Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

АналІз руху грошових коштІв пІдприЄмства 12.1. сутність і структура надходження грошових потоків підприємства

Здійснення будь-яких фінансових операцій підприємства зумовлює надходження або витрати грошових коштів.

Грошові потоки підприємства — це сукупність розподілених у часі надходжень і витрат грошових коштів підприємства, зумовлених його господарською діяльністю.

На формування грошових потоків безпосередній вплив мають грошові розрахунки (рис. 12.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: Витрачання:
■	оплата рахунків контр¬агентів та постача-льників;
■	фінансування інвестицій;
■	погашення заборговано¬сті;
■	виплата грошових диві¬дендів

 

Подпись:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінцевий резерв ліквідності

Рис. 12.1. Базова модель впливу грошових розрахунків на формування грошових потоків суб'єкта господарювання

Формування грошових потоків кожного окремого підприємства визначається, в основному, специфікою його операційного циклу, яка, в свою чергу, залежить від певних галузевих особливостей.

На рис. 12.2 представлена схема грошових потоків підприємства відповідно до П(с)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів».

 

Надходження коштів від реалізації продукції (робіт, послуг)

Виплата заробітної плати працівникам

Розрахунки з постачальниками

 

Надходження коштів за надання права

користуватися активами (оренда, ліцензії тощо)

Операційна діяльність

Сплата інших витрат

Сплата податків

 

 

 

Надходження коштів від необортних активів

Надходження коштів від фінансових інвестицій

 

Інвестиційна діяльність

и

N

Придбання необоротних активів

Надання позик

іншим підприємствам

 

 

 

Випуск акцій

Викуп акцій власної емісії

 

 

Отримання позик

Фінансова діяльність

Виплата дивідендів

 

Погашення позик

Рис. 12.2. Схема грошових потоків підприємства відповідно до П(с)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів»

Для забезпечення ефективного управління грошовими потоками доцільно здійснювати їх класифікацію за різними ознаками.

1. За спрямованістю руху коштів виділяють такі види грошових потоків:

додатний грошовий потік (приплив коштів);

від'ємний грошовий потік (відплив коштів).

Слід зазначити їхню тісну взаємозумовленість: збій у часі або в обсязі одного з них зумовлює збій і іншого потоку. Тому їх доцільно розглядати у взаємозв'язку як єдиний об'єкт управління.

За методом обчислення обсягу:

валовий грошовий потік — це всі надходження або вся сума витрат коштів в аналізованому періоді;

чистий грошовий потік (ЧГП), що становить різницю між додатним (ДГП) і від'ємним (ВГП) потоками коштів в аналізованому періоді:

ЧГП = ДГП - ВГП.

ЧГП може бути як додатною, так і від'ємною величиною.

За видами діяльності:

грошовий потік від операційної діяльності (відображає надходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, додаткових платежів, відрахувань органам соцстраху і т. ін.);

грошовий потік від інвестиційноїдіяльності — це надходження і витрати коштів, що пов'язані з процесом реального і фінансового інвестування;

грошовий потік від фінансової діяльності — це надходження і виплати коштів, що пов'язані із залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу, одержанням довгострокових і коростро-кових кредитів та позик, з виплатою дивідендів і т. ін.

За рівнем достатності обсягу розрізняють:

надлишковий грошовий потік, при якому надходження коштів значно перевищують реальну потребу підприємства у фінансових ресурсах, у результаті чого накопичуються і простоюють вільні залишки готівки на рахунках у банку;

дефіцитний грошовий потік, при якому надходження коштів значно нижче від реальних потреб підприємства.

За безперервністю формування розрізняють:

регулярний грошовий потік, при якому в розглянутому періоді за окремими господарськими операціями здійснюється регулярний приплив або відплив коштів;

дискретний (епізодичний) грошовий потік, пов'язаний зі здійсненням одиничних господарських операцій у розглянутому періоді.

За стабільністю часових інтервалів регулярні грошові потоки можуть бути:

з рівномірними часовими інтервалами, що називається ануїтетом;

з нерівномірними часовими інтервалами.

За періодом часу:

короткострокові грошові потоки (до року);

довгострокові грошові потоки (понад рік).

Залежно від того, коли надходять кошти — на початку періоду (передоплата) чи наприкінці періоду — розрізняють грошові потоки:

пренумерандо;

постнумерандо.

За видами використовуваних валют розрізняють:

грошові потоки в національній валюті;

грошові потоки в іноземній валюті.

10.       За законністю здійснення виділяють:

легальний грошовий потік, що відповідає чинним правовим нормам і податковому законодавству;

нелегальний грошовий потік, що здійснюється з порушенням прийнятих норм з метою відхилення від оподатковування й особистої вигоди.

Розглянуті класифікації дають можливість більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування різних видів грошових потоків на підприємстві.