Державне регулювання економіки - Навчальний посібник (Чистов С. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: навчальна програма
Читать: тематичний план дисциплІни
Читать: Плани семІнарських І практичних занять
Читать: Тема 1. державне регулювання як метод управління економікою
Читать: Тема 2. стратегія соціально-економічного розвитку країни
Читать: Тема 3. фінансово-бюджетна та грошово-кредитна політика
Читать: Тема 4. структурна та інвестиційна політика
Читать: Тема 5. науково-технічна та інноваційна політика
Читать: Тема 6. державне регулювання підприємництва
Читать: Тема 7. державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Читать: Тема 8. державне регулювання цін та інфляції
Читать: Тема 9. регіональна економічна політика
Читать: Тема 10. соціальна політика
Читать: Тема 11. державне регулювання природоохоронної діяльності
Читать: Завдання для модульного контролю
Читать: МетодичнІ вказІвки до виконання курсових робІт
Читать: Додаток 1
Читать: ОцІнювання знань студентІв
Читать: ЛІтература