Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

10.3. оцінка ефективності

використання підприємством матеріальних ресурсів

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на практиці використовують систему узагальнюючих та часткових показників.

Узагальнюючими показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є:

матеріаловіддача;

матеріаломісткість;

коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних затрат;

питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції;

коефіцієнт використання матеріалів.

Матеріаловіддача (Мвд) визначається відношенням вартості продукції до суми матеріальних витрат.

Цей показник характеризує віддачу матеріалів, а саме — вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів (сировини, палива, електроенергії).

ПП

Мвд = ш

де ПП — обсяг промислової продукції; Мв — матеріальні витрати.

Матеріаломісткість (Мм) визначається відношенням суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції і показує, скільки матеріальних витрат припадає на кожну гривню випущеної продукції.

Мв

Мм =  

м ПП

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат визначається відношенням індексу промислової продукції до індексу матеріальних витрат.

Для того, щоб визначити питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції, потрібно суму матеріальних витрат віднести до повної собівартості випущеної продукції. Цей показник відображає рівень використання матеріальних ресурсів, а також структуру виробництва продукції, тобто: є воно матеріаломістким, чи ні. Динаміка цього показника характеризує зміну матеріаломісткості продукції.

Коефіцієнт використання матеріалів (коефіцієнт матеріальних витрат) визначається шляхом ділення суми фактичних матеріальних витрат на розмір матеріальних витрат, обчислений виходячи з планових калькуляцій і фактичного випуску та асортименту продукції.

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві необхідно також розраховувати такі показники:

швидкість обороту матеріальних запасів, який обчислюється діленням середнього (за період) залишку матеріальних запасів у грошовому виразі на середнє добове споживання в цьому самому періоді:

т =і(оП + о і)

де То — швидкість обороту матеріальних запасів, у днях;

0          і — обсяг запасу п-виду матеріалу на початок періоду (у грошовому виразі);

01        — обсяг запасу п-виду матеріалу на кінець періоду (у гро- шовому виразі);

Сп — середнє добове споживання і-матеріалу, грн;

оборотність матеріальних запасів, яка розраховується діленням вартості товарної продукції на середній залишок запасів:

я = 2£(* • Цт),

де Я — оборотність матеріальних запасів, кількість оборотів.

Слід підкреслити, що в чисельнику зазначається не обсяг реалізації продукції, а обсяг випуску, тому що він показує реальну вартість запасів протягом періоду, що розглядається.

термін зберігання запасів, який дорівнює відношенню календарної кількості днів у періоді, що розглядається, до оборотності матеріальних цінностей:

Тз = Т : Я,

де Тз — термін зберігання матеріальних запасів, днів; Т — тривалість періоду, днів;

Я — оборотність матеріальних запасів, кількість оборотів.

Оскільки узагальнюючі показники дають лише загальне уявлення про рівень ефективності використання матеріальних ресурсів та резервів його підвищення, то для характеристики ефективності витрачання окремих елементів матеріальних ресурсів (основних матеріалів, палива, енергії) застосовують часткові показники:

сировиномісткість — у переробних галузях;

металомісткість — у машинобудуванні та металообробній промисловості;

паливомісткість — на підприємствах ТЕЦ;

•           напівфабрикатомісткість — у складальних виробництвах і т. д. Часткові показники використовують і для характеристики рівня

матеріаломісткості окремих виробів.

Аналіз матеріаломісткості передбачає вивчення та оцінку:

рівня показників ефективності використання матеріалів;

динаміки показників матеріаломісткості;

причин змін цих показників;

впливу зміни показників матеріаломісткості на обсяг виробництва продукції.

Для характеристики матеріаломісткості розраховують два узагальнюючі показники:

матеріаломісткість промислового випуску;

матеріаловіддачу.

Загальна матеріаломісткість випуску продукції залежить від зміни:

структури випущеної продукції;

норм витрат на одиницю продукції;

цін на матеріальні ресурси;

відпускних цін на продукцію.

Вплив названих чинників на відхилення в загальній матеріаломісткості можна визначити методом ланцюгових підстановок.

Для визначення економії або перевитрати матеріалів за рахунок зниження чи збільшення матеріаломісткості продукції зміну коефіцієнта матеріаломісткості множать на матеріальні витрати базового періоду.

Додатковий випуск продукції визначають шляхом множення перевитрат матеріалів на матеріаловіддачу базового періоду або ділення перевитрат на матеріаломісткість продукції.

При поглибленому аналізі загальної матеріаломісткості потрібно визначити, який з елементів матеріальних витрат вплинув на її зміну. Для цього обчислюють часткові показники матеріаломісткості для різних елементів витрат: сировини, матеріалів, куплених напівфабрикатів, допоміжних матеріалів, палива, електроенергії. Оцінку цих показників проводять за такою ж методикою, як оцінку загальної матеріаломісткості.

Організаційно-економічна значимість та структура показників ефективності використання ресурсного потенціалу в цілому залежить від етапів життєвого циклу підприємства і змінюється відповідно до вимог та характеристик даного процесу (табл. 10.1).

Економічна оцінка ефективності використання ресурсів в основному залежить від таких чинників та характеристик:

об'єм, структура та виробнича необхідність ресурсів;

об'єм господарської діяльності;

сума фінансових результатів;

рентабельність використання окремих видів ресурсів;

показники стану відтворення та ефективності використання основних фондів.

Очевидно, показники ефективності використання матеріальних ресурсів будуть змінюватися в розрізі підприємств різних форм власності залежно від таких чинників:

об'єм та структура продукції;

територіальне розміщення підприємства;

товарна насиченість внутрішньорегіонального ринку;

конкурентоспроможність як окремих видів товарної реалізації, так і підприємства в цілому.

Оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів доцільно проводити за календарний період роботи, часова характеристика якого відображається хронологічною моделлю та динамічним рядом. Для розрахунків доцільно використовувати як вартість матеріальних затрат та відповідних їм ресурсів (затратний метод), так і вартість окремих видів ресурсів, зокрема матеріальних ресурсів (ресурсний метод).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

У чому полягають цілі і завдання аналізу матеріальних ресурсів підприємства?

Перелічіть джерела аналізу матеріальних ресурсів.

Як аналізують забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами?

Які показники характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства?

Викладіть методику аналізу відтворення матеріальних ресурсів.

Від яких факторів залежить загальна матеріаломісткість і матеріаломісткість окремих видів продукції'?

Дайте характеристику часткових показників матеріаломісткості.

Які чинники впливають на економічну оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів?

У чому полягає сутність застосування затратного та ресурсного методів у аналізі матеріальних ресурсів підприємства?