Економіка та організація інноваційної діяльності - Навчальний посібник (Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тематичний план аудиторних занять з навчальноЇ дисциплІни «економІка та органІзацІя ІнновацІйноЇ дІяльностІ»
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. ІнновацІЇ: становлення та сучаснІ тенденцІЇ розвитку
Читать: 2.2. сутнІсна характеристика ІнновацІйних процесІв
Читать: 2.3. особливостІ створення ІнновацІй та формування попиту на них
Читать: 2.4. ІнновацІйна полІтика фІрми
Читать: 2.5. система управлІння ІнновацІйними процесами
Читать: 2.6. сучаснІ органІзацІйнІ форми реалІзацІЇ ІнновацІй
Читать: 2.7. фІнансування ІнновацІйних процесІв
Читать: 2.8. регулювання та стимулювання ІнновацІйноЇ діяльності
Читать: 2.9. комплексне оцІнювання ефективностІ ІнновацІйноЇ дІяльностІ фІрми
Читать: РоздІл 3
Читать: РоздІл 4
Читать: РоздІл 5
Читать: Література