Економічний аналіз - Навчальний посібник (М. А. Болюх, В. З. Бур­чевський, М. І. Горбаток)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Переднє слово
Читать: Частина І
Читать: Розділ 1          економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень
Читать: 1.1. зміст і завдання економічного аналізу
Читать: 1.2. природа управлінських рішень
Читать: 1.3. процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз
Читать: 1.4. управління за відхиленнями та економічний аналіз
Читать: 1.5. управлінський облік і економічний аналіз
Читать: Розділ 2          предмет І види економІчного аналІзу
Читать: 2.1. роль економічного аналізу за ринкових відносин
Читать: 2.2. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу
Читать: 2.3. мета й завдання економічного аналізу. основні його категорії
Читать: 2.4. зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами
Читать: 2.5. предмет економічного аналізу
Читать: 2.6. види й напрямки економічного аналізу
Читать: Розділ 3          метод та прийоми економІчного аналІзу
Читать: 3.1. сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа
Читать: 3.2. технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація
Читать: 3.3. абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження
Читать: 3.4. особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях
Читать: 3.5. евристичні прийоми дослідження
Читать: 3.6. сутність середніх та відносних величин та їх застосування в економічному аналізі
Читать: 3.7. використання в економічному аналізі рядів динаміки
Читать: 3.8. використання графічного способу в аналізі господарської діяльності
Читать: 3.9. застосування групувань в аналітичних дослідженнях
Читать: 3.10. балансовий спосіб
Читать: 3.11. прийоми елімінування в економічному аналізі
Читать: 3.12. використання в економічному аналізі способів пропорційного ділення, часткової участі та інтегрального способу
Читать: Розділ 4          моделювання господарськоЇ дІяльностІ пІдприЄмства І використання економІко-математичних методІв
Читать: 4.1. сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби його реалізації
Читать: 4.2. використання математичних методів в економічному аналізі
Читать: 4.3. Інтеграція застосування засобів моделювання та економіко-математичних методів у сучасних інформаційних системах управління виробництвом на підприємстві
Читать: Розділ 5          ІнформацІйна база аналІзу та використання персональних комп’ютерІв
Читать: 5.1. система економічної інформації
Читать: Потік
Читать: Масив
Читать: Показник
Читать: Реквізит
Читать: 5.2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура
Читать: 5.3. комп’ютерні технології аналітичних робіт
Читать: Розділ 6          органІзацІя та етапи економІчного аналІзу
Читать: 6.1. методичні принципи організації економічного аналізу
Читать: 6.2. головні етапи аналітичної роботи та їх характеристика
Читать: 6.3. сукупність джерел інформації економічного аналізу. методика перевірки їхньої достовірності
Читать: Розділ 7          аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Читать: 7.1. значення, завдання аналізу і джерела інформації
Читать: 7.2. формування доходів, витрат і прибутків підприємства
Читать: 7.3. аналіз прибутку від реалізації продукції
Читать: 7.4. аналіз доходів від цінних паперів
Читать: 7.5. аналіз резервів збільшення прибутку
Читать: 7.6. аналіз рентабельності продукції
Читать: 7.7. аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку
Читать: Розділ 8          аналІз фІнансового стану пІдприЄмства
Читать: 8.1. роль фінансового аналізу у зміцненні господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки
Читать: 8.2. основні напрямки аналізу балансу. вплив інфляції на валюту балансу
Читать: 8.3. аналіз складу майна та джерел його утворення
Читать: 8.4. аналіз ліквідності та платоспроможності за даними п(с)бо № 2
Читать: 8.5. аналіз фінансової стабільності
Читать: 8.6. аналіз ефективності використання оборотного капіталу
Читать: 8.7. аналіз оборотності оборотних коштів за даними п(с)бо №4
Читать: 8.8. аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Читать: 8.9. аналіз використання капіталу
Читать: Розділ 9          аналІз ІнвестицІйноЇ дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 9.1. аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності
Читать: 9.2. методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів
Читать: 9.3. аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень
Читать: 9.4. аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій
Читать: Розділ 10 діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру
Читать: 10.1. аналітична діагностика можливого банкрутства
Читать: 10.2. характеристика показників неплатоспроможності підприємства
Читать: 10.3. метіоди прогнозування можливого банкрутства
Читать: 10.4. вплив інфляції на прийняття рішень фінансового характеру
Читать: Розділ 11  аналіз реалізації продукції  та маркетингової діяльності   підприємства
Читать:  11.1. аналіз реалізації продукції
Читать: 11.2. аналіз маркетингової діяльності підприємства
Читать: Розділ 12  аналіз виробництва  продукції та послуг
Читать: 12.1. значення, завдання і джерела аналізу  виробництва продукції
Читать: 12.2. аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції
Читать: 12.3. аналіз асортименту продукції
Читать: 12.4. аналіз структури випуску продукції
Читать: 12.5. аналіз якості продукції
Читать: 12.6. аналіз браку
Читать: 12.7. аналіз ритмічності виробництва
Читать: Розділ 13. аналіз матеріальних ресурсів
Читать: Розділ 14  аналІз витрат на виробництво  та собІвартостІ продукцІЇ
Читать: 14.1. значення, завдання та джерела інформації
Читать: 14.2. показники собівартості продукції
Читать: 14.3. оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості товарної продукції
Читать: 14.4. аналіз загальної суми собівартості товарної продукції
Читать: Розділ 15  особливостІ аналІзу  зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ
Читать: Список рекомендованої літератури
Читать: Додатки