Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Дондик Н. Я., Дондик Г. П.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 теоретичнІ основи судовоЇ бухгалтерІЇ 1.1. предмет, метод, завдання та структура судовоЇ бухгалтерІЇ, як навчальноЇ дисциплІни
Читать: 1.2. ІсторІя розвитку судовоЇ бухгалтерІЇ
Читать: 1.3. використання судовоЇ бухгалтерІЇ в юридичнІй практицІ
Читать: 2.2. предмет та метод бухгалтерського облІку
Читать: 2.3. бухгалтерський баланс в господарськІй дІяльностІ та його значення в юридичнІй практицІ
Читать: 2.4. бухгалтерськІ рахунки: поняття та види
Читать: Розділ 3 форми І етапи облІковоЇ роботи господарських операцІй. методи дослІдження бухгалтерських документІв 3.1. класифІкацІя облІкових документІв та методи Їх дослІдження
Читать: 3.2. форми І етапи облІковоЇ роботи
Читать: 3.3. методи дослІдження бухгалтерських (облІково-розрахункових) документІв
Читать: 3.4. використання даних синтетичного та аналІтичного бухгалтерського облІку в юридичнІй практицІ
Читать: 3.5. вІдновлення бухгалтерського облІку, як метод ефективного розслІдування злочинІв у сферІ економІки.
Читать: Розділ 4 використання ІнвентаризацІЇ та ЇЇ матерІалІв в практицІ овс пІд час розслІдування корисливих злочинІв 4.1. ІнвентаризацІя: поняття та види
Читать: 4.2. основнІ вимоги проведення ІнвентаризацІЇ
Читать: 4.3. основнІ документи процесу ІнвентаризацІЇ
Читать: 4.4. основнІ способи фальсифІкацІЇ результатІв ІнвентаризацІЇ та методи Їх виявлення
Читать: 4.5. оцІнка та використання матерІалІв ІнвентаризацІЇ оперативними працІвниками та слІдчими при вирІшеннІ питання про порушення кримІнальноЇ справи (та пІд час розслІдування)
Читать: Розділ 5 документальна ревІзІя та особливостІ ЇЇ проведення за вимогою правоохоронних органІв 5.1. документальна ревІзІя: поняття та види
Читать: 5.2. особливостІ органІзацІЇ І проведення документальноЇ ревІзІЇ
Читать: 5.3. документальне оформлення проведеноЇ документальноЇ ревІзІЇ
Читать: 5.4. особливостІ ревІзІЇ, здІйснюваноЇ за вимогою правоохоронних органІв
Читать: Розділ 6 участь спецІалІста-бухгалтера у кримІнальному процесІ 6.1. непроцесуальнІ форми використання спецІальних бухгалтерських знань (на стадІЇ порушення кримІнальноЇ справи)
Читать: 6.2. консультацІЇ спецІалІста-бухгалтера та Їх значення
Читать: 6.3. участь спецІалІста-бухгалтера у провадженнІ окремих слІдчих дІй
Читать: Розділ 7 аудит І документальна перевІрка 7.1. аудит як форма недержавного фІнансового контролю
Читать: 7.2. податковий контроль в украЇнІ. органІзацІя І проведення документальних перевІрок
Читать: 8.2. прийоми економІчного аналІзу
Читать: 8.3. методи та прийоми економІчного аналІзу, що використовуються з метою виявлення злочинІв
Читать: Розділ 9 органІзацІя, призначення, проведення судово-бухгалтерськоЇ експертизи та оцІнка ЇЇ результатІв 9.1. поняття, предмет та метод судово-бухгалтерськоЇ експертизи, Її призначення та проведення. класифІкацІя судових експертиз
Читать: 9.2. органІзацІйне забезпечення судово-бухгалтерськоЇ експертизи
Читать: 9.3. компетенцІя експерта-бухгалтера
Читать: 9.4. висновок експерта-бухгалтера та оцІнка результатІв експертизи слІдчими та судовими органами
Читать: ТестовІ питання
Читать: БІблІографІя