Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

Списом використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури

Андреева Г. І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знання, 2008. — 263 с.

Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. — 4-е изд. доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика. 2002. — 416 с.

Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 180 с.

Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 191 с.

Доля В. Т. Экономический анализ: учебное пособие / В. Т. Доля. — 2-е изд., испр. и доп. — К. : Кондор, 2007. — 224 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т. Д. Костенко [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. и доп. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 400 с.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевсь-кий, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

Загородній В. Г., Мних Є. В., Рудницький В. С. Облік, аналіз та аудит. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 618 с.

Івахненко В. М. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник/ В. М. Івахненко. — К.: КНЕУ, 2006. — 232 с.

Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник / В. М. Івахненко. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 261 с.

Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика: Навчальний посібник. — Київ: Лібра. 2002. — 72 с.

Каменська Т. О. та ін. Облік, аналіз та внутрішній аудит витрат виробництва: Навч. посіб. / Т.О. Каменська, І. І. Пилипенко, О. Ю. Редько. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. — 128 с.

Кармазін В. А., Савицька О. М. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007. — 255 с.

Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. — К.: Знання, 2008. — 487 с.

Ковальчук М. І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 390 с.

Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» / Укл.: Глуха-рєв С. М. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 118 с.

Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. І. Купалова. — К.: Знання, 2008. — 639 с.

Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. — Рівне.: НУВГП, 2005. — 369 с.

Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. — 336 с.

Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009 — 128 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник. — К., 2008. — 513 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз. Підручник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 412 с.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лекцій / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М. М. Шигун. — Житомир: ПП «Рута», 2004. — 352 с.

Мошенський З. С., Олійник О. В. Економічний аналіз: Підручник / Ф. Ф. Бутинець (відп. ред). — 2-ге вид., доповн. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2007. — 704 с.

Парасій-Вергуненко І. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: Монографія. — К.: КНЕУ, 2007. — 360 с.

Попов В. М., Ляпунов С. И., Филиппов В. В., Медведев Г. В. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. — М., 2001. — 384 с.

Поповенко Н. С., Бельтюков Є. А., Акіменко Н. В., Лапін О. В. Тех-ніко-економічний аналіз: Навч. посібник / Н. С. Поповенко (ред.), Є. А. Бельтюков (ред.). — О.: ОНПУ, 2006. — 135 с.

Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 630 с.

Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: навчальний посібник / В. І. Приймак. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 296 с.

Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 430 с.

Прокопенко И.Ф. Компьютеризация экономического анализа (теорія, практика). — К.: ЮНИТИ, 2006. — 412 с.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 668 с.

Соколова Г. Н. Информационные технологии экономического анализа. М.: ЛТД, 2007. — 560 с.

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — 3-ге вид., стер. — К.: Алеута, 2007. — 485 с.

Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Є. К.Бабець, М. І. Горлов, С. О. Жуков, В. П.Стасюк. — К.: Професіонал, 2007. — 379 с.

Федорова Г. В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита. — М.: Омега — Л, 2006. — 304 с.

Циглик І. І. Кропельницька С. О. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. осібник. — Київ: Центр навч. літератури, 2004. — 124 с.

Череп А. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2006. — 160 с.

Чигринська О. С. Теорія економічного аналізу: Посіб. для вузів / О. С. Чигринська. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 232 с.

Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.

Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 194 с.

Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільіна С. Б., Темченко А. Г., Бра-дул О. М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприюмства. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 240 с.

Шубіна С. В., Торяник Ж. І. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007. — 230 с.

Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб. — Л.: ЛБІ НБУ, 2006. — 254 с.