Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії - Навчальний посібник (Шевченко О. О.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Генезис сучасних економІчних теорІй 1.1 економічна думка кінця xix — першої третини xx ст. як теоретичне підґрунтя формування сучасних економічних теорій
Читать: 1.2 основні напрями розвитку теорії в xx ст.
Читать: 1.3 сучасна економічна теорія: нові тенденції розвитку
Читать: НеолІбералІзм І соцІальне ринкове господарство
Читать: 2.1. економічний лібералізм: особливості й підходи
Читать: 2.2 теоретична конструкція чистої ринкової економіки л. мізеса
Читать: 2.3. теорія спонтанного порядку ф. хайєка
Читать: 2.4. теорія економічних порядків в. ойкена
Читать: 2.5. економічна реформа л. ерхарда
Читать: 2.6. концепція соціального ринкового господарства
Читать: 2.7. чиказька школа економічної думки: френк найт
Читать: Монетаризм як основна школа сучасноЇ неокласики
Читать: 3.1. теоретичні засади монетаризму, його еволюція та особливості
Читать: 3.2. основні постулати економічної доктрини м. фрідмена
Читать: 3.3. проблеми циклічності та інфляції в інтерпретації м. фрідмена
Читать: 3.4. концепція «природного безробіття» м. фрідмена
Читать: ТеорІЇ сучасного консерватизму
Читать: 4.1. теорія раціональних очікувань
Читать: 4.2. теорія пропозиції
Читать: 4.3. теорія недосконалої інформації
Читать: НеокеинсІанство І посткейнсІанство
Читать: 5.1. теорії неокейнсіанства
Читать: 5.2. теорії посткейнсіанства (ліве кейнсіанство та монетарне кейнсіанство)
Читать: 5.3. нове кейнсіанство
Читать: Сучасний ІнституцІоналІзм та нова ІнституцІональна теорІя
Читать: 6.1. особливості сучасного інституціоналізму
Читать: 6.2. теорія техноструктури дж. гелбрейта
Читать: 6.3. економіка домінування ф. перру
Читать: 6.4. методологія р. хейлбронера
Читать: 6.5. Інституціонально-соціологічний підхід г. мюрдаля
Читать: 6.6. методологія нової інституціональної теорії
Читать: 6.7. Інституціональна економічна теорія д. норта
Читать: 6.8. внесок о. вільямсона та е. остром у розвиток нової інституціональної теорії
Читать: 6.9. теорія ігор (дж. неш)
Читать: НеординарнІ економІчнІ теорІЇ І школи
Читать: 7.1. й. шумпетер: інновації як фактор економічного зростання
Читать: 7.2. становлення шведської школи
Читать: 7.3. концепція множинності моделей соціалізму о. ланге
Читать: 7.4. економічна модель «витрати — випуск» в. леонтьєва
Читать: ТеорІЇ мІжнародноЇ торгІвлІ
Читать: 8.1. сучасні інтерпретації порівняльних переваг: забезпеченість факторами виробництва, теорема вирівнювання цін на фактори виробництва
Читать: 8.2. виграш від торгівлі та експорт, що розоряє
Читать: 8.3. парадокс в. леонтьєва
Читать: 8.4. теорія конкурентних переваг
Читать: МоделІ зростання й модернІзацІЇ краЇн «третього свІту»
Читать: 9.1. проекти нового світового порядку
Читать: 9.2. «азіатська драма» г. мюрдаля
Читать: 9.3. моделі дуалістичної економіки
Читать: Проблеми трансформацІЇ економІки
Читать: 10.1. теорії глобальної промислової революції та індустріального суспільства
Читать: 10.3. теорії підприємницької економіки та інформаційного суспільства
Читать: ТеоретичнІ засади розвитку економІки знань
Читать: 11.1. сутність поняття «знання» у трактовці вчених-економістів xx ст.
Читать: 11.2. знання та ресурсна теорія
Читать: 11.3. знання та інформація
Читать: 11.4. особливості економіки знань
Читать: ЛІтература