Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

Завдання для перевІряй знань

 

 

1. Визначити способом абсолютних різниць, кількісний вплив факторів на середньорічний виробіток одного працюючого, коли відомо (дані табл. «Аналіз продуктивності праці одного працюючого»):

 

Показники

Минулий період

Звітний період

Зміни

Питома вага робітників у загальній кількості ПВП

 

 

 

Середньорічний виробіток одного робітника, тис.грн

 

 

 

2. Визначити, які види порівнянь можливі, якщо є такі дані: На підприємстві А трудомісткість виробництва продукції (в нормо-годинах) становила: за планом — 30 за звітом — 35

за минулий звітний період — 37

На аналогічному підприємстві Б трудомісткість дорівнювала 29. Яке призначення можливих порівнянь?

За даними підприємства обчисліть середній період погашення дебіторської заборгованості і порівняйте з прийняттям на підприємстві середнім періодом погашення заборгованості покупцями. Зробіть аналітичні висновки.

Обчислення виконайте за формулою:

Середній      період      погашення      заборгованості,      днів = заборгованість покупців х 360 обсяг реалізації

На балансі підприємства за І півріччя заборгованість покупців — 270 тис. грн, а товару продано на 5 400 тис. грн. Середній період погашення заборгованості на підприємстві — 9 днів.

За нижче наведеними даними необхідно визначити результат від операційної діяльності:

а)         валовий прибуток — 275 тис. грн;

б)         доходи від операційної оренди — 15 тис. грн;

в)         одержані пені, штрафи — 8 тис. грн;

г)         адміністративні витрати — 87 тис. грн;

д)         витрати на збут — 38 тис. грн;

е)         інші операційні витрати — 3 тис. грн.

За наведеними даними обчисліть середній період оплати рахунків постачальникам за формулою

середній період оплати        заборгованість постачальникам х 360

рахунків постачальникам, днів       річні закупки

Заборгованість постачальникам — 275 000 грн.

Річні закупки — 3 000 000 грн.

80 \% товарів куплено без оплати на місці (дані про річні закупки сировини, матеріалів не повідомляються у фінансових звітах, тому для розрахунку шуканого показника потрібно знати, за яку частку закупок гроші на місці не сплачуються; у поданому прикладі — 80 \%).

Середній період оплати рахунків по галузі, в якій працює підприємство, — 42 дні.

6. За нижче наведеними даними необхідно:

а)         дати оцінку рентабельності продажу;

б)         скласти відповідні висновки.

7. За даними аналітичної таблиці необхідно визначити та дати оцінку

а)         обґрунтованості виробничого завдання з випуску продукції;

б)         відсоток виконання встановленого завдання;

в)         абсолютне відхилення фактичного випуску продукції звітного року від планового та від фактичного випуску попереднього року;

г)         темпи зростання і приросту продукції.

ОЦІНКА ЗМІН ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ

8. Підприємство мало на рік пакет замовлень — 15 тис. одиниць за ціною 54 грн за одиницю. Собівартість виробу визначали такими параметрами:

матеріали — 22 грн;

зарплата — 8 грн;

накладні змінні витрати — 5 грн;

накладні постійні витрати — 7 грн;

разом — 42 грн.

Внаслідок скорочення замовлень обсяг виробництва цієї продукції становитиме лише 70 \% від замовленого. Водночас з'явилася можливість додаткової реалізації 3 000 одиниць цієї продукції за нижчою ціною — 40 грн, що нижче від собівартості одиниці виробу.

Проведіть аналітичне дослідження вигідності продовження випуску продукції і продажу її за нижчою ціною.

9. Здійснити розрахунок необхідних показників, виходячи з даних таблицею та їх впливу на обсяг товарної продукції.

Провести розрахунок впливу факторів:

Зміна суми матеріальних витрат на виробництво продукції.

Зміна матеріаловіддачі порівняно з планом.

10.   На підставі даних поданого нижче балансу:

а)         згрупуйте активи за ступенем ліквідності й пасиви за ступенем тер- міновості погашення і оцініть ліквідність балансу;

б)         визначте коефіцієнти ліквідності і фактори зміни їхнього рівня;

в)         розрахуйте коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності під- приємства.

