Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

1.7. організація аналітичної роботи на підприємстві

Організаційна система аналітичних досліджень визначається загальною концепцією управління, економічною системою та методикою аналізу.

Результативність економічного аналізу діяльності суб'єкта господарювання багато в чому залежить від правильної організації аналітичної роботи, яка має відповідати ряду вимог. Вона має будуватися насамперед на плановій основі, базуватися на найновіших методиках, забезпечувати дієвість та ефективність аналітичного процесу.

Організація аналітичної роботи на підприємстві включає розгляд таких основних питань:

виділення суб'єктів і об'єктів аналізу;

вибір організаційних форм його проведення залежно від організаційної структури управління на підприємстві та розподіл обов'язків між окремими працівниками;

складання програми або плану проведення аналізу;

інформаційне та методичне забезпечення аналізу;

аналітична обробка даних;

оформлення результатів аналізу;

узагальнення результатів аналізу, подання висновків і пропозицій.

Фактично, організацію розглядають у двох аспектах. З одного боку — як організацію аналітичної служби та забезпечення проведення аналізу. З другого — як організацію аналітичних робіт, що безпосередньо виконуються при проведенні аналізу (рис. 1.5).

Організація економічного аналізу

 

Організація аналітичної служби

Організація аналітичних робіт

 

 

 

Вибір форми організації аналізу

Складання програми аналізу

 

Аналітичне опрацювання та створення додаткової інформації

 

Вибір типу організаційної структури служби (відділу)

Узагальнення результатів аналізу та оформлення аналітичних висновків

 

 

 

Координація, контроль та забезпечення технології аналізу

Контроль за виконанням робіт та реалізацією пропозитцій

 

 

Рис. 1.5. Аспекти економічного аналізу на підприємстві

Організація аналітичної служби полягає у виборі форми організації аналізу та типу організаційної структури відділу (служби, підрозділу), що передбачає підпорядкованість працівників, побудову взаємозв'язків як між окремими працівниками, так і іншими відділами.

Питання організації аналізу на підприємстві належать до компетенції його власників (засновників) або уповноваженого органу чи посадової особи, відповідно до регламентуючих документів підприємства.

Для забезпечення проведення аналізу господарської діяльності підприємство самостійно обирає форми його організації.

Виділяють дві форми організації аналізу: централізовану і децентралізовану.

У децентралізованій формі весь комплекс аналітичних робіт розподіляють по загальний структурі управління. Тобто, кожний відділ (служба, підрозділ) здійснює певний комплекс аналітичних робіт відповідно до свого призначання на підприємстві. Організація економічного аналізу за даною формою об'єднує аналітичний процес з процесом управління та виступає його окремим етапом.

Організаційні форми аналізу господарської діяльності на підприємствах визначають за складом апарату і технічним рівнем управління.

При виборі організаційної форми аналізу слід враховувати ряд зовнішніх та внутрішніх факторів:

розмір підприємства;

структура управління підприємством;

рівень конкурентоспроможності підприємства;

характер функціональних зв'язків та автоматизації управління;

вид діяльності та обсяги виробництва;

облікова система підприємства;

•           регламентації економічного аналізу державними інститутами. Основні суб'єкти проведення аналізу — вище керівництво

підприємства. Як правило, вище керівництво підприємства є ініціатором й архітектором процесу формування стратегії і організації аналізу, приймає остаточне рішення про доцільність здійснення певного виду діяльності, пріоритетність критеріїв, їх оцінки, обґрунтування шляхів мінімізації ризиків.

Тому як організатором, так і користувачем результатів аналізу є вище керівництво підприємства.

Організація та здійснення аналізу на підприємстві залежать також від масштабів та спеціалізації підприємства, його організаційної структури управління, величини. Так, наприклад, на малих підприємствах, для яких характерна проста лінійна організаційна структура управління, функціональні центри аналізу, як правило, не створюють. Функції такого центру у зв'язку з незначним обсягом діяльності тут покладені на власника малого підприємства або його директора.

На середніх підприємствах, які використовують переважно лінійно- функціональну організаційну структуру управління, функції аналізу виконує спеціальний аналітик або група аналізу діяльності, що належить до фінансової служби підприємства. Такий центр аналізує всі основні аспекти діяльності підприємства, координуючи її з різними, пов'язаними відділами підприємства. Аналіз при лінійно-функціональній організаційній структурі управління підприємством проводять за схемою, що наведена на рис. 1.6.

На великих підприємствах із широко диверсифікованою виробничою чи регіональною діяльністю застосовують дивізійну організаційну структуру управління, в основі якої — децентралізація підприємства за окремими ознаками — регіональною, товарною та ін.

Тут аналіз виконують відділи аналізу, сформовані в кожній філії (асоціації, корпорації, холдинги та інтегровані формування).

Аналіз у системі дивізійної організаційної структури управління доцільно проводити за такою схемою (рис. 1.7).

