Інвестування: міжнародний аспект - Навчальний посібник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

6.5. напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування

Необхідність постійного підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування пов'язана з нагальною необхідністю реалізації транспортних проектів та програм, що спираються на розвинену транспорту інфраструктуру. Поліпшення транспортного обслуговування, розвиток транспортної системи та дорожнього господарства є однією зі складових конкурентоспроможності національної економіки. Подальший розвиток транспорту та дорожнього господарства здійснюватиметься через:

—        забезпечення реалізації Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002—2010 рр.;

-           розробку та виконання «Програми розвитку морського і річкового транспорту України до 2010 року»;

оновлення основних фондів та технічне переоснащення морських портів та судноплавних компаній переважно на основі використання продукції сучасної промисловості;

підвищення технічного рівня та безпечної експлуатації автомобільних доріг і мостів, розбудову міжнародних транспортних коридорів, реконструкцію автомобільної дороги Київ-Одеса та будівництво мостових переходів для залізничного та автомобільного транспорту через р. Дніпро, реконструкцію державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» та будівництво мостових переходів для залізничного та автомобільного транспорту через р. Дніпро у м. Києві і м. Запоріжжі та реконструкцію мосту у м. Дніпропетровську;

сприяння розвитку інфраструктури транспорту з урахуванням кон'юнктури на міжнародних ринках транспортних послуг, зокрема забезпечення створення глибоководного судноплавного ходу Дунай — Чорне море на Український частині гирла р. Дунай, реконструкції державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» та будівництва вокзального комплексу на залізничній станції Дарниця;

підвищення рівня інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії галузі транспорту з іншими галузями економіки;

удосконалення державного регулювання, в тому числі з питань ліцензування транспортних послуг та формування тарифної політики;

посилення на всіх видах транспорту державного контролю за виконаннями суб'єктами господарювання правил перевезень вантажів і пасажирів;

поетапну ліквідацію перехресного субсидування за видами перевезень;

продовження процесу реструктуризації залізничного транспорту;

здійснення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній шляхом використання технічних можливостей Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль»;

розвиток і вдосконалення мережі регулярного транспортного сполучення, підвищення якості і надійності пасажирських перевезень, реалізацію заходів щодо розвитку автотранспортного обслуговування населення у сільській місцевості та продовження впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізничному транспорті.

Ці великомаштабні проекти потребують значних інвестицій та корінної перебудови механізму діяльності підприємств транспортного машинобудування. Створення сприятливих умов для розвитку підприємств транспортного машинобудування, впровадження високих наукоємних конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпортних поставок досягатиметься шляхом:

впровадження політики імпортозаміщення промислової продукції кінцевого споживання з метою оптимального використання можливостей багатопрофільного національного виробництва для розвитку конкуренції, задоволення потреб внутрішнього ринку;

виконання Державної програми розвитку промисловості на 2003—2011 рр.;

створення економічного механізму стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв на базі інноваційних проектів впровадження у виробництво нових технологій, зокрема енергозберігаючих, на комерційних засадах;

виконання Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборотним замовленням;

— сприяння розвитку авіаційної промисловості шляхом виконання відповідної державної комплексної програми, а також розширення міжнародної виробничої кооперації у створенні, сертифікації та виробництві авіаційної техніки;

виконання Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002—2010 рр.;

організації виробництва вітчизняних вантажних та ванта-жо-пасажирських електровозів для забезпечення потреб внутрішнього ринку;

забезпечення виконання Програми освоєння виробництва обладнання і комплектуючих виробів для виготовлення трамвайних вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського електротранспорту. Залучення коштів на виробництво і закупівлю трамвайних вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського електротранспорту. Залучення коштів на виробництво і закупівлю трамвайних вагонів і тролейбусів вітчизняного виробництва за рахунок кредитів банків, лізингу, місцевих бюджетів;

спрямування кадрової політики на істотне покращання забезпеченості підприємств транспортного машинобудування висококваліфікованими кадрами шляхом створення системи безперервної перепідготовки та підвищення кваліфікації (в тому числі робітничих професій).

