Формування якості товарів. Частина 1 - Навчальний посібник (Назаренко В. О., Юдічева О. I., Жук В. А.)

Список використаноЇ лІтератури

Аминов М. С. Производство консервантов / М. С. Аминов, Э. М. Аминов, Е. Г. Горун. — М.: Агропромиздат, 1987. — 304 с.

Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства / Л. Я. Ау-эрман. — М.: Лег. и пищ. пром-ть, 1984. — 415 с.

Виноградарство і виноробство / Ф. Ф. Малик, В. А. Домарецький, В. М. Ісаєнко та ін. — К.: Ін-т систем. дослідж. освіти, 1995. — 304 с.

Виноградарство: підручник / М. О. Дубник, М. М. Коваль, І. М. Кобзар та ін. — К.: Урожай, 1999. — 288 с.

Вступ до харчової технології та інженерії (виноробство) / Є. П. Шольц-Куліков, В. О. Русаков, В. А. Домарецький та ін. — К.: УДУХТ, 2000. — 92 с.

Горенъков Э. С. Технология косервирования / Э. С. Гореньков, А. Н. Усачева, Г. Г. Усачева. — М.: Агропромиздат, 1987. — 351 с.

Домарецький В. А., ОстапчукМ. В., Українець А. І. Технологія харчових продуктів. — К.: НУХТ, 2003. — 570 с.

Дробот В. И. Использование нетрадиционного сырья в хлебопекарной промышленности. — К.: Урожай, 1988. — 152 с.

Егоров Г. А. Технология муки, крупы и комбикормов / Г. А. Егоров, Е. М. Мельников, Б. М. Максимчук. — М.: Колос, 1984. — 375 с.

Загальні технології харчових виробництв: підручник / А. І. Українець, М. М. Калакура, Л. Ф. Романенко, В. А. Домарецький, Л. М. Мельник, О. О. Василенко, П. Л. Шиян, Л. М. Хомічак. — К.: Університет «Україна», 2010. — 814 с.

Задорожний І. М. Товарознавство продовольчих товарів. Зернобо-рошняні товари / І. М. Задорожний, В. В. Гаврилишин. — Львів: Компакт ЛВ, 2004. — 304 с.

Збожна О. М. Основи технології: навч. посібник / О. М. Збожна. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 486 с.

Карташова Л. В. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения / Л. В. Карташова, М. А. Николаева, Е. П. Печ-никова. — М.: «Деловая литература», 2004. — 816 с.

Ковальов М. М. Удосконалення технології ігристих вин з використанням дисперсних матеріалів: автореф. дис. канд. техн. наук. — К., 2000. — 20 с.

Мельник Б. Е., Лебедева В. Б., Винников Г. А. Технология приемки, хранения и переработки зерна. — М.: Агропромиздат, 1990. — 367 с.

Общая технология пищевых производств / Н. И. Назаров, А. С. Гинзбург, С. М. Гребенюк и др. — М.: Лег. и пищ. пром-ть, 198І. — 360 с.

Озимі зернові культури / Л. О. Животков, С. В. Бірюков, В. А. До-марецький та ін. — К.: Урожай, 1993. — 288 с.

Онищенко В. О. Організація виробництва: навч. посібник / В. О. Онищенко, О. В. Редкін, А. С. Староверець, В. Я. Чевганова. — К.: Лібра, 2003. — 336 с.

Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: підручник / Н. Я. Орлова, X. П. Пономарьов. — К. — 2000. — 360 с.

Остапчук М. В. Система технологій (за видами діяльності): навч. посібник / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. — К.: ЦУЛ, 2003. — 888 с.

Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, Г. П. Хомич. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 640 с.

Сирохман І. В. Товарознавство смакових товарів: підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Ратюк. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. — 428 с.

Справочник по виноделию / Под ред. Г. Г. Валуйко и В. Т. Косю-ри. — Симферополь: Таврида, 2000. — 624 с.

Технология пищевых производств / Л. П. Ковальская, В. Ф. Суходол, А.М. Куц и др. — М.: Колос, 1997. — 752 с.

Технологія консервування плодів, овочів, мяса і риби / за ред. Б. Л. Флашауменбаума. — К.: Вища школа, 1995. — 301 с.

Товажнянсъкий Л. Л. Загальна технологія харчових виробництв у пракладах і задачах: підручник / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухало, П. О. Капустенко, С. І. Орлова. — К: Центр навчальної літератури, 2005. — 496 с.

Флауменбаум Б. Л. Основы консервирования пищевых продуктов / Б. Л. Флауменбаум, С. С. Танчев, М. А. Гришин. — М.: Акропромиздат, 1986. — 494 с.

Флауменбаум Б. Л. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного вирбництва / Б. Л. Влауменбаум, А. Т. Безусов, В. М. Сторожук, Г. П. Хомич. — Одеса: Друк, 2006. — 400 с.

Херсум А. С. Консервированные пищевых продукты (термическая стерилизация и микробиология) / А. С. Херсум, Е. Д. Халланд. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 320 с.

Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): ученик / В. И. Хлебников. — М.: «Дашков и Ко», 2000. — 427 с.

Шаповал М. І. Менеджмент якості: підручник / М. I. Шаповал. — К.: «Знання», КОО, 2003. — 475 с.

Шолъц Е. П. Технология переработки винограда: учебник для вузов / Е. П. Шольц, В. Ф. Пономарев. — М.: ВО Агропромиздат, 1990. — 448 с.