Інвестування: міжнародний аспект - Навчальний посібник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

ЛІтература

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. № 959-ХП, зі змінами і доповненнями.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 560-XII, зі змінами і доповненнями.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР, зі змінами і доповненнями.

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 р. № 351-ХІУ.

Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527, зі змінами і доповненнями.

Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.02.96 р. № 133-а.

Інструкція про порядок здійснення контролю й отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 р. № 136, зі змінами.

Митний кодекс України від 12.12.91 р. № 1970-ХІІ, зі змінами і доповненнями.

Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.97 р. № 1104, зі змінами і доповненнями.

Порядок установлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют, затверджений постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 р. № 129, зі змінами і доповненнями.

Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів юридичних осіб: постанова Правління Національного банку України від 04.09.98 р. № 349, зі змінами і доповненнями.

Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну: постанова Правління Національного банку України від 20.07.99 р. № 356.

Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 р. № 119, зі змінами і доповненнями.

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 р. № 127, зі змінами і доповненнями.

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. — 196 с.

Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: организационные формы, поиск и выбор партнеров // Бизнес-Информ. — 1997. — № 10. — С. 32—37.

Артем'єваІ. О. Сучасні трансформації фінансової діяльності корпорації: західна та українська практика // Актуальні Проблеми Економіки. — 2006. — № 1. — С. 26—31.

Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 512 с.

Беседін В. Ф., Музиченко А. С, Рибчак В. І., Курмаєв П. Ю. Інвестиційна політика в Україні. Регіональні аспекти. Монографія. — Черкаси: «Ваш Дім», видавець Дикий О. О., 2005. — 292 с.

Бестенбостелъ П. фон, Дунскус А., Гертнер М., Зольфранк П. В центре внимания — биржа: Руководство для частных инвесторов: Пер. с нем. — М.: АОЗТ «Интерэкспорт»; ЗАО «Финстатинформ», 1998. — 120 с.

Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Международные экономические отношения. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 426 с.

Василенко Ю. Структурні зміни в експортній діяльності України // Економіка України. — 1998. — № 7. — С. 70—76.

23.       Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др. Под ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 240 с.

Вільні економічні зони: Міжнародні аспекти / За ред. І. Розпу-тенка. — К.: Основи, 1993. — 447 с.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. Л. Е. Стровского, С. К. Казанцева, Е. А. Парашина и др. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 823 с.

Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — 1008 с.

Гнатишин І. М., Половець П. Зовнішньоекономічні відносини: Регіональний аспект. — Чернівці: Прут, 1992. — 49 с.

Гончарук В. А. Маркетинговое консультирование. — М.: Дело, 1998. — 248 с.

Гребелъник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: На-вч. посібник. — К.: Держ. торг.-екон. ун-т, 1996. — 76 с.

Данько Т. П., Окрут З. М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве: Учебное пособие / Российская экон. академия им. Г. В. Плеханова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 168 с.

Дараган В. А. Игра на бирже. — М.: УРСС, 1998. — 232 с.

Дегтярева О. Биржевое дело. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 679 с.

Джусов А. А. Пенсионная реформа в Украине: стратегия и тактика международного инвестирования. — Днепропетровск: Наука и образование, 2003. — 36 с.

Джусов О. А., Сазонецъ I. Л. Інвестиційна система пенсійного забезпечення: Україна та іноземний досвід // Держава та регіони (серія економіка та підприємництво). — 2003. — № 1. — С. 98—104.

Джусов А. А. Биржевые фонды как финансовый инструмент для построения инвестиционного портфеля // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 158. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 106—112.

Джусов А. А. Метод формирования инвестиционного портфеля пенсионных фондов и страховых компаний с целью защиты средств от финансовых рисков // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. научн. трудов / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. — Донецк, 2001. — Т. 2. — С. 177—184.

Додин Е. В. Нетарифное регулирование в таможенной практике Украины // Митна справа. — 1999. — № 2. — С. 29—35.