Ця схема притаманна, як правило, великим підприємствам, що мають філії у районах, розміщені як у межах однієї області, так і в різних областях. Відповідно, при здійсненні діяльності у кожній конкретній філії для аналізу задіяні як центри аналізу у філії, так і загальний відділ аналізу підприємства. При цьому аналітичні відділи філій готують інформацію, необхідну для аналізу у межах їх компетентності, а група аналізу у складі загального відділу аналізу на підприємстві здійснює аналіз, розглядає варіанти фінансування, оцінює їх ризик тощо. Остаточне рішення приймає вище керівництво підприємства.

Організацію аналізу за дивізійною організаційною структурою управління використовують великі інтегровані об'єднання та виробничо-торгові групи.

Важливою умовою, від якої залежить дієвість і ефективність економічного аналізу, є планомірний характер його проведення. Організація аналітичної роботи на підприємствах включає розробку загальних планів та планів (програм) конкретних аналітичних робіт: порядок проведення аналізу; матеріальне, методичне й наукове забезпечення; загальне керівництво, способи виконання аналітичних робіт, контроль за впровадженням у виробництво виявлених резервів.

Організація проведення окремих аналітичних робіт включають такі питання:

призначення керівника роботи;

підбір кваліфікованих виконавців;

складання плану роботи;

забезпечення необхідним інструктивним матеріалом;

забезпечення технічними та іншими засобами;

контроль роботи та реалізація пропозицій аналітиків;

інші.

Дирекція формування

 

J[        

_і        

 

Функціональні служби апарату управління

Аналітичний відділ (група аналізу)

 

І

 

І

 

~E3l

 

Керівник        Керівник Керівник

філії І  філії II філії III

Ii i-il ІГХі Ii JUl

 

 

IB S

ffl

Р*і CO

і

IB

s

.g ffl

 

•ІІ

і

їв

S

.д ffl

 

•II

 

 

Рис. 1.7. Схема організації економічного аналізу при дивізійній організаційній структурі управління підприємством

Розглядаючи організацію аналізу як організацію аналітичних робіт, перш за все, треба пам'ятати про комплексність та системний характер аналітичних досліджень. Ці основні принципи аналізу (комплексність та системність) сприяють вивченню та дослідженню всіх елементів системи (підприємства), оскільки зміна будь-якого з них може спричинити зміну всієї системи, а також дають змогу комплексно оцінювати всі параметри економічних явищ і процесів, їх зміну та розвиток у просторі і часі, за кількісними і якісними ознаками, враховуючи як основні так і побічні результати.

Комплексність і системність організації аналітичних робіт забезпечуються через планування, що полягає в складанні комплексного плану організації всієї аналітичної роботи на підприємстві та складанні планів для окремого виду аналізу, передбаченого в комплексному плані.

Реалізації заходів, передбачених у плані аналізу щодо проведення аналітичних робіт, здійснюється в певній послідовності.

Виділяють три основних етапи аналітичної роботи: підготовчий, основний (аналітичний), підсумковий (заключний) (рис. 1.8).

При такій структуризації етапи аналітичної роботи співпадають з етапами технології аналітичного процесу та відображають при-чинно-наслідкову взаємозалежність між ними (рис. 1.8).

Технологія аналітичного процесу передбачає послідовність виконання певних процедур та аналітичних операцій, що формують відповідні етапи: підготовчий, аналітичної обробки (процедурний), заключний (узагальнюючий).

На підготовчому етапі відбувається вхід інформації до системи та здійснюють комплекс робіт з підготовки інформації до наступної аналітичної обробки.

Процедурами другого етапу аналітичного процесу є різні методичні, технічні та аналітичні розрахунки, за допомогою яких виконують обробку інформації та перетворюють її у придатну для використання при прийнятті управлінських рішень. Етап аналітичної обробки є основним тому, що від нього залежить якість та повнота дослідження і оцінки явищ та факторів, які спричинили певні результати діяльності, а відповідно — обґрунтованість висновків і пропозицій за результатами даного аналізу.

Третій, заключний етап, передбачає узагальнення перетвореної аналітичної інформації та підготовку на їх основі висновків, пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення господарської діяльності підприємства, усунення недоліків та використання резервів.

Проведення аналізу теж можна поділити на три етапи, які взаємопов'язані з етапами технології аналітичного процесу: підготовчий, основний, підсумковий.

На першому — підготовчому — етапі складають програму аналізу; уточнюють об'єкти, мету і завдання; визначають виконавців та розподіляють між ними функції; вибирають методику аналізу (конкретні методи (способи, прийоми) дослідження; систему аналітичних та синтетичних показників; фактори, які впливають на зміну показників; порядок формування висновків за результатами аналізу); визначають джерела інформації та вирішують інші питання щодо організації та забезпечення проведення аналізу.

Складають програму аналізу, вирішують питання щодо забезпечення аналізу, визначають джерела інформації

Вхід до системи (надходження документів, їх передавання, зберігання та реєстрація)

 

 

 

Основний етап

Процедурний етап

 

 

 

Здійснюється аналітичне опрацювання та створення додаткової аналітичної інформації.

