Інвестування - Підручник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

Рекомендована лІтература

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 року // Закони України. — К., 1996. — Т. 2.

Закон України «Про власність» від 26 березня 1991 року // Закони України. — К., 1996. — Т. 1.

Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 15 березня 2001 року. // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2001. — № 21.

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 3 лютого 1994 року // Закони України. — К., 1997. — Т. 7.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року. // Закони України. — К., 1996 — Т. 2.

Закон України «Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), № 137/98-ВР від 03.03.1999 р.

Закон України «Про оплату праці» № 20/97-ВР від 23.01.97 р.

Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, № 2886-111. — 13 грудня 2001 р. — ст. 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Закон України «Про організацію роботодавців»- № 2436-ІП, від 24.12.2001 р. Ст. 1, 5.

Господарський кодекс України № 436-ГУ ВР від 16.01.03 р.

Послання Президента України до Верховної Ради України «Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 — 2004 роки» // Урядовий кур'єр. — 2000. — № 16. — С. 5—12.

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної Ради України» Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки, № 276/2000 від 23.02.2000 р.

Амоша А. И. Обеспечение развития социально -трудовых отношений в Украине // Журнал европейской экономики. — 2002. — т. 1 (№ 2). — С. 181 — 191.

Анохин Е. А. Корпоративное управление инновациями // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2002. — № 141. — С. 91-95.

Бабій Л. В. Стратегічні альянси та злиття і поглинання як альтернативні інструменти досягнення швидкого зростання компаній // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 210. — С. 350—356.

Беляев А. А., Короткое Э. М. Системология организации. — М: Инфра, 2000.

Бернар И., Колли Ж. Толковый экономический и финансовый словарь. — М.: Международные отношения, 1994. — Т. 1. — 783 с.

Бернар И., Колли Ж. Толковый экономический и финансовый словарь. — М.: Международные отношения, 1994. — Т. 2. — 705 с.

Битянова М. Р. Социальная психология. — М., 1994. — 106 с.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К., МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995. — 448 с.

Бобыль В. В. Корпоративное управление риском ликвидности в коммерческом банке // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 210. — С. 835—841.

Богачёв С. В. Исторические аспекты развития акционерных обществ // Економічні проблеми і перспективи стабілізації економіки України. — Донецьк: ІЕП HAH України, 2001. — С. 5—15.

Богачёв С. В. Этапы совершенствования функционирования акционерных обществ // Проблемы повышения эффективностифу-нкционирования предприятий различных форм собственности. — Донецк: ИЭП HAH Украины, 1997. — С. 59—67.

Бочан І. О., Михасюк I. Р. Глобальна економіка: Підручник. — К.: Знання, 2007. — 403 с.

Болюбаж В. В. Соціальний захист працівників на підприємствах // Актаальні проблеми економіки. — 2006. — № 3. — С. 154—157.

Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. — К: Молодь, 1997. — 998 с.

Варич Ю. М. Визначальні чинники постіндустріального розвитку економіки // Проблеми науки. — 2008. № 2. — С. 29—33.

Волгин Н. А., Гриценко Н. Н., Шаркав Ф. И. Социальное государство: Учебник. — М.: Дашков и К, 2003.

Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998.

Гаврилова А. А. Факторы влияния на деятельность корпоративных предприятий в Украине // Економіка розвитку. — 2004. — № 3. — С. 102 — 104.

Герасименко В. С. Інформаційне забезпечення корпоративного управління // Актаальні проблеми економіки. — 2004. — № 11. — С. 145-149.

Герасимова С. В. Інституційні основи управління акціонерним товариством // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 4. — С. 84 — 90.

Гитман Л. Дж., ДжонкМ. Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. — М: Дело, 1999. — 1008 с.

Гринъова В. М., Леонова Ю. О. Методичні засади формування стратегії корпоративного розвитку акціонерного товариства // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2004. — № 189. — С. 267—279.

Гринъова В. М., Ястремська О. М. Регіональні особливості інвестиційної діяльності // Вісник Академії економічних наук України. — 2003. — № 1. — С. 30—38.

