Державне регулювання економіки - Навчальний посібник (С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко )

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. вади ринкового саморегулювання
Читать: 1.2. функцІЇ держави в сучаснІй економІцІ
Читать: 1.3. сутнІсть державного регулювання економІки
Читать: 1.4. методи державного регулювання економІки
Читать: 1.5. система органІв державного регулювання економІки
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. сутнІсть соцІально-економІчноЇ стратегІЇ
Читать: 2.2. соцІально-економІчне прогнозування
Читать: 2.3. макроекономІчне планування
Читать: 2.4. державне програмно-цІльове планування
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. фІнансово-бюджетне регулювання
Читать: 3.2. податкове регулювання
Читать: 3.3. регулювання суспІльного сектору економІки
Читать: 3.4. державне замовлення як засІб задоволення державних потреб
Читать: 3.5. грошово-кредитне регулювання
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. структура та структурнІ зрушення в розвитку економІки
Читать: 4.2. структурний ефект та його вимІрювання
Читать: 4.3. державне регулювання структурних зрушень в економІцІ
Читать: 4.4. державне регулювання ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Читать: РоздІл 5
Читать: 5.1. науково-технІчний прогрес та економІчне зростання
Читать: 5.2. необхідність та сутність науково-технічної політики
Читать: 5.3. форми та методи реалізації науково-технічної політики
Читать: 5.4. державне регулювання інноваційних процесів
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. підприємництво як об’єкт державного регулювання
Читать: 6.2. роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в україні
Читать: 6.3. механізм державного регулювання підприємництва
Читать: 6.4. фінансові важелі державної підприємницької політики
Читать: РоздІл 7
Читать: 7.1. засади зовнішньоекономічної діяльності
Читать: 7.2. регулювання торговельної діяльності
Читать: 7.3. Іноземне інвестування
Читать: 7.4. роль держави в залученні іноземних кредитів
Читать: РоздІл 8
Читать: 8.1. необхідність та методи державного регулювання цін
Читать: 8.2. антиінфляційна політика
Читать: РоздІл 9
Читать: 9.1. регіональна економічна політика, її сутність та завдання
Читать: 9.2. механізм реалізації регіональної економічної політики держави
Читать: 9.3. державне регулювання соціально- економічного розвитку регіонів
Читать: 9.4. місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону
Читать: РоздІл 10
Читать: 10.1. сутність і мета соціальної політики
Читать: 10.2. основні завдання та показники соціальної політики
Читать: 10.3. реальні доходи населення та їх регулювання
Читать: 10.4. регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг
Читать: 10.5. регулювання ринку праці та зайнятості населення
Читать: РоздІл 11
Читать: 11.1. необхідність охорони навколишнього природного середовища
Читать: 11.2. принципи та об’єкти охорони навколишнього природного середовища
Читать: 11.3. державне екологічне регулювання
Читать: 11.4. державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Читать: 11.5. економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності