Інвестування: міжнародний аспект - Навчальний посібник (Сазонець І. Л., Федорова В. А.)

3.3. оцінка інвестиційної привабливості корпорацій

Інвестиційна привабливість акціонерного товариства його комплексна характеристика з позицій наступного інвестування, в якій, як правило, розглядаються перспективи розвитку, економічного стану, ефективність використання активів, стан платоспроможності та фінансової стійкості,

Методи оцінки інвестиційної привабливості акціонерного товариства, які застосовуються сьогодні, побудовані, в основному, на принципах закордонних методик, які складаються зі значного набору фінансових коефіцієнтів.

Проте ці методи не повною мірою враховують специфіку економічної діяльності акціонерних товариств в умовах України.

При оцінці інвестиційної привабливості акціонерного товариства доцільно проаналізувати такі сфери його діяльності:

1. Економічні результати роботи підприємства. Ця сфера діяльності підприємства характеризується такими показниками як:

обсяг виробництва і реалізація продукції, куди входять: виконання виробничої програми, доцільність випуску продукції, оцінка технічного рівня та якості продукції, виконання договірних зобов'язань і реалізація продукції;

собівартість продукції. При визначенні конкурентоспроможності підприємства необхідно знайти правильні підходи до оцінки собівартості продукції. Для цього доцільне проведення аналізу собівартості з таких напрямків: аналіз затрат на гривню товарної продукції, аналіз структури і динаміки собівартості продукції, аналіз прямих матеріальних та трудових витрат, аналіз непрямих затрат;

якість управління трудовим потенціалом в акціонерному товаристві. Цей комплексний показник визначається такими чинниками як: забезпеченість підприємства кваліфікованим персоналом, використання робочого часу, продуктивність праці та трудомісткість продукції, формування фондів та їх розподіл на фонд споживання і накопичення;

стан основних фондів підприємства. Оцінка стану основних фондів підприємства містить розрахунок фондовіддачі з окремих груп обладнання (групи обладнання формуються, виходячи з мети інвестиційного проекту), рівень забезпечення підприємства необхідним виробничим обладнанням, використання виробничих площ тощо.

2. Показники перспективності інвестиційного проекту.

До цієї групи показників належать:

висока питома вага випущеної (або запланованої до випуску) продукції в галузі. Чим вища питома вага випуску продукції, тим більша можливість її реалізації, слабкіше конкурентне середовище. Хоча при питомій вазі в 35 \% підприємство визнається монополістом і виникає необхідність при здійсненні інвестиційного проекту вступати у взаємодію з Антимонопольним комітетом України;

надійність збуту виготовленої продукції. Цей аналітичний показник визначається не тільки за рівнем конкуренції на товарному ринку, а й за результатами досліджень місткості ринку даного виду продукції, тому що, виходячи з кількості споживачів, загального обсягу споживання, визначається перспективність використання даного продукту;

перспективність розвитку в Україні випуску певної продукції. Цей показник може визначатися як у взаємозв'язку з попереднім показником (перспективність споживання продукту), так і залежно від факторів й умов виробництва, серед них такі: рівень матеріальних, енергетичних та інших витрат на виробництво (матеріаломісткість, енергомісткість, споживання водних ресурсів), рівень забруднення навколишнього середовища тощо;

рівень державної зацікавленості до підтримки даного виробництва і виробництва певного виду продукції. Вважаємо, що чим вищий інтерес держави, тим більше шансів у інвесторів реалізувати інвестиційний проект і розпочати виробництво. Проте державний інтерес, який виражається у спільному володінні об'єктом, корпоративному контролі, адмініструванні на рівні регіонів можуть стати відштовхуючими факторами для потенційного інвестора. У даному випадку більш допустимий варіант — це надання державою відповідних гарантій і складання довгострокових контрактів на впровадження виробленої продукції, чи опрацювання системи держзамовлення на даному підприємстві;