Демин Н. А. Особенности формирования структуры управления гфомышленным предприятием в форме корпорации // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2002. — № 139. — С. 15—21.

Джусов A.A. К вопросу об инвестировании активов пенсионных фондов // Матеріали Всеукраїнської науково — практичної конференції «Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючих суб'єктів». — Д.: Наука і освіта, 2002 — С. 124—125.

Доленко Л. X., Тен Юн Ван Концентрація в економічних структурах- тенденції зростання та гальмування // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2006. — № 211. — С. 1114—

1123.

МесконМ. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. — М.: Дело, 1998. — 124 с.

Свтушевсъкий В. А. Основи корпоративного управління: Навч. Посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.

Єсінова Н. І. «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Навч.посібник. — К.: Кондор, 2004. — С. 432.

Задихайло Д. В., Кібенко О. Г, Назарова Г. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. — X.: Еспада, 2003. — 688 с.

Заруцкая В. В. Корпорация как современная организационно-правовая форма предприятия. — СПб., 2003.

Зинченко Г. П. Социология управления. Учебное пособие. — Ростов-н/Д: «Феникс», 2004.

Зомбарт В. История хозяйства / Пер. С нем. — М: Экономика, 1992. — 465 с.

Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми перспективи / Чумаченко М. Г., Аптекарь С. С, Білопольський М. Г. та ін.; Відпов. Ред. М.Г. Чумаченко. — Донецьк: TOB «Юго-Восток, Лтд», 2003. — 292 с.

Ионин Л. Г. Социология культуры. — М: Логос, 1996. — С. 56.

Карачина Н. П., Грабко М. В., Мороз В. В. Удосконалення механізму організації корпоративних відносин // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 209. — С. 854—860.

Карачина Н. П., Халімон Т. М. Оцінювання принципів та ефективності корпоративного управління в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2006. — № 211. — С. 246—254.

Кибенко Е., Доля Т. Проведение общего собрания акционеров без содействия правления акционерного общества — миф или реальность? // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 8. — С. 12—14.

Кизим М. О., Горбатов В. М. Стратегічні альянси як форма інтеграції капіталу // Економіка розвитку. — 2005. — № 1. — С. 9—11.

Климчук С. В. Социальные аспекты государственного регулирования реструктуризаігионньгх мероприятий // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 209. — С. 58—62.

Козьміна Я. Ю. Зміна місця і ролі державної власності в умовах ринку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2003. — № 1. — С. 135—138.

Кочетков Є. Г. Геоєкономика (Освоение мирового єкономи-ческого пространства): Учебник. — М: БЕК, 2002. — 480 с.

Крючков Л. В. Особливості процесів злиття та поглинання в умовах економічної глобалізації // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 210. — С. 341—350.

Кузьмин С. А. Социальные системы. Опыт структурного анализа. — М: Наука, 1996.

Лагутін Б. Д. Людина i економіка: соціоекономіка. — К.: Просвіта, 1996.

Лагоша Б. А., Емемъянов А. А. Основы системного анализа. — М: Изд-во МЭСИ, 1998.

Лепа Р. Н. Концепция моделирования подготовки управленческих решений // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2003. — № 177. — С. 279 — 284.

Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: на-вч. посібник. — К.: «Основи», — 2004.

Лютий С. В. «Управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування». Дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук. Запоріжжя, 2009 р.

Мазур И. И. Корпоративный менеджмент: Справочник для профессионалов / И И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдергочче и др. — М.: Высшая школа, 2003. — 1077 С.

Макарова О. В. Державні соціальні гарантії: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки. — К: Ліра — К, 2004.

Македон В. В. «Міжнародний менеджмент» // Практикум. Д.: Вид-во ДУЕП, — 2007, 140 с.

Македон В. В., Вдовиченко Ю. В. Історико-економічний генезис корпоративних структур // Економіка і регіон. — 2005. — № 2. — С. 97 — 102.

Манойленко А. В. Особенности формирования корпоративных объединений в Украине // Економіка розвитку. — 2005. — № 1. — С. 17 — 20.

Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 3. — М.: Политиздат, 467 с.

