Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

Тестовий контроль

Термін «аналіз» означає:

розклад досліджуваного об'єкта на елементи з метою вивчення;

оцінка результатів роботи;

спостереження за діяльною; сі) поєднання явищ та процесів.

Метод економічного аналізу — це система:

регулятивних принципів аналітичного дослідження, наукового інструментарію, теоретико-пізнавальних категорій;

регулятивних принципів аналітичного дослідження;

наукового інструментарію, регулятивних принципів аналітичного дослідження;

с) теоретико-пізнавальних категорій, регулятивних принципів аналітичного дослідження.

За об'єктами дослідження в економічному аналізі виділяють:

мікроекономічний аналіз;

факторний аналіз;

тактичний аналіз; с) оперативний аналіз.

Для забезпечення придатності інформації для прийняття управлінських рішень аналіз висуває до неї вимогу:

достовірності,

масовості;

паралельності; с) дублювання.

5. Під організацією економічного аналізу на підприємстві розуміють:

систему цілеспрямованих дій з його планування і практична реалізація на різних рівнях управління;

оптимізацію способів нагромадження та збереження інформаційних даних;

врахування специфіки і тенденцій діяльності суб'єкта господарювання;

ё) перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку.

6. Натуральні показники обсягів виробництва використовують:

при аналізі обсягів виробництва однорідної продукції;

для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва продукції;

при аналізі обсягів неоднорідної продукції; ё) при аналізі обсягів незіставної продукції.

7. Неритмічна робота підприємства призводить до:

до перевитрат фонду оплати праці;

росту обсягу нерозподіленого прибутку;

зменшення обсягу незавершеного виробництва; с) росту рентабельності власного капіталу.

8. Методика аналітичного дослідження якості продукції включає:

оцінку виконання плану і динаміки показників сортності;

оцінку доплат за понадурочні;

відшукання резервів підвищення продуктивності праці;

с) оцінку наднормативних залишків незавершеного виробництва.

9. До пасивної частини основних засобів відносять:

будинки, споруди;

машини;

устаткування; с) інструмент.

10. Фондомісткість продукції визначається як відношення:

середньорічної вартості основних засобів до обсягу випущеної продукції;

обсягу випущеної продукції до середньорічної вартості основних засобів;

середньорічної вартості основних засобів до обсягу реалізованої

продукції;

с) середньорічної вартості основних засобів до вартості власного капіталу фірми.

11. Об'єктом аналізу предметів праці є:

рівень забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами;

ефективність використання оборотних засобів;

рівень забезпеченості підприємства основними засобами; с) склад, структура та динаміка кадрового потенціалу.

12. Вихід продукції з однієї гривні витрачених предметів праці — це:

матеріаловіддача;

матеріаломісткість;

матеріальні витрати;

с) коефіцієнт корисного використання матеріалів.

13. За матеріалами аналізу якісного складу працюючих здійснюють:

правильний підбір і оптимальне розташування кадрів;

оцінку непродуктивних втрат робочого часу;

оцінку внутрішньозмінних втрат робочого часу; с) всі відповіді правильні.

14. Коефіцієнт плинності кадрів розраховують як:

частку від ділення звільнених за власним бажанням, за прогули і порушення трудової дисципліни за рішенням суду (зайвий оборот) до се-редньооблікової чисельності;

частку від ділення прийнятих за період працівників до середньо-облікової їх чисельності;

частку від ділення числа вибулих за період працівників до серед-ньо- облікової їх чисельності;

с) частку від ділення різниці між вийнятими і звільненими до серед-ньооблікової чисельності.

15. Під час проведення аналізу витрат підприємства використовують показники:

собівартість товарного випуску в цілому та за статтями калькуляції, собівартість окремих видів продукції, сукупні операційні витрати періоду за економічними елементами;

собівартість товарного випуску в цілому та за статтями калькуляції, собівартість окремих видів продукції;

собівартість окремих видів продукції, сукупні операційні витрати періоду за економічними елементами;

ё) сукупні операційні витрати періоду за економічними елементами, собівартість товарного випуску в цілому та за статтями калькуляції.

На відхилення витрат за окремими статтями собівартості від плану впливає зміна:

асортименту і структури випуску продукції, рівня собівартості окремих видів продукції, обсягу випуску продукції;

асортименту і структури випуску продукції, обсягу випуску продукції;

рівня собівартості окремих видів продукції, асортименту і структури випуску продукції;

с) обсягу випуску продукції, рівня собівартості окремих видів продукції.