 

Актив

Сума, тис. грн

 

01.01.06

01.01.07

01.01.08

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

3000

4100

4300

Основні засоби

47 000

564 000

63 000

Довгострокові фінансові інвестиції

3200

4500

4700

Усього за розділом І

53 200

65 000

72000

12. Проаналізуйте забезпеченість підприємства робітниками за професією і рівнем кваліфікації, а також співвідношенням між основними і допоміжними робітниками за даними таблиці

 

Показник

Потреба

Факт

Відхилення від потреби, \%

1. Чисельність робітників, осіб У тому числі основних

 

 

 

2. Питома вага основних робітників у загальній кільості, \%

60

59

—1,55

3. Середній тарифний розряд робітників

4,7

4,8

 

Із них:

 

 

 

токарі

4,2

4,1

 

слюсарі

4,8

4,9

 

фрезерувальники

4,7

4,9

 

Зробіть свої висновки про закріплення робочої сили на підприємстві, обчисливши коефіцієнт прийому, звільнення й плинності (візьміть до уваги вік персоналу).

Примітка: У звітному році весь персонал за віком групується так: до 30 років — 140 осіб, від 30 до 40 років — 110 осіб, від 40 до 50 років — 201 осіб, старші 50 років — 191 особа.

13. Проаналізуйте використання робочого часу та обчисліть непродуктивні його втрати на підставі інформації, що надійшла з підприємства за даними таблиці

 

з/п

Показник

Минулий період

Звітний період

Зміни

1

Відпрацьовано робітниками людино-днів — усього

 

 

 

2

Баланс робочого часу в розрахунку на одного робітника:

1)         календарний фонд часу, днів

2)         вихідні і святкові дні

114,0

114,0

 

3

Невиходи на роботу — всього

35,2

 

 

 

У тому числі: Чергова відпустка Відпустка на навчання

Відпустка у зв'язку з вагітністю й пологами Хвороби

Невиходу з дозволу адміністрації

простої

Прогули

Масові невиходи (страйки)

24,0 2,6

2,5

6,1

0,2 0,2

 

4

Кількість явок на роботу

 

5

Тривалість робочої зміни, год.

8

 

 

 

14.   Провести аналіз використання робітників за кваліфікацією.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СКЛАД РОБІТНИКІВ

 

Розряд

Коефіцієнт

Кількість робітників, осіб

Зміни

робітників

за тарифом

минулий період

звітний період 

 

1

1,0

 

2

1,40

230

237

 

3

1,52

150

160

 

4

2,60

420

420

 

5

2,73

125

85

 

6

2,90

75

56

 

Усього

х

1000

958

 

Використовуючи дані таблиці, заповнити таблицю, визначити середній тарифний коефіцієнт (Тр) за минулий і звітний періоди. Зробити висновки.

15. Проаналізуйте ефективність використання одиниці обладнання за даними таблиці

 

 

 

 

Звітний період

Зміни

№ з/п

Показники

Минулий

 

 

щодо минулого періоду

щодо потреби

 

 

період

 

  

 

 

 

 

 

 

потреба

факт 

 

сума

\%

1

Режимний фонд часу роботи верстата

 

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт використання календарного фонду часу

0,46

0,50

0,47

 

 

 

3

Відпрацьовано верстато-годин

 

 

 

 

 

 

4

Коефіцієнт використання режимного фонду часу

0,74

0,80

0,70

 

 

 

5

Коефіцієнт змінності роботи обладнання

 

 

 

 

 

 

 

16.   За даними, які наведені нижче:

а)         проаналізуйте динаміку матеріаломісткості та матеріаловіддачі;

б)         визначте вплив зміни матеріаломісткості та обсягу випуску продук- ції на відхилення за матеріальними витратами, а також зміни матеріало- віддачі та матеріальних витрат на відхилення за обсягом продукції;

в)         складіть відповідні висновки.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАТЕРІАЛОМІСТКОСТІ ТА МАТЕРІАЛОВІДДАЧІ

 

Показники

Минулий період

Звітний період

Зміни

1. Випуск промислової продукції, тис. грн

5 680

5 825

 

2. Матеріальні витрати, тис. грн

3 240

3 265

 

3. Матеріаломісткість, грн

 

 

 

4. Матеріаловіддача, грн

 

 

 

 

17. За даними, що наведені нижче, необхідно:

а)         дати оцінку змінам структури витрат підприємства;

б)         скласти відповідні висновки.