Маема М. Б. «Економіка праці та соціальні трудові відносини» / Навч.посібник. К.: Вид-во Европейський університет, — 2004, С. 167—180.

Марченко В. М. Реструктуризація корпоративної власності в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2004. — № 189. — С. 1192—1198.

Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию: Пер. С нем. — М.: Издательский дом «Альпина», 2001. — 335 с.

Меренкова Л. А. Порядок принятия решения о проведении слияний и поглащений компаний // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2006. — № 215. — С. 380 — 387.

Мине Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: какими будут компании и рынки в XX1 веке. — М.: Альпина Паблишер, 2001. — 280 с.

Митрофанов А. Акционерные общества в металлургической промышленности Украины в конце 19 — начале 20 веков // Экономика Украины. — 1992. — № 12. — С. 72-76.

Митрохин В. И. Социальное партнерство. Учебное пособие. — М.: УНЦ МФП 1998. — С. 32.

Мороз А. С. Гармонізація сфер формування і використання корпоративної культури підприємств // Економіка розвитку. — 2004. — № 3. — С. 74 — 79.

Мягкова О. В. Економічна сутність процесів злиття та поглинання в сучасних умовах // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 4. — С. 241 — 244.

Назарова Г. В., Лаптев В. І. Наглядова рада як стратегічна складова системи управління акціонерним товариством // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2006. — № 211. — С. 815—822.

НебаваМ. І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літературу, 2004. — 295 с.

Нестеренко Ж. К Ринкова вартість компаній і фактори, які її визначають // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2003. — № 4. — С. 149—153.

Ноеікоеа Т. В. Соціально-економічна захищеність населення як об'єктивна необхідність становлення соціальної держави // Ак-таальні проблеми економіки. — 2006. — № 3. — С. 165-168.

Осецький В. П., Шипов М. В. Теоретичні основи аналізу інвестицій у ринковій економіці // Академічний огляд. — 1999. — № 1. — С. 65—68.

Панасюк Н. О. Аналіз розвитку та формування соціальних корпоративних відносин в Україні // Економіка розвитку. — 2004. — № 3. — С. 112—115.

Папкова М. О. Структурні особливості інвестицій в Україні // Економіка промисловості. — 2002. — № 1 (15). — С. 69—75.

Перегудов С. П. Крупная российская корпорация как социально-политический институт. М.: 2000.

Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998. — С. 389.

Пересада А. А., Коваленко Ю. М. Процес управління фінансовими інвестиціями інституційними інвесторами // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2004. — № 189. — С. 1083—1089.

Перепелиця Р. К Вплив корпоративного управління на ефективність залучення каіталу підприємствами на фондовому ринку // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2006. — № 211. — С. 186 -194.

Підтримка вітчізняного виробництва: напрями, критерії / М. Г. Чумаченко, М. М. Нагорська, В. В. Християнівський та ін. — Донецьк: ІЕП HAH України, 1999. — 101 с.

Поважний А. С. Влияние структур наблюдательного совета и уставного фонда на финансовое состояние корпораций // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2002. — № 140. — С. 3—8.

Поважний А. С. Тенденции глобализации корпоративного управления // Економічні проблеми і перспективи стабілізацій еко-нміки України. — Донецьк: ІЕП HAH України, 2001. — С 171—181.

Поклонский Ф. Е., Чернега О. Б. Корпоративная культура как основы управления конкурентоспособностью предприятия // Економіка промисловості. — 1999. — № 3 (5). — С. 117—123.

Поліщук Д. І. Класифікація акцій як інструмента інвестування // Матеріали Всеукраїнської науково — практичної конференції «Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб'єкта». — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. — С. 173.

Пономарьова П. А. Тенденції розвитку фондового ринку України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2003. — № 1. — С. 289—293.

Пособие по корпоративному управлению / и.З.Л.І.Б. — Київ, 1997. — 46 с.

Рогач О. І. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: Навч. Посіб. — К: 1997. — 306 с.

Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія і практика бізнесу транснаціональних корпорацій. Підручник. — К: Либідь, 2005.

Сазонецъ О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку: Навч. пос. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с.

Сазонецъ О. М. Інформаційна складова глобальних економічних процесів. — Донецьк: «Юго-Восток, Лтд», 2007. — 360 с.