Процедури в системі (проведення розрахункових процедур аналітичного характеру)

 

 

Підсумковий етап

 

Завершальний етап

 

  

 

 

Відбувається узагальнення

результатів аналізу, оформляються аналітичні висновки

Вихід з системи (складання аналітичних висновків, звітів, записок)

 

 

Рис. 1.8. Причинно-наслідковий зв'язок аналітичної роботи та аналітичного процесу

 

На другому — основному — етапі безпосередньо проводиться аналітична робота, в процесі якої реалізовується методика аналізу. Він включає в себе систематизацію отриманої інформації, перевірку достовірності даних, аналітичне опрацювання та створення додаткової аналітичної інформації, вивчення напрямків та причини відхилень. На даному етапі також відбувається ознайомлення з показниками роботи підприємства, складаються аналітичні таблиці, проводяться розрахунки основних показників, розраховується вплив факторів і розкриваються причинно-наслідкові взаємозв'язки та взаємозалежності між ними тощо.

Третій — підсумковий — етап — це систематизація та узагальнення результатів аналізу. На даному етапі дають оцінку діяльності підприємства, розробляють рекомендації, висновки та пропозиції.

Ефективне використання результатів аналітичної роботи потребує належного узагальнення, яке б могло забезпечити повноту оцінок та висновків, своєчасність отримання матеріалів, відповідність ї'х запитам управління. Узагальненні результати повинні охоплювати всі сторони дослідження, починаючи з виявлених упущених вигод та невиконаних заходів і закінчуючи інформацією про приховані резерви та перевиконання планів.

Визначені етапи аналітичної роботи є досить умовними. Перехід від попереднього етапу до наступного відбувається дуже еластично. Процедури першого етапу можуть повторюватись або уточнюватись на другому та третьому.

Проте, виділення окремих етапів проведення аналізу допомагає не лише організувати та якісно провести аналіз, а й сприяє контролю над якістю та ефективністю виконання аналітичних процедур.

Значне місце в організації економічного аналізу на підприємстві посідає його інформаційне забезпечення. Для аналізу використовують не лише економічні дані, а й технічну, технологічну та іншу інформацію.

Важливе значення в організації аналізу на підприємстві має його методичне забезпечення. Результативність аналізу залежить від того, які методики застосовуються на підприємстві. Відповідальність за методичне забезпечення покладають на спеціаліста, який здійснює керівництво аналітичною роботою на підприємстві. В його обов'язки входить удосконалення методики комплексного аналізу господарської діяльності на підприємстві на основі вивчення досягнень науки і передового досвіду у сфері аналізу та впровадження її в усі сегменти підприємства, здійснюючи підготовку і перепідготовку кадрів з питань аналізу. Особливе значення має розробка власних або адаптація готових комп'ютерних програм аналізу, що дають можливість оперативно і комплексно досліджувати результати господарської діяльності з використанням еконо-міко-математичних методів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Яка роль економічного аналізу як засобу підвищення ефективності виробництва за умов ринкових відносин?

Розкрийте основні етапи розвитку економічного аналізу.

Якими ви бачите перспективи розвитку економічного аналізу?

Розкрийте сутність предмета економічного аналізу та охарактеризуйте його об'єкти.

У чому полягає мета й завдання економічного аналізу?

Охарактеризуйте основні види економічного аналізу?

Назвіть просторові види економічного аналізу, охарактеризуйте їх.

Дайте характеристику часових видів аналізу.

Коли проводиться ретроспективний аналіз?

На основі якої інформації виконується управлінський аналіз? Фінансовий аналіз?

Висвітліть суть, назвіть основні завдання і дайте характеристику етапам ФВА?

Що розуміють під методом економічного аналізу? Які його основні риси та характерні особливості?

Розшифруйте основні вимоги до методики економічного аналізу:

а)         необхідність здійснення аналізу на основі ранжованих показників залежно від об'єкта аналітичних досліджень;

б)         проведення економічного аналізу шляхом моделювання процесів, які становлять економічне середовище, і управління ним через налагодження алгоритмів зв'язку між різними показниками з урахуванням реальних зв'язків;

в)         моделювання господарської діяльності через показники, які забез- печують потреби менеджменту.

У чому полягає суть застосування логічних методів аналізу?

Охарактеризуйте комплексну економічну оцінку.

Розкрийте особливості застосування графічних методів. Які види діаграм та графіків найчастіше використовуються в економічному аналізі?

Для чого і коли використовують методи кореляційно-регресійного зв'язку?

Охарактризуйте вигоди застосування методів математичного програмування.

Для чого використовують матричні методи та моделі економічного аналізу в аналізі господарської діяльності?

Суть, значення та сфера використання методів експертних оцінок.

У чому полягає суть системного підходу і як він виявляється в економічному аналізі?

Дайте всебічну характеристику джерел інформації економічного аналізу.

Поясніть суть організації та методичного керівництва аналітичною роботою на підприємстві.

Організаційні форми та виконавці аналізу господарської діяльності.

Дайте характеристику етапам аналітичної роботи на підприємстві.

Розкрийте причинно-наслідкову взаємозалежність етапів аналітичної роботи і технології аналітичного процесу.

Що є інформаційною базою аналізу на підприємстві?