Інформаційні системи і технології в маркетингу - Навчальний посібник (Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С.)

Розділ 1

ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОШУКУ, ЗБИРАННЯ І НАГРОМАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Маркетинг як процес планування асортименту та обсягів випуску продуктів, визначення цін, розподілу продуктів між обраними ринками і стимулювання їх збуту з метою задоволення визначених потреб конкретних споживачів базується на вико­ристанні різноманітних відомостей про покупців, ринки, продукти, конкурентів, демографію, фінанси, економіку, трудові та матеріальні ресурси тощо. Завдяки сучасним інформаційним технологіям більшість організацій мають доступ до величезної кіль­кості таких даних, поданих у різноманітних формах (табличній, графічній, текстами, динамічними рядами тощо). Зберігаються ці дані, як правило, у вигляді файлів, розподілених між відділами і підрозділами організації.

Проте наявність в організації доступу до максимальної кількості даних ще не означає, що її шанси в конкурентній боротьбі на ринку автоматично зростатимуть. Цінність да- них полягає не в їх кількості, а у можливості вчасно та в потрібній формі отримувати з них корисну інформацію, яка допомагає тим, хто приймає маркетингові рішення, знаходити кращі рішення, які, природно, збільшують прибутки підприємства.

Головна перевага нових інформаційних технологій у разі їх упровадження у процес планування та управління маркетингом полягає у тому, що вони дають змогу проводити аналіз та обґрунтування варіантів рішень на підставі врахування значно більших відомостей про ринок, регіон, кон’юнктуру, фірму, економіку, трудові та матеріальні ресурси. А це уможливлює впровадження якісно інших форм маркетингової діяльності. Характерним прикладом впливу нових інформаційних технологій на вдосконалення методів маркетингу є розширення сфери використання інтерактивного маркетингу, розвиток якого йде у напрямі все шир­шого використання персоналізованих комунікаційних засобів, завдяки чому забезпечується більша ефективність зв’язків фірми з ринком.