Виконання галузевих програм виробництва високоякісної продукції, збільшення в експорті питомої ваги продукції з високим ступенем переробки, сприяння розвитку авіаційної промисловості, продовження реформування підприємств оборонно-промислового комплексу, розвиток великих інфраструктурних транспортних проектів, що, в свою чергу, активізують розвиток транспортного машинобудування та впровадження пілотних проектів випуску нових конкурентоспроможних виробів сприятимуть забезпеченню високого рівня конкурентних переваг національної економіки.

Нарощування темпів виробництва у 2005 р. зумовлено сприятливою кон'юнктурою на внутрішньому ринку продукції машинобудування. Це пов'язано передусім з високими темпами зростання виробництва в електронному і електричному, сільськогосподарському та транспортному машинобудуванні, в тому числі в автомобільній, авіаційній та суднобудівній галузях. Недостатнім на теперішній час є ріст продукції машинобудування для забезпечення вантажоперевезень та пасажиро-перевезень на «Укрзалізниці», що пов'язано зі стрімким ростом цього виду послуг. Наведені напрямки розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування наведені на рис. 6.1.

Напрямки розвитку

транспортного машинобудування

Система підвищення якості руху

Легка промисловість — 15 \%

Рис. 6.1. Напрямки розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування

Упродовж січня—листопада 2004 р. приріст експорту товарів машинобудівної галузі у фізичному обчисленні становив 29,1\%. Водночас вартісна складова зросла на 70,9\%.

Найвищу динаміку зростання виробництва у 2005 р., на думку експертів, збережуть машинобудування, целюлозно-паперова промисловість, виробництво деревини та виробів з деревини, легка промисловість, виробництво будматеріалів та металургія. Так, за січень-листопад 2004 р. обсяги промислового виробництва зросли на 13,4\% порівняно з відповідним періодом 2003 р. При цьому нарощування темпів промислового виробництва відбулося у машинобудуванні, ремонті та монтажі машин і устаткування (на 30,7\%), у виробництві деревини та виготовленні виробів з неї (на 26,3\%), у виробництві неметалевих мінеральних виробів — будматеріали, скло (на 20,8\%), у целюлозно-паперовій промисловості (на 19,0\%), у хімічній та нафтохімічний промисловості (на 14,0\%), у хімічній та нафтохімічній промисловості (на 14,0\%), у металургії та обробленні металу (на 13,0\%). У 2005 р. нарощування обсягів продукції промисловості порівняно з 2004 р. за видами економічної діяльності очікується у галузях: машинобудування (перш за все транспортне машинобудування), ремонт та монтаж машин і устаткування (значною мірою на підприємствах, що обслуговують потреби транспорту та транспортне машинобудування) — на 25\%; целюлозно-паперовій промисловості — на 22\%; виробництві деревини та виробів з деревини — на 20\%; легкій промисловості — на 15\%; виробництві неметалевих мінеральних виробів (будматеріали, скловироби) — на 10\%, а також на 8\% у металургії та оброблені металу, хімічній та нафтохімічній промисловості. Зростання виробництва відбудеться за рахунок впровадження новітніх технологій та розширення виробничих потужностей діючих виробників. Збут повинен стимулюватися високим попитом на продукцію цих галузей.

У галузі транспортного машинобудування слід відзначити очікуваний значний розвиток електровозобудування. Також значним сегментом транспортного машинобудування є автомобілебудування. У галузі автомобілебудування рушійною силою стане зростання вітчизняного виробництва, поновлення дії інвестиційної програми виробництва вантажних автомобілів і автобусів ВАТ «Луцький автомобільний завод» (затверджено постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 2003 р. №1473), а також заходів захисту внутрішнього ринку, визначених Законом України «Про розвиток автомобільної промисловості України». В авіаційній галузі розширення виробництва здійснюватиметься за рахунок виготовлення літаків АН-140 на ДП «Харківське авіаційне виробниче підприємство» та виконання державного замовлення на закінчення випробування і підготовку серійного виробництва літака Ан-70 на АНТК імені О. К. Антонова та Київському державному авіаційному заводі «Авіант»; відновлення можливостей гвинтокрилобудування.

У суднобудівній галузі здійснюватиметься залучення до виконання та реалізації вітчизняними підприємствами суднобудівної галузі «Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002—2010 роки», а також прискорення Мінтрансом розробки і затвердження «Програми розвитку морського і річкового транспорту України до 2010 року».