голіков, д-р екон. наук, проф. (Інститут економічного прогнозування НАН України)

С. В. Усенко, канд. техн. наук, доц. (Національний технічний університет України «КПІ»)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-2457 від 27.12.02

 

                Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С.

П 32                       Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посіб­ник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 352 с.

ISBN 966–574–495–Х

У навчальному посібнику розглянуто характеристики інформаційних сис­тем маркетингу, типових технологічних операцій оброблення маркетингової інформації, а також технологічні засоби, інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень. Наведено характерис­тику сучасних програмних засобів для маркетингових досліджень (БЕСТ-Маркетинг, SPSS, ДА-система), моделювання стану ринку (Marketing Expert), підтримки прийняття маркетингових рішень (Prime Decisions) та програм, що містять маркетингові модулі (Галактика, Project Expert, Парус).

Описано інформаційну технологію розв’язання задач з дослідження ринку і попиту, маркетингових досліджень товарів, установлення цін, з уп­равління рекламною діяльністю.

Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за економічними спеціальностями «Маркетинг», «Економічна кібернетика» та ін., а також для практичних працівників, які займаються впровадженням обчислювальної техніки в управління маркетингом.

 

ББК 65.290-2

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко, 1999

© КНЕУ, 1999

© Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко, 2003, зі змінами

ІSBN 966–574–495–Х      © КНЕУ, 2003, зі змінами