Показником фінансових результатів діяльності підприємства є:

операційний прибуток (збиток), прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, валовий прибуток (збиток);

операційний прибуток (збиток), валовий прибуток (збиток);

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, операційний прибуток (збиток);

с) валовий прибуток (збиток), прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування.

Доречну для детальнішого аналізу фінансових результатів інформацію відображено на рахунках:

8-го класу Плану рахунків, 9-го класу Плану рахунків, 7-го класу Плану рахунків;

8-го класу Плану рахунків, 7-го класу Плану рахунків;

c)         9-го класу Плану рахунків, 8-го класу Плану рахунків; с) 7-го класу Плану рахунків, 9-го класу Плану рахунків.

Стійкість фінансового стану підприємства характеризує:

ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування, рівень фінансового ризику при його кредитуванні чи інвестуванні, здатність до відтворення діяльності за рахунок власних джерел фінансування; ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування, рівень фінансового ризику при його кредитуванні чи інвестуванні;

рівень фінансового ризику при його кредитуванні чи інвестуванні, здатність до відтворення діяльності за рахунок власних джерел фінансування;

здатність до відтворення діяльності за рахунок власних джерел фінансування, ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування.

Завданням аналізу фінансової стійкості є:

а) виявити забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом, проаналізувати вплив зміни оборотності оборотних засобів на фінансову стійкість, оцінити залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування;

виявити забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом, проаналізувати вплив зміни оборотності оборотних засобів на фінансову стійкість;

проаналізувати вплив зміни оборотності оборотних засобів на фінансову стійкість, оцінити залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування;

с) оцінити залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, виявити забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом.

21. Аналіз як метод наукового пізнання це:

сукупність прийомів і закономірностей розчленування предмета дослідження на складові частині;

відволікання від несуттєвого і одночасне виділення сторін цього предмета, які цікавлять дослідника;

при вивченні одиничного слід враховувати закономірності загального, явищ вищого порядку;

с) рух дослідження від одиничного факту до сукупного уявлення про господарський процес.

22. Ключовими категоріями економічного аналізу є:

фактор, резерв, показник.;

фактор, резерв;

резерв, показник; ё) показник, фактор.

23. За суб'єктом проведення в економічному аналізі виділяють:

зовнішній аналіз;

техніко-економічний аналіз;

ретроспективний аналіз; с) стратегічний аналіз.

24. З метою встановлення доброякісності економічної інформації здійснюють перевірку:

логічну і арифметичну;

циклічну;

допоміжну; с) ієрархічну.

25. Організація економічного аналізу це:

система заходів, спрямованих на його оптимальне функціонування та подальший розвиток;

системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності;

безперервний процес забезпечення аналітичної діяльності інформаційними ресурсами;

с) способи та прийоми обробки аналітичної інформації.

26. До активної частини основних засобів відносять:

машини та устаткування;

споруди;

будинки;

с) земельні ділянки.

27. Фондовіддача основних виробничих засобів визначається як відношення:

обсягу випущеної продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягу випущеної продукції;

середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягу реалізованої продукції,

с) середньорічної вартості основних виробничих засобів до вартості власного капіталу фірми.

Для того, щоб визначити обсяг реалізації продукції підприємства необхідно використати:

звіт про фінансові результати;

баланс підприємства;

звіт про власний капітал;

с) звіт про рух грошових коштів.

До комплексних показників якості продукції належать:

сортність;

безпечність;

довговічність;

с) ритмічність діяльності.

30. Для оцінки обсягу виробництва продукції використовують вимірники:

умовні, вартісні, натуральні;

умовні, вартісні;

вартісні, натуральні; с) натуральні, умовні.

31. Об'єктом аналізу предметів праці є:

стан складських запасів матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, запчастин;

ефективність використання трудових ресурсів;

c)         обсяг, склад, структура та динаміка основних засобів; с) асортимент і структура продукції.

32. Вартість витрачених предметів праці на виробництво продукції — це:

матеріальні витрати;

матеріаломісткість;

матеріаловіддача;

с) коефіцієнт корисного використання матеріалів.

33. Коефіцієнт інтенсивності обороту з вибуття персоналу розраховують як:

частку від ділення числа працівників, що вибули за період до сере-дньооблікової їх чисельності;

частку від ділення прийнятих за період працівників до середньооб-лікової їх чисельності;

частку від ділення звільнених за власним бажанням, за прогули і порушення трудової дисципліни за рішенням суду (зайвий оборот) до се-редньооблікової чисельності;

ё) частку від ділення різниці між прийнятими і звільненими до серед-ньооблікової чисельності.

