Формування якості товарів. Частина 1 - Навчальний посібник (Назаренко В. О., Юдічева О. I., Жук В. А.)

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

частина 1

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2012

УДК 006.83:330.123.4(075.8) ББК 30Ця73 Н 19

Гриф надано

Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України (Лист № 1/11-732 7від 05.08.2011 р.)

Рецензенти:

Дейниченко Г. В. - доктор технічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Козлов Г. Ф. - доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій;

Трончук І. С. - доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавська державна аграрна академія.

Назаренко В. О., Юдічева О. IL, Жук В. А.

Н 19 Формування якості товарів. Частина 1. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 386 с.

ISBN 978-611-01-0295-7

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану харчової промисловості України. Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживчих властивостей в процесі виготовлення продукції. Для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу наводяться контрольні запитання та тести. Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.

Навчальний посібник призначений для студентів товарознавчих спеціальностей.

УДК 006.83:330.123.4(075.8) ББК 30Ця73

ISBN 978-611-01-0295-7

© Назаренко В. О., Юдічева О. П.,

Жук В. А., 2012. © Центр учбової літератури, 2012.