 

Елементи витрат

Минулий період

Звітний період

Зміни

 

сума, тис. грн

питома вага, \%

сума, тис. грн

питома вага, \%

сума, тис. грн

питома вага, \%

Матеріальні витрати

54 840

 

55 378

 

 

 

Витрати на оплату праці

32 620

 

32 794

 

 

 

Відрахування на соціальні потреби

10 240

 

10 680

 

 

 

Амортизація

11 128

 

11 250

 

 

 

Інші операційні витрати

28 390

 

26232

 

 

 

Інші витрати

865

 

627

 

 

 

Витрати на виробництво

 

 

 

 

 

 

18.   Провести аналізу руху робочої сили підприємства.

Заповнити таблицю та розрахувати коефіцієнти обороту з приймання та зі звільнення, а також коефіцієнти плинності, стабільності, загального обороту.

Зробити висновки.

19.   Здійснити аналіз виконання плану за випуском і реалізацією продукції.

Чи були якісь труднощі з реалізацією продукції?

Вид продукції

Обсяг виробництва продукції в планових цінах, тис. грн

Реалізація продукції в планових цінах, тис. грн

 

 

 

Зміни

 

 

 

Зміни

 

 

Минули період

Звітний

ріод

абсолютні, тис. грн

\%

Минули період

Звітний ріод

абсолютні, тис. грн

\%

А

2880

2520

 

 

2850

2_25

 

 

Б

3360

3326

 

 

3360

3180

 

 

В

1900

2217

 

 

1890

2135

 

 

Г

1_0

2016

 

 

1_25

1920

 

 

Разом

9580

10079

 

 

9525

9660

 

 

 

20. Заповнити таблицю та розрахувати необхідні показники. ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Показник

Минулий період

Звітний період

Зміни (±)

 

 

план

фактично

щодо плану

щодо минулого періоду

1. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

1010

1000

958

 

 

2. Відпрацьовано одним робітником:

а)         днів

б)         годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

219

210

 

 

 

?

?

?

 

 

3. Середня тривалість робочого дня, год.

7,9

8,0

7,6

 

 

4. Фонд робочого часу, тис. год.

?

?

?

 

 

у т. ч.:

надурочно відпрацьований час, тис. год.

3,876

 

3,448

 

 

Величина фонду робочого часу залежить від чисельності робітників, кількості відпрацьованих одним робітником днів у середньому за звітний період та середньої тривалості робочого дня (зміни).

Розрахувати методом ланцюгових підстановок вплив відповідних факторів на зменшення фонду робочого часу у звітному періоді.

Зробити висновки.

21.   Проаналізувати структуру виробництва продукції.

 

Продукція

Обсяг виробництва продукції, тис. грн

Структура випуску продукції, \%

Зміни щодо структури минулого періоду, +/—

 

минулий період

звітний період

минулий період

звітний період 

 

А

1100

1000

 

 

 

Б

560

570

 

 

 

в

990

1000

 

 

 

Г

750

7_5

 

 

 

Д

1230

1220

 

 

 

Е

_56

_50

 

 

 

Разом

5086

_985

100,00

100,00

X

 

 

 

22. На підставі даних таблиці визначте витратомісткість реалізованої продукції.

23. Проаналізуйте динаміку випуску продукції в натуральному виразі (табл.).

При цьому слід урахувати, що виробничі потужності даного підприємства за останні п'ять років суттєво не змінилися.

 

 

 

 

Роки

 

 

Показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

1. Випуск цементу, тис. т

2254

1803

1532

1257

1124

2. Темпи зростання, \%

100

80

68

56

50

3. Темпи зростання ланцюгові, \%

100

80

85

82

89

 

24.   На основі наведених даних визначте зміни:

а)         в наявності, складі і технічному стані основних засобів;

б)         у рівні фондоозброєності й технічної озброєності праці.

 

Показник

Сума на

кінець періоду, тис. грн

 

минулий період

звітний період

будівлі і споруди

48 500

50 000

машини й обладнання

68 000

723 000

зварювальні прилади

4 500

7 000

транспортні засоби

20 000

20 500

 

 

 

25.   Провести аналіз продуктивності праці

№ за п.

Показник

Умовні позначення

Минулий період

Звітний період

Відхилення від плану (±)

 

 

 

 

за планом

фактично

а6-сол.