34. Якщо середня кількість днів, відпрацьованих робітником за аналізований період, менша від планового рівня, це свідчить про:

наявність цілоденних втрат робочого часу;

наявність внутрішньозмінних втрат робочого часу;

зменшення чисельності робітників; с) наявність понадурочних робіт.

35. Узагальнюючими показниками собівартості є:

собівартість за статтями витрат, витрати на 1 грн продукції, операційні витрати за економічними елементами;

собівартість за статтями витрат, витрати на 1 грн продукції;

витрати на 1 грн продукції, операційні витрати за економічними елементами;

с) операційні витрати за економічними елементами, витрати на 1 грн продукції.

36. Рівень витрат на 1 грн продукції визначають відношенням:

собівартості продукції до її обсягу оптових цінах;

обсягу продукції в оптових цінах до її собівартості;

матеріальних витрат до обсягу продукції в оптових цінах; с) обсягу продукції до матеріальних витрат.

Показником фінансових результатів діяльності підприємства є:

операційний прибуток (збиток), прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, валовий прибуток (збиток);

операційний прибуток (збиток), валовий прибуток (збиток);

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, операційний прибуток (збиток);

сі) валовий прибуток (збиток), прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування.

Звіт про фінансові результати надає правдиву і неупере-джену інформацію про:

доходи, витрата та фінансові результати діяльності за звітний та попередній періоди;

надходження і вибуття грошових коштів від різних видів діяльності підприємства протягом звітного періоду;

c)         зміни компонентів власного капіталу за звітний та попередній періоди; с) реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

Фактором формування стійкого фінансового стану є:

всі відповіді правильні,

раціональна структура активів та їх оптимальна оборотність;

рентабельність діяльності;

с) забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами і структура авансованого капіталу.

При оцінці стійкості підприємства використовують показники:

коефіцієнт фінансової незалежності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності;

коефіцієнт плинності;

с) рентабельності продажу.

Якими проблемами займається аналіз на макрорівні:

аналізом динаміки товарно-грошової маси держави;

впливом внутрішніх і зовнішніх факторів на виробництво і збут

продукції;

динамікою собівартості продукції; с) фінансовим станом підприємства.

Методика економічного аналізу — це:

сукупність конкретних неодноразово вживаних прийомів, засобів, що використовуються в заданій послідовності;

єдиний спосіб дослідження і пізнання економічних явищ на підприємствах, в галузях;

всезагальний підхід до вивчення явищ, процесів;

сі) розподіл обов'язків між окремими структурними підрозділами.

За періодичністю проведення в аналізі виділяють:

епізодичний аналіз;

внутрішній аналіз;

макроекономічний аналіз; с) маркетинговий аналіз.

Принципом інформаційного забезпечення економічного аналізу є:

вияв інформаційної потреби та способу її найоптимальнішого задоволення;

створення сприятливого соціально-психологічного клімату;

c)         планування робіт з проведення економічного аналізу; с) розподіл обов'язків з проведення аналітичних робіт.

Основними етапами проведення аналізу є:

підготовчий, інформаційний, розрахунковий, заключний;

порівняльний, структурний, вертикальний, динамічний;

порівняльний, коефіцієнтний, факторний, дисперсійний;

с) оцінка, діагностика, прогнозування стану, пошук варіантів управлінських рішень.

Товарна продукція відрізняється від валової на:

величину залишків незавершеного виробництва;

оборотність оборотних засобів;

зміна залишків готової продукції; с) зміну неоплаченої продукції.

Які з перелічених факторів безпосередньо не впливають на обсяг товарної продукції:

обсяг чистого прибутку;

порушення ритму роботи;

фактори предметів, засобів праці та самої праці; с) зміни залишків незавершеного виробництва.

Основними причинами зниження якості продукції є:

низька кваліфікація робітників;

несвоєчасна установка нового обладнання;

затримка у виготовленні технічної документації; с) структурно-асортиментні зрушення у випуску.

Фондовіддача активної частини основних виробничих засобів визначається як відношення:

обсягу випущеної продукції до середньорічної вартості активної частини основних виробничих засобів;

середньорічної вартості активної частини основних виробничих засобів до обсягу випущеної продукції;

с) середньорічної вартості основних виробничих засобів до середньорічної вартості активної частини засобів;

с) середньорічної вартості основних виробничих засобів до вартості власного капіталу фірми.

