Розміщення продуктивних сил України - Навчальний посібник (С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітю­ренко, Я. Б. Олійник)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: 1. сутнiсть предмета І об’Єкта науки про розмІщення продуктивних сил
Читать: 2. методологІчнІ основи науки
Читать: 3. актуальнi проблеми І завдання курсу розмiщення продуктивних сил украЇни
Читать: 2. закономІрностІ, принципи І фактори розмІщення продуктивних сил
Читать: 1. сутнІсть економІчного закону І закономІрностІ, Їх об’Єктивний характер
Читать: 2. закономІрностІ розмІщення продуктивних сил
Читать: 3. принципи розмІщення суспІльного виробництва
Читать: 4. основнІ фактори І критерІЇ, що впливають на розмІщення продуктивних сил
Читать: 3. економІчне районування та територІальна структура народного господарства
Читать: 1. сутнІсть економІчного району та об’Єктивний характер його формування
Читать: 2. основнІ районоутворюючІ фактори
Читать: 3. принципи І критерІЇ видІлення великих економІчних районІв
Читать: 4. ІЄрархІя економІчних районІв, Їх основнІ типи
Читать: 5. мережа економІчних районІв украЇни
Читать: 6. практичне значення економІчного районування
Читать: 5. науковІ методи аналІзу розмІщення І територІальноЇ органІзацІЇ народного господарства
Читать: СутнІсть наукових методІв
Читать: 2. традицІйнІ І новІ методи вивчення розмІщення продуктивних сил
Читать: 3. зарубІжнІ теорІЇ розмІщення виробництва
Читать: 6. населення та трудовІ ресурси украЇни
Читать: 1. роль народонаселення у розвитку продуктивних сил та територІальнІй органІзацІЇ народного господарства
Читать: 2. динамІка чисельностІ та склад населення, особливостІ його розмІщення
Читать: 3. демографІчна ситуацІя та ЇЇ регІональнІ особливостІ
Читать: 4. трудовІ ресурси та Їх структура
Читать: 5. трудоресурсна ситуацІя та ЇЇ регІональнІ особливостІ
Читать: 6. ринок працІ та забезпечення продуктивноЇ зайнятостІ
Читать: 7. природно-ресурсний потенцІал украЇни
Читать: 1. сутнІсть природно-ресурсного потенцІалу та його структура
Читать: 2. кІлькІсна І якІсна оцІнка природних ресурсІв та природних умов
Читать: 3. характеристика природно-ресурсного потенцІалу украЇни та ЇЇ регІонІв
Читать: 4. ресурсозбереження — головний напрям використання природно-ресурсного потенцІалу
Читать: 8. народногосподарський комплекс украЇни
Читать: 1. сутнІсть та структура народного господарства украЇни
Читать: 2. промисловІсть украЇни І форми ЇЇ територІальноЇ органІзацІЇ
Читать: 3. основнІ проблеми розвитку та розмІщення народного господарства украЇни
Читать: 9. науково-технІчний потенцІал украЇни
Читать: 1. сутнІсть І роль науково-технІчного прогресу у розвитку народногосподарського комплексу
Читать: 2. науково-технІчний потенцІал украЇни: сучасний стан та особливостІ територІальноЇ органІзацІЇ
Читать: 3. проблеми реконструкцІЇ народного господарства украЇни в контекстІ завдань прискорення науково-технІчного прогресу
Читать: 10. паливно-енергетичний комплекс украЇни
Читать: 1. сутнІсть, роль І мІсце в народногосподарському комплексІ украЇни
Читать: 2. паливно-енергетичний баланс та його структура
Читать: 3. вугІльна промисловІсть украЇни: сучасний стан, основнІ проблеми та перспективи розвитку
Читать: 4. нафтова І нафтопереробна промисловІсть украЇни: сучасний стан, основнІ проблеми та перспективи розвитку
Читать: 5. газова промисловІсть украЇни: сучасний стан, основнІ проблеми та перспективи розвитку
Читать: 6. роль електроенергетики в господарському комплексІ украЇни та особливостІ ЇЇ розмІщення
Читать: 7. проблеми І перспективи розвитку електроенергетики украЇни
Читать: 11. металургІйний комплекс украЇни
Читать: 1. значечння чорноЇ металургІЇ для розвитку народногосподарського комплексу украЇни
Читать: 2. сировинна база чорноЇ металургІЇ украЇни
Читать: 3. структура, сучасний стан та особливостІ розмІщення чорноЇ металургІЇ украЇни
Читать: 4. кольорова металургІя украЇни: сировинна база, особливостІ розмІщення І розвитку
Читать: 5. проблеми І перспективи розвитку металургІйного комплексу украЇни
Читать: 12. машинобудІвний комплекс украЇни
Читать: 1. роль І мІсце в народногосподарському комплексІ
Читать: 2. технологІя виробництва машин, спецІалІзацІя І кооперування в машинобудуваннІ
Читать: 3. принципи, умови І чинники розвитку та розмІщення
Читать: 4. галузева структура машинобудування украЇни
Читать: 5. сучасний стан та особливостІ розмІщення основних галузей машинобудування украЇни
Читать: 6. проблеми І перспективи розвитку машинобудування украЇни
Читать: 13. агропромисловий комплекс украЇни
Читать: 1. роль агропромислового комплексу в народному господарствІ. структура І форми територІальноЇ органІзацІЇ апк
Читать: 2. сІльське господарство, його структура
Читать: 3. розмІщення галузей рослинництва
Читать: 4. розмІщення галузей тваринництва
Читать: 5. територІальна структура апк украЇни
Читать: 7. проблеми І перспективи розвитку апк
Читать: 14. соцІальний комплекс украЇни
Читать: 15. транспортний комплекс украЇни
Читать: 17. хІмІчний комплекс украЇни
Читать: 18. лІсопромисловий комплекс украЇни
Читать:                питання для самоконтролю
Читать:                література
Читать:                питання для дискусІЇ