Екологічне право - Навчальний посібник (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ 10-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Видання третє

КИЇВ—2006

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

УДК 349.6 (075.8)

ББК 67.99 (4 Укр.) 301 я 73

К 63

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-1413 від 21.06.2005 р.)

 

Відповідальний редактор: М.І. ЄРОФЕЄВ, кандидат юридичних наук, завідуючий відділом з аграрних і екологічних питань та природокористування Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

Рецензенти:

Н.Р. МАЛИШЕВА — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корець-кого НАН України;

Б.Г. РОЗОВСЬКИЙ — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України

Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.

К 63    Екологічне право: Навчальний посібник. - 3-е вид.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с. ISBN 966-364-178-9

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

УДК 349.6 (075.8)

ББК 67.99 (4 Укр.) 301 я 73

ISBN 966-364-178-9

© Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В., 2006 © Центр навчальної літератури, 2006