Дріскал Девід Д. МВФ та Світовий банк: чим відрізняються ці організації? // Фондовий ринок. — 1999. — № 16. — С. 34—39.

Жуковсъка Н. Методичні підходи до розробки стратегії розвитку спільних підприємств (СП) // Регіональна економіка. — 1999. — № 4. — С. 112—117.

Закарян И. Практический интернет-трейдинг. — М.: Акмос-Медиа, 2001. — 396 с.

Іноземні інвестиції в економіку Черкащини у 1998—2003 роках / Статистичний збірник. — Черкаси. — 2004. — № 10.2.1. — 488 від

02.06.2004 р.

Ивашковская И. В. Обмен технологий: зависимость или сотрудничество? — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 93 с.

Кабанов В. С., Ткач А. М. Негосударственные пенсионные фонды: социально-экономический аспект // Финансовые услуги. — 2001. —

№ 11—12. — С. 51—55.

Килячков А. А., Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. — М.: Юристъ, 2001. — 704 с.

Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. — Ч. І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: Учеб. пособие для вузов. — М., 1997. — 416 с.

Колосов О. Деякі аспекти державного управління залученням іноземних інвестицій в економіку України // Економіка України. — 1998. — № 11. — С. 27—36.

Конченко К. О. Основні напрями стимулювання ефективної структури експорту // Фінансова консультація. — 2000. — № 39—40. — С. 38—45.

Коттл С. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда. — М.: Олимп-

бизнес, 2000. — 704 с.

Кравченко П. П. Как не проиграть на финансовых рынках. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело и Сервис, 2000. — 224 с.

Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практич. пособие. — К.: СПЛАЙН, 1998. — 220 с.

Кухарская Н. Региональные тенденции внешнеэкономических связей Украины // Бизнес-Информ. — 1997. — № 2. — С. 23—27.

Лисюк Д. Географические аспекты международной торговли лицензиями и ноу-хау // Бизнес-Информ. — 1999. — № 9—10. — С. 82—84.

Литтл Дж., Роудс Л. Как пройти на Уолл-стрит: Пер. с англ. — М.: Олимп-бизнес, 1998. — 368 с.

Макуха С. М. Зовнішньоекономічні зв'язки. Економіка України у світовому господарстві: Конспект лекцій. — Х.: Укр. юрид. акад.,

1994.   — 23 с.

Малярчук I. Конкурентоспроможність експортної продукції: поняття, оцінка та шляхи підвищення // Економіст. — 2000. — № 4. — С. 56 — 58.

Маштабей В. ^.Экспортный  маркетинг. —  К.: Хвиля-прес,

1995.   — 224 с.

Международный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Мейзеля. — С.-Пб.: Питер, 2000. — 87 с.

Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю України в умовах економічної самостійності / Т. О. Шапелюк, Н. І. Шульга. — К.: Знання, 1991. — 22 с.

Мізюк Б. М., Шевчук В. О. Зовнішні запозичення: вплив на економічну політику // Фінанси України. — 1998. — № 9. — С. 82—90.

Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.:. Диаграмма, 1997. — 600 с.

Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. — Л.; К.: Альфа Капитал: Логос, 1997. — 236 с.

Нікбахт Т. Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та В. Я. Мушенка. — К.: Основи, 1993. — 383 с.

Новак I. Проблеми становлення і розвитку вільних економічних зон в Україні // Україна-ВшіпеББ. — 2000. — № 6. — С. 11; № 8. — С. 10.

Новикова І. В. Вплив економічних чинників на ефективність корпоративних пенсійних програм // Актуальні Проблеми Економіки. — 2006. — № 1. — С. 48—54.

Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. — К.: Лібра, 1994. — 190 с.

Носкова И. Я., Максимова Л. М. Международные экономические отношения. — М.: ЮНИТИ, 1995. — 203 с.

Основи світогосподарських зв'язків: Навч. посібник для екон. спец. вузів / Н. В. Афанасьев та ін. — X.: Основа, 1993. — 188 с.

