Теорія держави і права - Підручник (Скакун О.Ф.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Розділ І. вступ до загальноЇ теорІЇ держави І права
Читать: Глава 1. поняття І система юридичноЇ науки
Читать: Глава 2. загальна теорІя держави І права як фундаментальна наука
Читать: Розділ ii теорІя держави
Читать: Глава з походження держави
Читать: Глава 4 державна влада І держава
Читать: Глава 5 держава у полІтичнІй системІ суспІльства
Читать: Глава 6 форма держави
Читать: Глава 7 механІзм І апарат держави
Читать: Глава 8 державнІ органІ влади в украЇнІ
Читать: Глава 9 соцІальна правова держава
Читать: Розділ iii теорІя демократІЇ. права людини
Читать: Глава 10 загальне вчення про демократІю
Читать: Глава 11 права людини І громадянина
Читать: Глава 12 основнІ теорІЇ демократІЇ
Читать: Розділ iv теорІя права
Читать: Глава 13 загальне вчення про право
Читать: Глава 14. правова система держави І система права. система законодавства І систематизацІя нормативно-правового матерІалу
Читать: Глава 15 норми права у системІ соцІальних норм
Читать: Глава 16 правотворчІсть
Читать: Глава 17. правовий акт. нормативно-правовий акт. мІжнародний договІр
Читать: Глава 18 правовІдносини. юридичнІ факти
Читать: Глава 19 правовий статус особи, народу, держави
Читать: Глава 20 реалІзацІя норм права. правозастосування
Читать: Глава 21 тлумачення норм права
Читать: Глава 22. правова І правомІрна поведІнка. правопорушення
Читать: Глава 23 юридична вІдповІдальнІсть
Читать: Глава 24 законнІсть. правопорядок
Читать: Глава 25 правосвІдомІсть. правова культура
Читать: Глава 26 правове виховання. правовий всеобуч
Читать: Глава 27 правове регулювання І його механІзм. юридична технІка
Читать: Розділ v. основнІ типи правових систем свІту (загальне порІвняльне правознавство)
Читать: Глава 28. предмет загального порІвняльного правознавства. поняття типу І типологІЇ правових систем свІту
Читать: Глава 29 романс-германський тип правовоЇ системи
Читать: Глава 30 англо-американський тип правовоЇ системи
Читать: Глава 31 змІшаний (гІбридний) тип правовоЇ системи