Економіка та підприємництво. Випуск 3 - Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тематичний план вивчення дисциплІни
Читать: Тема 1. загальна характеристика витрат
Читать: Тема 3. формування витрат за мІсцями І центрами вІдповІдальностІ
Читать: Тема 4. методичнІ основи обчислення собІвартостІ окремих виробІв
Читать: Тема 5. контроль витрат І стимулювання економІЇ ресурсІв
Читать: Тема 6. аналІз системи «витрати—випуск—прибуток» як Інструмент обҐрунтування виробничо-маркетингових рІшень
Читать: Тема 7. оптимІзацІя операцІйноЇ системи пІдприЄмства за критерІЄм витрат
Читать: Запитання
Читать: Словник
Читать: Контроль знань студентІв
Читать: ЛІтература