Основы внешнеэкономических знаний: Учебник для экономического образования / Под ред. И. П. Фоминского. — М.: Международные отношения, 1990. — 560 с.

Осташ С. I. Форфейтинг як перспективний вид кредитування зовнішньоторговельних угод // Фінанси України. — 1999. — № 4. — С. 121—126.

Охріменко О. А. Ринок корпоративних облігацій України: тенденції та суперечності // Фінанси України, 2005. — № 12. — С. 115—122.

Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. — М.: Международные отношения, 1995. — 126 с.

Поручник А. М. Интеграция Украины в мировое хозяйство: — К.: Гос. экон. ун-т, 1994. — 129 с.

Сазонец И. Л. Особенности механизма функционирования акционерных обществ. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. — 249 с.

Сазонец И. Л., Джусов А. А. Пенсионная реформа в Украине и зарубежный опыт // Всеукраинский информационно-рекламный еженедельник «Бизнес Время». — 2003. № 18 (135). — С. 4.

Сазонец И. Л., Джусов А. А. Инвестиционные аспекты пенсионной реформы // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 170. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. —

С. 84—91.

Сазонец И. Л., Джусов А. А. Депозитарные расписки Standard & Poors как составная часть инвестиционного портфеля пенсионных фондов и страховых компаний// Економіка промисловості. — 2002. — № 1. — С. 86—89.

Сазонецъ I. Л., Джусов О. А., Сазонецъ О. М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. — 178 с.

Сазонецъ I. Л., Сазонецъ О. М. Інвестування: корпоративний аспект. — Дніпропетровськ: ДАУБП, 1999. — 106 с.

Сазонецъ I. Л., Сазонецъ О. М. Методи оцінки інвестиційної привабливості акціонерних товариств. — Донецьк: ІЕП НАН України, 1999. — 20 с.

Сазонецъ I. Л., Сазонецъ О. М. Розрахунок ефективності придбання пакету акцій // Академічний огляд. — 1999. — № 2. — С 91.

Самойловсъкий А. Експортні ризики // Финансовые услуги. — 1999. — № 5—6. — С. 11—14.

Семенов К. А. Международные экономические отношения: Курс лекций. — М.: Гардарика, 1998. — 336 с.

Смыянсъка О. Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 384 с.

Сорока О. Вихід України на ринки міжнародних облігацій: проблеми і перспективи // Банківська справа. — 1997. — № 6. — С. 23—27.

Спиваковский С. Позиции Украины на международном рынке транспортно-экспедиционных услуг // Экономика Украины. — 1999. — № 5. — С. 74—76.

Стрежнева М. Особенности институционального развития ЕС // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 3. — С. 16—23.

Сучкова О. Д. Структурно-функціональний аналіз інвестиційної політики в умовах фінансової нестабільності // Теорія і практика перебудови економіки: Збірник наукових праць / За ред. В. І. Хомякова. — Черкаси: ЧІТІ, 1999. — С. 80—89.

Сучкова О. Д. Інвестиції як фактор економічного зростання // Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. — Черкаси: ЧІТІ, 2000. — С. 129—132.

Сучкова О. Д. Моніторинг джерел економічного зростання в України: аналіз і перспективи // Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. — Черкаси: ЧІТІ, 2001. — С. 60—64.

Сучкова О., Федоренко В. Інвестиційна активність підприємств: проблеми, перспективи //Вісник Тернопільської Академії народного господарства. — Випуск 7/2. — 2002. — С. 38—42.

Сучкова Е. Д. Динамика инвестиционной составляющей экономического роста России, Беларуси, Украины и некоторых стран СНГ как фактора развития глобальной экономики // Экономические и институциональные исследования: Альманах научных трудов. Выпуск 3 (11). — Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004. — С. 57—65.

Сучкова Е. Д. Интеграционные риски формирующейся модели единого экономического пространства: анализ и безопасность участия // Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах: Труды Международной Научной Школы МА БР-2004 (Санкт-Петербург, 22—25 июня 2004 г.) / ГОУ ВПО «СПб ГУАП». СПб., 2004. — 295—299.