\%

3

з них робітників

ЧР

1010

1000

958

 

 

Питома вага робітників у загальній чисельності працівників, \%

ПВр

72,1

71,94

71,49

 

 

Кількість відпрацьованих робітниками: людино-днів, тис.

ЛДр

221,19

219,00

201,18

 

 

46

людино-годин, тис.

ЛГр

1747

1752

1529

 

 

5

Кількість днів, відпрацьованих одним робітником

Д

?

?

?

 

 

6

Тривалість робочого дня, год.

Тз

?

?

?

 

 

7

Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником

Гз

?

?

?

 

 

8

Середня продуктивність праці одного працівника, грн

РВп

?

?

?

 

 

9

Середня продуктивність праці одного робітника, грн

РВр

?

?

?

 

 

10

Середньоденна продуктивність праці одного робітника, грн

ДВР

?

?

?

 

 

Показник

о

а «

ий пе-

Звітний період

Відхилення від плану (±)

за п. 

 

Умови: значені

Минул ріод

за планом

фактично

аб-сол.

\%

11

Середнього-динна продуктивність праці одного робітника, грн

ГВр

?

?

?

 

 

12

Витрати людино-годин на виробництво 1 тис. грн продукції

тм

218,42

208,57

179,88

 

 

13

Економія часу за рахунок впровадження нової техніки, технології, організації праці, тис. люд.-год.

ЛГе

 

 

48,1

 

 

14

Невиробничі витрати часу, тис. люд.-год.

ЛГн

100,0

 

 

15

Зміни вартості товарної продукції в результаті структурних змін, тис. грн

А Т

п

 

 

190

 

 

Заповнити таблицю та розрахувати необхідні показники. Зробити висновки

26. Розрахуйте вплив факторів на зміни суми транспортних витрат у звітному періоді:

а)         способом ланцюгових підстановок;

б)         способом абсолютних різниць;

в)         способом відносних різниць. Дані для розрахунків наведено в табл.

Показник

Минулий період

Звітний період

Зміни абсолютні

Зміни, \%

1. Транспортні витрати,

40

48

 

 

тис. грн

 

 

 

 

2. Обсяг перевезених ван-

2000

1600

 

 

тажів, т

 

 

 

 

3. Середня дальність пере-

100

120

 

 

везень, км

 

 

 

 

4. Середній транспортний тариф, грн за 1 т/км

0,2

0,25

 

 

5. Вантажообіг, тис. т/км

200

192

 

 

27. Порівняйте середню марку цементу даного підприємства із се-редньогалузевими показниками і звітними даними споріднених підприємств (табл.). Дайте оцінку роботі щодо якості продукції.

міцність, кг/см2

 

 

Загальний показник

У тому числі

Комбінат

1 пері-

періоді

портландцемент

шлакопортландцемент

 

у минулому оді

у звітному

у минулому періоді

у звітному періоді

у минулому періоді

у звітному періоді

Середня марка цементу по країні

408

410

431

432

354

355

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

1. Кременецький*

394

399

400

400

390

395

2. Дніпродзержинський

303

305

500

500

301

303

3. Амвросіївський

423

429

469

469

300

310

4. Здолбунівський

520

508

540

530

360

356

 

Підприємство, яке тут аналізується.

28. Нейтралізувати вплив фактора обсягу виробництва на суму витрат підприємства.

 

 

Собівартість одиниці продукції, грн

Обсяг виробництва, піт

Сума витрат, грн

Вид продукції

минулий період

звітний період

минулий період

звітний період

минулий період

у минулому періоді за обсягом виробництва у звітному періоді

звітний період

1

2

3

4

5

6

7

8

А

25

22

10 000

12 000

 

 

 

Б

33

30

5000

6000

 

 

 

Разом

 

 

 

29. Розрахуйте вплив факторів на обсяг виробництва товарної продукції за місяць. Як треба назвати ці фактори залежно від конкретних умов роботи?

ЗО. Визначте показники сортності продукції і зробіть висновок щодо виконання плану за якістю, використавши дані табл.

31. Які фактори впливали на обсяг реалізації у звітному періоді? Розрахуйте їх величину за даними таблиці.

тис. гри

 

Показник

Минулий період

Звітний період

Зміни

Вплив фактора

1. Реалізація продукції

50 000

45 828

 

X

2. Товарна продукція

50 200

50 850

 

 

3. Залишки   готової   продукції на складі і в товарах відвантажених:

 

 

 

 

на початок року

1000

800

 

 

на кінець року

1200

5822

 

 

32. За даними таблиці визначте забезпеченість підприємства робочою силою та розрахуйте коефіцієнт плинності кадрів.

