Політична економія - Навчальний посібник (К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. типова програма курсу
Читать: 1.1. тематичний план (для студентів денної форми навчання)
Читать: 1.2. змІст дисциплІни
Читать: 2. навчально-методичне забезпечення курсу
Читать: 2.1. методичнІ вказІвки
Читать: Тема 1. предмет і метод політичної економії
Читать: Тема 2. економічні потреби і виробничі можливості суспільства. економічні інтереси
Читать: Тема 3. економічна система суспільства.
Читать: Тема 4. відносини власності
Читать: Тема 5. форми організації суспільного виробництва
Читать: Тема 6. гроші
Читать: Тема 7. витрати виробництва і прибуток
Читать: Тема 8. ринок: сутність, функції та моделі
Читать: Тема 9. класифікація ринків і загальні ознаки їх функціонування
Читать: Тема 10. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу
Читать: Тема 11. домогосподарства
Читать: Тема 12. підприємство і підприємництво
Читать: Тема 13. капітал і наймана праця
Читать: Тема 14. підприємництво в аграрній сфері
Читать: Тема 15. держава та її економічні функції
Читать: Тема 16. форми суспільного продукту в процесі відтворення
Читать: Тема 17. розподіл національного доходу. споживання і заощадження
Читать: Тема 18. економічне зростання та його чинники. економічні цикли.
Читать: Тема 19. зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання
Читать: Тема 20. господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва
Читать: Тема 21. закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи
Читать: Тема 22. економічна система сучасного капіталізму
Читать: Тема 23. соціалістична економічна система та її еволюція
Читать: Тема 24. закономірності та особливості розвитку перехідних економік
Читать: Тема 25. світове господарство
Читать: Тема 26. форми міжнародних економічних відносин
Читать: Тема 27. економічні аспекти глобальних проблем
Читать: 2.2. плани семІнарських занять, лІтература та термІнологІчнІ словники
Читать: Термінологічний словник
Читать: 2.3. навчальнІ завдання та теми рефератІв
Читать: 2.4. завдання для перевІрки знань.
Читать: 3. завдання для блочно-модульного контролю знань студентІв
Читать: 4. методичнІ матерІали щодо пІдготовки студентами курсових робІт  
Читать: 5. критерІЇ оцІнювання знань студентІв з дисциплІни
Читать: 6. список рекомендованої літератури.