Сучкова Е. Д. Особенности и перспективы совершенствования национальных систем регулирования экономического и природохозяй-ственного сотрудничества в Приазовском регионе // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. — Сборник научных трудов — Донецк: ДонНУ. — 2005. — С. 198—201.

Тітаренко Н. О., Поручник А. М. Теорії інвестицій: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 160 с.

Тъюлз Р., Брэдли Э., Тъюлз Т. Фондовый рынок. — 6-е изд.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 648 с. (Университетский учебник).

Україна — Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономічної діяльності та перспективи співробітництва: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 22—23 листопада 1995 року, м. Київ. — К.: КДТЕУ, 1995. — 229 с.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. А. І. Кредісова: Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. — К., 1999. — 448 с.

Ф. Дж. Фабоцци. Управление инвестициями. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 930 с.

Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., до-пов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.

Федорова В. А. Стратегічне планування в умовах ринкової діяльності: Зб. наук. праць «Механізм регулювання економіки». — Суми: СУМДУ, 2000, С. 129—134.

Федорова В. А. Стратегія підприємства для виробництва конкурентоспроможної продукції в умовах ринкової економіки: Зб. наук. праць «Актуальні проблеми науки і освіти», Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2002.

Федорова В. А., Пуригіна О. Г. Дослідження інвестиційної привабливості економіки України в умовах її трансформації: Фінанси України — Матеріали 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції: Зб. наук. праць. — Дніпропетровськ, 2006.

Федорова Е. А., Савенков В. А., Белоцерковский В. И. Организация ВЭД на предприятии: Учеб. пособие. — Тула, 1997. — 492 с.

Финансы  (теоретичні  основи):  Підручник  /  М. В. Грідчіна,

Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др. Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 479 с.

Харламова Г. О. Вплив інвестицій на економічне зростання // Фінанси України. — 2005. — №3. — С. 57—62.

Хом'як С. Зовнішньоекономічний контракт // Баланс. — 2000. — № 4 (285). — С. 60—62; № 5 (286). — С. 60—62; № 8 (289). —

57—62.

Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 120 с.

Цыганков П. Л. Международные отношения: Учеб. пособие. — М.: Новая школа, 1996. — 320 с.

Черкасов В. Е. Международные инвестиции: Учебно-практическое пособие. — М.: Дело, 1999. — 160 с.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 1028 с.

Шинкаренко Д. Международный лизинг: о чем следует знать резиденту // Бизнес. — 2000. — № 34 (397). — С. 103—105; № 36 (399). — С. 101—102.

Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. 2-е изд. — М.: Диаграмма, 2001. — 340 с.

Энджел Л., Бойд Б. Как покупать акции: Пер. с англ. — М.: Сирин. Репринтное издание, изд. Паимс, 1992. — 314 с.

Яновский А. Современные формы международной торговли // Бизнес-Информ. — 1996. — № 20. — С. 23—29.

Яценко В. Д., Мітчел В. Г. Стратегія пенсійної реформи в Україні. Україна: аспекти праці. — 1999. — №2. — С. 19—29.

Федорова В. А. Стратегічне планування в умовах ринкової діяльності: 36. наук. праць «Механізм регулювання економіки». — Суми: СУМДУ, 2000, С. 129—134.

https://www.k2kapital.com/

https://www.interstock.ru/

https://www.swissfin.com/

https://www.internettrading.ru/

https://www.euronews.net/

https:// www.bigcharts.com/

https://biz.yahoo.com/

https://www.bullbear.ru/

https://www.spglobal.com/

https://www.moodys.com/

https://www.dowjones.com/

https://www.nasdaq.com/

https://www.iqi.ru/

https://www.raexpert.ru/

https://www.ingfn.com.ua/

https://www.fundmanager.bip.ru/

https://www.ndc.ru/

https://rokf.ru/investment/

https://www.investgazeta.net/