Інвестування - Підручник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

Регулювання ІнвестицІйноЇ дІяльностІ 2.1. Інвестиційний ринок та його регулювання

Створення сприятливого інвестиційного клімату в державі пов'язане із чітким правовим регулюванням інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність — це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо регулювання інвестицій.

Сьогодні правова система України складається з більш ніж ста законів та інших нормативних актів, які регулюють інвестиційну діяльність. Серед них насамперед слід викоремити Закон «Про інвестиційну діяльність», Декрет Кабінету Міністрів «Про режим іноземного інвестування», Закон «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні», Закон «Про цінні папери та фондову біржу», які створюють засади правового регулювання інвестиційної діяльності.

Законодавча база визначає правовий статус інвесторів-суб'єктів інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.

Законодавство декларує, що всі суб'єкти інвестиційної діяльності, незалежно від форм власності та господарювання, мають рівні права у частині здійснення цієї діяльності; самостійно визначають цілі, напрями, види та обсяги інвестицій; залучають для їхньої реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, проводять організацію конкурсів і торгів.

Інвестор має право володіти, користуватися та розпоряджатися об'єктами і результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України.

Реінвестиції — це переміщення капіталу з одних активів в інші, більш ефективні.

Які ж є форми регулювання інвестиційної діяльності? Перерахуємо головні:

— правове регулювання. Прийняття законів та інших нормативних актів, регулюючих інвестиційну діяльність, є однією з найважливіших умов реалізації державної інвестиційної політики. Законодавчі основи цієї політики регулюють інвестиційну діяльність у різних формах;

податкове регулювання; економічне регулювання; експертиза інвестиційних проектів; регулювання захисту інвестицій; створення системи органів державного регулювання; регулювання ринку приватизації; регулювання в галузі корпоративних відносин. Для успішного проведення інвестиційної діяльності акціонерними товариствами найважливішим є правове регулювання в суміжних галузях діяльності.

До таких галузей належать: ■ банківська діяльність; митна система; експортно-імпортні операції; страхування;

галузь товаровиробництва.

Безпосередньо з регулюванням інвестиційної діяльності пов'язане законодавче забезпечення та регулювання фінансового і фондового ринків України, які є складовою частиною інвестиційного ринку. Інвестиційний ринок — сукупність економічних і правових відносин, які складаються між

продавцями та покупцями інвестиційних товарів та послуг, а також об'єктів інвестування.

Акціонерні товариства (АТ) — це головні учасники інвестиційної діяльності як на фінансовому та фондовому ринку, так і на ринку об'єктів реального інвестування. На рис. 2.1 показано структуру інвестиційного ринку та місце в ньому акціонерних товариств.

АТ найактивніше беруть участь у ринку прямих капітальних вкладень та в ринку об'єктів приватизації. На фондовому ринку вони можуть виступати як об'єкти портфельного інвестування та як об'єкти стратегічного інвестування, на фінансовому ринку, де інвестування здійснюється за допомогою кредитування, — як об'єкти стратегічного інвестування. Крім цього, акціонерні товариства самі можуть бути інвесторами.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК

X

Ринок об'єктів реального інвестування

Ринок інструментів фінансового інвестування

 

 

Ринок прямих капіталовкладень

Ринок приватизаційних об'єктів

Ринок нерухомості

Ринок інших об'єктів реального інвестування

V        

Ринок об'єктів господарських взаємовідносин

            V        

Фондовий ринок

 

1

X

X

X

 

Акціонерні товариства

Споживчого призна-

Виробни-чого призначення

Господарські договори

Договори лізингу

Договори концесії

Портфельні інвестиції

Стратегічні інвестиції

 

Рис. 2.1. Структура інвестиційного ринку