осіб

 

Показник

За минулий період

За звітний період

Зміни

 

 

за планом

фактично

від даних минулого періоду

від планових даних

 

 

 

 

 

абсолютні

\%

1. Чисельність усього персоналу підприємства

1878

1860

1821

 

 

 

2. У тому числі персоналу основної діяльності

1665

1660

1587

 

 

 

3. З них робітників

1418

1400

1352

 

 

 

4. Інших категорій працюючих

247

260

235

 

 

 

5. Чисельність персоналу невиробничої сфери

213

200

 

 

 

 

6. Прийнято працівників на роботу

300

 

226

 

 

 

7. Звільнено всього

340

 

287

 

 

 

У тому числі за власним бажанням і через порушення дисципліни

90

 

211

 

 

 

 

33. Проаналізувати використання робочого часу робітників і продуктивність їх праці, використовуючи вихідні дані.

 

Показник

За минулий період

За звітний період

Зміни

1. Товарна продукція, тис. грн

 

 

 

2. Чисельність робітників, осіб

1418

1352

 

3. Відпрацьовано всіма робітниками:

 

 

 

— тис. людино-днів

329,92

330,4

 

— тис. людино-годин

2474,4

2445,0

 

34. Розрахуйте вплив основних факторів на зміну суми фонду оплати праці працівників проти минулого періоду. Дані для розрахунків наведено в таблиці

 

Показник

За минулий період

За звітний період

Зміни (+, -)

\%

виконання

1. Фонд оплати праці всіх працюючих, тис. грн

3350

3233

 

 

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

1665

1587

 

 

3. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, грн

2012,0

2037,2

 

 

35. Визначте фактори, які вплинули на зміну фактичної суми прибутку від реалізації товарної продукції у звітному періоді проти минулого періоду.

 

 

Показник

ді

іо рі ер

п

у м

о

ул

н и

м

у

о я

v

я

и

Є

у

еум пд у іодов мрімо

м

зош у лн

хме

наимеп цінтрго мп

уо

ізаді,ім

нул

че ч

ГШ

іоді

рі

е п у м

у

о н іт ві

з

о я

я

и

Є

 

 

 

 

 

Подпись: 43 280

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (форма 2, ряд. 035)

Собівартість реалізованої продукції

Валовий прибуток

Витратомісткість. реалізованої продукції (2 : 1), коп.

45 828

 

 

36. На підставі наведених даних проаналізуйте напрями використання прибутку.

 

Показники

За минулий період

За звітний період

Зміни

 

сума, тис. грн

\%

сума, тис. грн

\%

сума, тис. грн

\%

1. Використано на:

 

 

 

 

 

 

— виробничий розвиток

400

 

595

 

 

 

— соціальний розвиток

1472

 

2069

 

 

 

— заохочування робітників

1001

 

1067

 

 

 

— дивіденди

 

200

 

 

 

— вилучення виручки

 

 

 

 

— поповнення оборотних

 

25

 

 

 

коштів

 

 

 

 

 

 

— інші цілі

 

 

 

 

Разом

2873

 

3596

 

 

 

 

37. Проаналізуйте можливості ліквідації збитковості виробу «Д», якщо відомо, що головною її причиною є недостатній обсяг випуску виробу.

Додаткові дані: фактичний обсяг випуску у звітному періоді — 250 шт., постійні витрати на цей виріб — 400 тис. грн, змінна частина собівартості одиниці продукції «Д» — 0,6 тис. грн, а її ціна — 1,4 тис. грн. Визначте критичний обсяг виробництва, при якому виріб «Д» матиме нульову рентабельність. Якою буде рентабельність, якщо обсяг виробництва цього виробу збільшиться у 3 рази? Для розв'язання задачі застосуйте графічний метод обчислення беззбитковості виробництва.

38. Розрахуйте вплив структурних зрушень на обсяг товарної продукції на підставі таких даних:

тис. грн

 

Виріб

Ціна за 1 шт., грн

Минулий період

Звітний період

Зміни

 

 

кількість, шт.

сума, грн

кількість, шт.