50. Об'єктом аналізу основних засобів є:

ефективність використання оборотних засобів;

склад, структура та динаміка кадрового потенціалу;

рівень забезпеченості підприємства основними засобами; ё) конкурентноздатність продукції.

51. Об'єктом аналізу предметів праці є:

ефективність використання предметів праці;

склад, структура та динаміка кадрового потенціалу;

рівень забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; с) технічний стан і віковий склад обладнання.

52. Відношення вартості повернутих відходів до матеріальних витрат — це:

коефіцієнт відходів;

матеріаломісткість;

матеріаловіддача;

с) коефіцієнт корисного використання матеріалів.

53. Для оцінки виконання плану щодо продуктивності праці розраховують:

частку від ділення фактичного і планового виробітку продукції;

різницю між плановим та фактичним виробітком продукції;

різницю між звітним і минулорічним виробітком продукції;

с) частку від ділення планового і фактичного виробітку продукції.

54. Коефіцієнт інтенсивності обороту з прийому персоналу розраховують як:

частку від ділення прийнятих за період працівників до середньо облікової їх чисельності;

частку від ділення числа вибулих за період працівників до середньо облікової їх чисельності;

частку від ділення звільнених за власним бажанням, за прогули і порушення трудової дисципліни рішенням суду (зайвий оборот) до серед-ньооблікової чисельності;

ё) частку від ділення різниці між прийнятими і звільненими до серед-ньооблікової чисельності.

55. Витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта економічно доцільним шляхом є:

непрямими;

прямими;

змінними;

с) всі відповіді правильні.

56. Зіставлення фактичних витрат за звітній період з фактичними — за попередній період, виконується з метою:

вивчення динаміки та закономірностей зміни;

вивчення тенденцій планування;

оцінки виконання кошторису, сі) всі відповіді правильні.

57. Показником фінансових результатів (прибутком, збитком) діяльності підприємства є:

різниця між доходом і витратами;

витрати діяльності;

дохід від діяльності;

с) всі відповіді правильні.

58. Прибуток у відсотках до вартості активів характеризує:

рентабельність активів;

рентабельність реалізації;

прибуток на гривню засобів на оплату праці; с) рентабельність окремих видів продукції.

59. При аналізі фінансового стану підприємства вирішується завдання:

виявлення тенденції зміни показників фінансової стійкості та напрямків її зміцнення, аналізу стану розрахунків, динаміки платоспроможності та шляхів підвищення ліквідності активів, оцінки динаміки стану, структури майна підприємства та джерел його формування;

виявлення тенденції зміни показників фінансової стійкості та напрямків її зміцнення, аналізу стану розрахунків, динаміки платоспроможності та шляхів підвищення ліквідності активів;

аналізу стану розрахунків, динаміки платоспроможності та шляхів підвищення ліквідності активів, оцінки динаміки стану, структури майна підприємства та джерел його формування;

с) оцінки динаміки стану, структури майна підприємства та джерел його формування, виявлення тенденції зміни показників фінансової стійкості та напрямків її зміцнення.

Для характеристики фінансової стійкості підприємства розраховують коефіцієнти:

маневрування, забезпеченості власним оборотним капіталом, автономії (фінансової незалежності);

маневрування, забезпеченості власним оборотним капіталом;

забезпеченості власним оборотним капіталом, автономії (фінансової незалежності);

с) автономії (фінансової незалежності), маневрування.

Основною метою економічного аналізу є:

оцінка та діагностування стану об'єкта, прогнозування його подальшого розвитку;

кількісна та якісна характеристика масово-однорідних явищ;

c)         документальна фіксація фактів господарської діяльності; с) перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку.

Методологія економічного аналізу це:

знання про метод, суть, правила і сферу застосування методик і прийомів;

всезагальний підхід до вивчення явищ, процесів;

конкретний спосіб дослідження і пізнання економічного явища;

с) сукупність конкретних неодноразово вживаних прийомів, що використовуються в заданій послідовності.

За аспектами дослідження аналіз може бути:

фінансово-економічним;

галузевим;

періодичним; с) щорічним.

Економічним аспектом одержання інформації є:

витрати на отримання, обробку та зберігання;

форма, обсяг, знакові структури повідомлення;

корисність, практична цінність для потреб управління; с) старіння, оновлення, періодичність, актуальність.

Складання програми аналізу є:

стадією підготовчого етапу аналізу;

стадією заключного етапу аналізу;

стадією основного етапу аналізу; с) стадією інформаційного етапу.