Сазонец И. Л. Особенности механизма функционирования акционерных обществ. — Донецк: НЭП НАН Украины, 1998. — 259 с.

Сазонецъ I. Л., Македон В. В., Вдовиченко Ю. В. Проблеми становлення практики корпоративного управління в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 210. — С. 711—717.

Сазонецъ І. Л., Джусов О. А., Сазонецъ О. М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник — К: Центр учбової літератури, 2007 — 304 с.

Сазонецъ І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект, Навчальний посібник. — К: Центр навчальної літератури, 2007. — 272 с.

Сазонецъ І. Л., Вдовиченко Ю. В. Стратегія корпоративної поведінки при ворожих поглинаннях // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2007. — № 231. — Т. 4. — С. 636—645.

Сазонецъ І. Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: Навч. посіб. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 304 с.

Сазонецъ І. Л. Інвестування: євроїнтеграційний напрям: Навч. посібник. — Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. — 120 с.

Сазонецъ I. Л. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / І. Л. Сазонецъ, Ж. М. Чабаненко, І. Ю. Приварніко-ва. — Д: Вид-во ДНУ, 2007. — 320 с.

Сазонецъ І. Л., Сучкова О. Д. Інвестиційна діяльність корпорацій: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2007. — 192 с.

Сокуренко П. І. Дивідендна політика акціонерних товариств в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2006. — № 211. — С. 922—927.

Сокуренко П. І. Розвиток організаційно-правових форм господарювання в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2005. — № 1. — С. 266 — 272.

Соколенке С. І. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999. — 568 с.

Стукало Н. В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України: Монографія. — Д.: «Інновація», 2006. — 248 с.

Станіва К. М., Помазан Д. Ю. Фактори та мотиви функціонування стратегічних альянсів та партнерств в контексті підвищення конкурентних переваг українських підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 210. — С. 738—743.

Субботин А. К. Границы рынка глобальных компаний. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 238 с.

Сучкова Е. Д. Роль капитализации финансовых институтов в технологическом развитии и обеспечении конкурентоспособности экономики // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 2006. — № 16. — С. 45—49.

Славинская О. Н. Значение корпоративного кодекса этики в бизнес-сфере // Економіка розвитку. — 2004. — № 3. — С. 38—41.

Ткач А. А. Інститути ринкової інфраструктури корпоративної моделі економіки // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2004. — № 4. — С. 239—244.

Тульчинська С. О., Гречко А. В. Феномен корпоративної культури в сучасному економічному житті // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 209. — С. 462 -469.

Фабоцци Фрэнк Дж. Управление инвестициями. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 930 с.

Федорова В. А., Соловйова О. А. Економіка підприємств та міжнародних компаній: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 232 с.

Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 1999. — 184 с.

Храброва И. А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика. — М: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2000. — С. 437—499.

Шабанова О. В. Проблемні питання формування ефективної дивідендної політики акціонерних товариств // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2005. — № 209. — С. 712—718.

Шарп Ф. У., Александер Г. Д., Бэйли Д. В. Инвестиции. — М: ИНФРА-М, 1998. — 1027 с.

Шмиголъ Н. М., Соловей О. П. Моделювання процесів поглинання та злиття банків // Економіка: проблеми теорії та практики. — 2006. — № 215. — С. 720—726.

Штефан Н. М. Вплив дивідендної політики на вибір варіантів та джерел фінансування розвитку підприємства в сучасних умовах оподаткування // Економічний вісник НГУ. — 2003. — № 1. — С. 66—70.

Свтушевський Є. А. Корпоративне управління: Підручник. — К: Знання, 2006. — 406 с.

Ястремсъка О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади. — X.: Вид. ХДЕУ, 2004. — 472 с.

Якубовсъкий С. О., Козак Ю. Г., Савчук О. В. та ін. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 488 с.

Якубовсъкий С. О. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій та її вплив на конкурентоспроможність національних економік: Монографія. — Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002.

Ьпр/Луу\¥.ое8СІ.ог§. Принципи корпоративного управління, ОЕСР.