сума, грн 

 

І варіант

А

100

400

40 000

440

44 000

 

Б

30

600

18000

500

15000

 

В

80

1000

80 000

960

76 800

 

Разом

X

2000

13 800

1900

135 800

 

ІІ варіант

Г

90

300

27 000

400

36 000

 

Д

20

4000

80 000

3000

60 000

 

Е

10

5700

57 000

5800

58 000

 

Разом

X

10 000

164 000

9200

154 000

 

ІІІ варіант

Є

25

10 000

250 000

9000

225 000

 

Ж

40

2500

100 000

3000

120 000

 

З

80

4000

320 000

4100

328 000

 

Разом

 

16 500

670 000

16 100

693 000

 

39. Визначте вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції. Виявіть невикористані резерви виробництва.

40. Визначте основні фактори, що вплинули на зміну обсягу товарної продукції. Розрахуйте їх вплив. Чи є резерви зростання продукції?

тис. гри

42. Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну загальної суми оплати праці на підприємстві.

Розрахунки провести двома способами.

 

 

У минулому періоді

У звітному періоді

1. Кількість робітників, осіб

900

850

2. Кількість днів, відпрацьованих усіма робітниками за рік

180 000

187 000

3. Середньоденна зарплата одного робітника, грн

54

60

43. Визначте фактори, що вплинули на відхилення оплати праці у звітному періоді від минулого періоду, та підрахуйте резерви економії. Розрахунок виконайте способом ланцюгових підстановок.

 

Показник

Минулий період

Звітний період

Витрати на зарплату, тис. грн

691,2

598,5

Кількість робітників, осіб

200

190

Кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік

216

200

Тривалість зміни, год

8

7,5

Середньогодинна оплата, грн

2

2,1

44. Підрахуйте загальні резерви можливого збільшення випуску продукції на підставі проміжних результатів розрахунків. Наскільки значні ці резерви?

тис. гри

 

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

1. Резерви збільшення випуску продукції за рахунок використання:

 

 

 

трудових ресурсів

600

1000

750

засобів праці

2400

1500

500

предметів праці

800

200

800

2. Додатковий випуск продукції за умов зменшення або повної ліквідації браку

40

50

25

3. Додатковий випуск продукції за умов підвищення якості (сортності) продукції до запланованого рівня

10

20

15

Усього резервів

 

 

 

4. Товарна продукція

6500

5400

15 800

 

45. Визначте фактори, що впливали у звітному періоді на обсяг товарної продукції. Чи є резерви зростання обсягу виробництва? Яка загальна сума?

 

Показник

Минулий період

Звітний період

1. Товарна продукція, тис. грн

1230

1100

2. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн

820

800

3. Відпрацьовано верстато-годин, тис.

410

250

46. Проаналізуйте використання фонду заробітної плати.

 

 

Минулий період

Звітний період

1. Місячний фонд заробітної плати працюючих, тис. грн

2800

2880

2. Зокрема, фонд заробітної плати робітників, тис. грн

2295

2320

2. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб

2000

1800

Зокрема, робітників

1800

1600

47. Дайте оцінку витрат фонду оплати праці та визначте вплив основних факторів на зміну його величини порівняно з показниками минулого періоду.

 

Показник

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

 

минулий період

звітний період

минулий період

звітний період

минулий період

звітний період

1.  Чисельність працюючих,

2500

2400

1200

900

800

750

осіб

 

 

 

 

 

 

2. Середня місячна заробітна

240

255

200

240

280

300

плата  одного працюючого,

 

 

 

 

 

 

грн

 

 

 

 

 

 

 

48. Підрахуйте загальні резерви можливого збільшення випуску продукції на підставі даних таблиці.

 

Показник

Сума

1. Резерви збільшення випуску продукції з боку використання:

 

трудових ресурсів

500

засобів праці

1800

предметів праці

200

2. Товарна продукція за звітом

1320

 

49. Які фактори вплинули на обсяг реалізації? Для відповіді використайте такі дані:

тис. гри

 

Показник

Минулий період

Звітний період

1. Обсяг реалізації

14 000

12 200

2. Зміна залишків нереалізованої продукції

-2500

+200

 

50. Вирахуйте вплив факторів на зміну обсягу реалізації.

 

Показник

Минулий період

Звітний період

Обсяг реалізації, тис. грн

1300

1365

Товарна продукція, тис. грн

1350

1310