Об'єктом аналізу остових засобів є:

обсяг, склад, структура та динаміка основних засобів;

ефективність використання трудових ресурсів;

рівень забезпеченості підприємства предметами праці; с) асортимент і структура продукції.

Рентабельність основних виробничих засобів — це відношення:

у відсотках прибутку до середньорічної вартості повних виробничих засобів;

у відсотках обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних засобів;

у відсотках середньорічної вартості основних виробничих засобів до прибутку;

с) у відсотках середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягу випуску.

Ритмічна робота підприємства призводить до:

своєчасного і повного виконання договірних зобов'язань;

до перевитрат фонду оплати праці;

росту залишків готової продукції на складі; с) зменшення прибутку.

Які основні причини невиконання виробничої програми підприємства:

недоліки в організації виробництва;

виплата штрафних санкцій;

зміна попиту на окремі вироби; с) неефективна реклама продукції.

70. Чи впливає на вартісні показники підприємства ріст питомої ваги виробів низьких сортів якості:

впливає, зменшуючи їх;

впливає, збільшуючи їх;

не впливає;

с) всі відповіді правильні.

71. Об'єктом аналізу предметів праці є:

рівень виконання плану матеріально-технічного постачання;

ефективність використання основних засобів;

склад, структура та динаміка основних засобів; ё) кваліфікаційний рівень персоналу.

72. Факторна модель формування обсягу товарової продукції під виливом предметів праці — це:

добуток матеріальних витрат на матеріаловіддачу;

частка від ділення матеріальних витрат на матеріаловіддачу;

частка від ділення матеріаловіддачі на матеріальні витрати; с) добуток матеріальних витрат на матеріаломісткість.

73. До інтенсивних факторів зміни середньорічного виробітку відносять:

середня тривалість робочого дня, середньогодинний виробіток, середня кількість днів, відпрацьованих в році;

середня тривалість робочого дня, середньогодинний виробіток;

середньогодинний виробіток, середня кількість днів, відпрацьованих в році;

с) середня кількість днів, відпрацьованих в році, середня тривалість робочого дня.

74. Непродуктивні втрати робочого часу викликані:

виготовленням бракованої продукції, виправленням браку, роботою в понадурочний час;

виготовленням бракованої продукції, виправленням браку;

виправленням браку, роботою в понадурочний час;

с) роботою в понадурочний час, виготовленням бракованої продукції.

75. Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта економічно доцільним шляхом є:

прямими;

непрямими;

постійними;

с) всі відповіді правильні.

76. Фактором формування рівня витрат на 1 грн продукції є зміна:

собівартості окремих видів продукції, цін на готову продукцію, обсягу структури та асортименту випуску продукції;

собівартості окремих видів продукції, цін на готову продукцію;

цін на готову продукцію, обсягу структури та асортименту випуску

продукції;

с) обсягу структури та асортименту випуску продукції, собівартості окремих видів продукції.

77. Доходи підприємства — це:

збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників);

сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);

с) перевищення суми витрат над сумою доходу.

Прибуток у відсотках до середньорічної вартості основних засобів і нормованих оборотних засобів характеризує показник:

загальної рентабельності;

рентабельності реалізації;

рентабельності власного капіталу; сі) рентабельності майна.

Джерелами інформації для поглибленого аналізу фінансового стану підприємства є:

дані фінансового обліку, фінансовий план, платіжний календар, фінансова (форми 1, 2, 3, 4, 5) і статистична (форма 1-Б) звітність;

дані фінансового обліку, фінансовий план, платіжний календар;

фінансовий план, платіжний календар;

с) фінансова (форми 1, 2, 3, 4, 5) і статистична (форма 1-Б) звітність, фінансовий план, платіжний календар

Для оцінки ефективності використання оборотного капіталу використовують показник:

тривалість обороту, коефіцієнт закріплення, коефіцієнт оборотності;

тривалість обороту, коефіцієнт закріплення;

коефіцієнт закріплення, коефіцієнт оборотності; с) коефіцієнт оборотності, тривалість обороту.

Під предметом економічного аналізу розуміють:

причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів;

господарську діяльність, відображену у системі показників;

системне комплексне вивчення, виявлення та узагальнення виливу факторів на діяльність підприємства;

с) способи та прийоми обробки аналітичних явищ.

Особливістю методу економічного аналізу є:

системний комплексний підхід до вивчення економічних явищ і процесів;

розподіл обов'язків між окремими структурними підрозділами;

система заходів, спрямованих на його ефективне (функціонування та подальший розвиток;

с) використання системи подвійного запису.