наявність в регіоні сприятливої інвестиційної інфраструктури. Крім традиційних понять, які вкладаються в термін «інвестиційна інфраструктура регіону» (наявність мережі залізничних та автомобільних шляхів, кваліфікованої робочої сили), сюди ж потрібно віднести і дії місцевих органів влади, які спрямовані чи не спрямовані на підтримку інвестиції. До таких дій відносяться: сприяння виділенню і освоєнню земельних ділянок, підключення до існуючих комунікацій, які необхідні для виробництва, використання об'єктів комунальної власності в інвестиційному проекті тощо;

ступінь замкненості виробничого циклу на підприємстві. Цей нетрадиційний для економічної діяльності показник сьогодні є одним з основних при обґрунтуванні економічної привабливості об'єкта, що пов'язано з економічними ризиками, частка яких значно збільшилась в сучасній нестабільній економічній ситуації. Чим менше сировини і матеріалів підприємство використовує «на вході» і чим більше напівфабрикатів, комплектуючих власного виробництва використовуються при виготовленні кінцевої продукції, тим менше підприємство залежить від мінливої кон'юнктури ринку, фінансового та економічного стану постачальника, тим стабільніше власне виробництво.

3. Фінансовий аналіз перспективності інвестування. Фінансовий аналіз перспективності інвестування базується на використанні ряду коефіцієнтів:

а)         коефіцієнт оборотності всіх використовуваних активів (Коа):

Коа = Обсяг реалізації продукції середня вартість використаних активів

Середня вартість використовуваних активів розраховується за такий же період, що й обсяг реалізації;

б)         прибутковість всіх використовуваних активів (Кпа):

К         сума чистого прибутку ;

середня вартість використаних активів

в)         коефіцієнт автономії (Ка) показує рівень власного капіталу в активах підприємства:

К         сума власного капіталу

сума всіх використаних активів

г)         коефіцієнт довгострокової заборгованості (Кд). Використання цього коефіцієнта дозволяє визначити ступінь додаткових витрат, які будуть проведені при реалізації інвестиційного проекту:

сума довгострокової заборгованості

Кд =    :           :           ;

сума всіх використаних активів

д)         показник «критичної оцінки» ліквідності, який показує від- ношення всіх ліквідних активів до суми поточної (короткостро- кової) заборгованості (Кко):

грошові кошти + ліквідні ЦП

Кко =  ;

сума поточної короткострокової заборгованості

е)         балансова вартість однієї акції (Кбс). Цей показник свідчить про забезпечення реальними активами по балансу:

АК + РФ + нерозподілений прибуток

Ао

або

ВК (Підсумок І розділу пасиву балансу)

де АК — вартість акціонерного капіталу на вказану дату;

РФ — величина резервного фонду на вказану дату;

Ао — загальна кількість акцій компаній на вказану дату;

є) коефіцієнт покриття дивідендів по привілейованих акціях (Кпо). Цей коефіцієнт дозволяє визначити ступінь обов'язкових виплат дивідендів по акціях, що важливо для реалізації інвестиційного проекту, через те, що по цих акціях початкова платоспроможність може бути обмеженою:

сума чистого прибутку АО

Кпо =  —-—   ;

сума дивідендів по привілейованих акціях

ж) коефіцієнт ліквідності акцій на фондовій біржі (Кл). Коефіцієнт не використовується для ЗАТ і характеризує можливості швидкої ліквідності акцій вказаного виду, одного елемента:

загальний обсяг пропозиції акцій загальний обсяг продажу акцій

Специфікою коефіцієнтів у цьому розділі є їх неоднозначна оцінка, яка розраховується за періодами роботи АТ або при зіставленні з аналогічними показниками інших акціонерних товариств.

Подпись:

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Методика оцінки інвестиційної привабливості корпорацій.

Класифікація інвестиційних проектів за різними типами та ознаками.

Ієрархія інвестиційних цілей.

Склад, структура та зміст інвестиційного проекту.

Основні методи оцінки, порівняння та відбору інвестиційних проектів.

Склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій.

Структура бізнес-плану.

Вигоди, що виділяються від інвестиційної діяльності.

Прогноз бухгалтерського балансу.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності

РОЗДІЛ

Подпись: