Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

12.4. аналіз збалансованості грошових потоків

Керування грошовими потоками потребує постійного моніторингу (системи спостереження) рівномірності і синхронності формування додатного і від'ємного грошового потоку в розрізі окремих інтервалів прогнозного періоду, для чого можна застосовувати спосіб зіставлення динамічних рядів (табл. 12.1) і графічний метод (рис. 12.3).

Наведені в табл. 12.1 дані і рис. 12.3 наочно показують, у які періоди підприємство буде мати надлишок коштів, а в які відчуває нестачу.

12000

 

 

я & я

10000 8000 6000 4000 2000 0

ДДП ВДП

 

1    2    3   4    5    6   7 8 місяць

9   10   11 12

 

Рис. 12.3. Графік синхронізації грошових потоків

Для оцінювання ступеня рівномірності формування і синхронності додатного і від'ємного грошового потоку розраховують такі показники: середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації і коефіцієнт кореляції.

Середньоквадратичне відхилення показує абсолютне відхилення індивідуальних значень від середньоарифметичного рівня показника. Його розраховують за формулою:

 

1

п

 

Коефіцієнт варіації характеризує відносну міру відхилення окремих значень від середнього рівня показника. Для його розрахунку використовують таку формулу:

а -100

V

х

Коефіцієнт кореляції показує ступінь синхронізації грошових потоків за аналізований період. Його розраховують за такою формулою:

 

X ху-

X х-Х у

 

г

п

 

X х2

(X х

п

X у1

 

п

 

Чим ближче значення коефіцієнта кореляції до одиниці, тим менший розрив між значеннями додатних і від'ємних грошових потоків, з чого випливає, що потоки синхронізовані за часовими інтервалами. У такій ситуації менший ризик виникнення дефіциту коштів (у періоди перевищення від'ємного грошового потоку над додатним) чи надмірності грошової маси (у періоди перевищення додатного грошового потоку над від'ємним). І та, й інша ситуація не вигідна для підприємства: дефіцитний грошовий потік призводить до неплатоспроможності, надлишковий грошовий потік зумовлює знецінення коштів в умовах інфляції, унаслідок чого зменшується реальна величина власного капіталу. У нашому прикладі г = 0,88, на підставі чого можна зробити висновок, що на цьому підприємстві додатний і від'ємний грошові потоки досить добре збалансовані за тимчасовими інтервалами, хоча в липні — вересні підприємство буде відчувати дефіцит коштів.

Також розраховують і аналізують динаміку коефіцієнта ліквідності грошового потоку:

КЛШ = ^ ВГП

де ДГП — сума додатного грошового потоку; ВГД — сума від'ємного грошового потоку.

Для забезпечення необхідної ліквідності грошового потоку цей коефіцієнт має бути зі значенням, не нижчим одиниці. Перевищення одиниці буде сприяти зростанню залишків грошових активів на кінець періоду, тобто підвищенню коефіцієнта абсолютні ліквідності підприємства.