За просторовою ознакою можна виділити:

міжгосподарський аналіз;

ретроспективний аналіз;

періодичний аналіз; с) факторний аналіз.

84. Прагматичним аспектом одержання інформації є:

її корисність, практична цінність для потреб управління;

форма, обсяг, знакові структури повідомлення:

витрати на отримання, обробку та зберігання;

с) старіння, оновлення, періодичність, актуальність.

85. Добір і перевірка інформації є:

стадією інформаційного етапу;

стадією основного етапу аналізу;

стадією заключного етапу аналізу; с) стадією підготовчого етапу аналізу.

86. Які з перерахованих факторів безпосередньо впливають на зміну номенклатури та структури випуску продукції?

забезпеченість робочою силою, основними засобами та матеріальними ресурсами;

сума сплачених дивідендів;

c)         сума нерозподіленого прибутку; с) етап ліквідності активів.

87. Рівень виконання плану з обсягу випуску продукції розраховується як:

відношення фактичного обсягу продукції за аналізований період до планового обсягу;

відношення величини середньорічної потужності підприємства до планового обсягу продукції;

відношення планового обсягу продукції до величини середньорічної потужності підприємства;

с) відношення планового обсягу продукції за аналізований період до фактичного обсягу продукції.

88. 3авданнями аналізу виробництва продукції є:

розрахунок впливу факторів на формування обсягу випуску продукції;

оцінка виконання плацу матеріально-технічного постачання;

оцінка кваліфікаційного рівня трудового потенціалу;

с) оцінка співвідношення цін нового і старого обладнання.

89. 3 метою аналізу складу та структури основних засобів використовуються такі джерела даних:

форма № 5 фінансової звітності;

форма № 2 фінансової звітності;

форма № 3 фінансової звітності; с) форма № 1 фінансової звітності.

90. Об'єктом аналізу основних засобів є:

технічний етап і віковий склад обладнання;

ефективність, використання предметів праці;

рівень забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; с) склад, структура та динаміка кадрового потенціалу.

91. Завданням аналізу предметів праці є:

оцінки обґрунтованості плану матеріально-технічного постачання;

дослідження якості продукції;

оцінка комплектності випущеної продукції;

с) вивчення обсягу, складу, структури і динаміки основних засобів.

92. Факторна модель формування обсягу товарної продукції під впливом предметів праці — це:

частка від ділення матеріальних витрат на матеріаломісткість;

частка від ділення матеріаловіддачі на матеріальні витрати;

частка від ділення матеріальних витрат на матеріаловіддачу; с) добуток матеріальних витрат на матеріаломісткість.

93. Вплив чисельності робітників, тривалості періоду роботи та продуктивності праці на обсяг випуску продукції визначають з допомогою:

прийомів елімінування;

кореляційно-регресійного аналізу;

балансового прийому; ё) структурного аналізу.

94. Фактором середньорічного виробітку продукції в розрахунку на одного працівника є:

питома вага робітників у загальній чисельності персоналу та продуктивності їх праці;

співвідношення між фондомісткістю і матеріаломісткістю;

чисельність працівників;

ё) співвідношення між основними та допоміжними робітниками.

95. Витрати, що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності є:

змінними;

постійними;

непрямими;

с) всі відповіді правильні.

Вплив зміни структури і асортименту продукції на зміну втрат на 1 грн продукції визначають як різницю:

планових витрат, скоригованих на фактичний обсяг продукції та планових витрат;

фактичних втрат за плановими цінами та планових витрат, скориго-ваних на фактичний обсяг продукції;

фактичних витрат на 1 грн у діючих та прийнятих у плані цінах на продукцію;

с) всі відповіді правильні.

Витрати підприємства — це:

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);

сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

перевищення суми витрат над сумою доходу;

с) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Прибуток від реалізації у відсотках до виручки від реалізації продукції характеризує:

рентабельність реалізації;

загальну рентабельність;

рентабельність окремих видів продукції.; с) рентабельність майна.

Для того, щоб скласти думку про фінансове становище компанії в звітний період, слід вивчити її:

баланс;

рекламний проспект;

рахунок прибутків і збитків; с) звіт про фінансові результати.

100.     Результатом прискорення оборотності оборотних акти- вів є:

вивільнення з обороту грошових коштів;

додаткове залучення в оборот грошових коштів;

збільшення засобів в розрахунках;

с) зростання кредиторської заборгованості.