Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

10.2. аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами

Матеріально-технічне забезпечення підприємства включає: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, їх пошук і купівлю на товарно-сировинній біржі, укладення прямих договорів з постачальниками, організацію доставки, зберігання і видачу споживачам на підприємстві, контроль за виконанням умов договорів.

Головні завдання аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами:

вивчення потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

оцінка реальності та економічного обгрунтування планів матеріально-технічного забезпечення, його взаємозв'язку з планом виробництва;

оцінка забезпечення плану поставок укладеними договорами, якості договорів;

оцінка вибору постачальників матеріально-технічних ресурсів;

аналіз виконання планів матеріально-технічного забезпечення за обсягом, асортиментом, строками, якістю ресурсів і аналіз впливу на обсяг виробництва продукції, п собівартість та інші показники;

оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів;

виявлення та оцінка внутрішніх невикористаних резервів економії матеріальних ресурсів та розроблення заходів щодо їх використання;

Для того щоб визначити, наскільки підприємство забезпечене матеріальними ресурсами, необхідно:

вивчити порядок розрахунку й обгрунтованості договорів на поставку матеріальних ресурсів, умови поставок;

визначити характер виробничих матеріальних запасів і зміну їх структури;

перевірити обгрунтованість норм виробничих запасів і потреб в матеріальних ресурсах;

виявити можливості зниження виробничих запасів і потреби в матеріальних ресурсах;

накреслити заходи щодо зниження понаднормативних і зайвих запасів матеріалів.

Аналіз проводять за даними форм статистичної звітності № 1-СН, 3-СН, 4-СН, ІІ-СН, 12-СН про наявність і використання матеріальних ресурсів; ф. № 5-С про витрати на виробництво; плану матеріально-технічного постачання; договорів на поставку сировини, матеріалів, палива: оперативними даними відділу матеріально-технічного постачання; даними про нормативи та норми витрат матеріальних ресурсів.

Насамперед у ході аналізу потрібно дати оцінку обґрунтованості плану матеріально-технічного постачання, правильності розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах, тобто оцінити якість плану матеріально-технічного постачання.

Потреба підприємства в матеріальних ресурсах визначається за окремими їх видами на основну і неосновну діяльність та за їх запасами, які необхідні для забезпечення нормального функціонування підприємства на кінець періоду (місяця, кварталу, року). Потребу в матеріальних ресурсах для виробничої програми обчислюють за такою формулою:

П" = £ £ Н" + Н",

к=1 1=1

де П" — загальна потреба підприємства в п-виді матеріалу;

Н" — норма витрат "-матеріалу за всіма і-видами продукції к-видів діяльності;

Н" — норма запасу "-матеріалу на складі, який необхідно мати

для забезпечення ритмічної роботи підприємства;

і — певний вид продукції, на виготовлення якої витрачається "матеріал;

к — вид діяльності підприємства, а саме: виробництво продукції, приріст незавершеного виробництва, експериментально-дослідні роботи, ремонтно-експлуатаційні потреби, утворення нормативних залишків на кінець періоду.

Наявні матеріальні "запаси мають задовольняти виробничі п"о-треби підприємства (П") на період інтервалів між поставками (I"). Забезпеченість матеріальними запасами визначається у днях та розраховується за формулою:

З" = О" : С",

де Зп — забезпеченість п-видом матеріалу, в днях;

Оп — фактичний обсяг запасу п-виду матеріалу (у натуральних вимірниках);

С" — середнє добове споживання "-матеріалу (у натуральних вимірниках).

В основу розрахунку всієї потреби повинні бути покладені нормативи і норми витрат ресурсів на одиницю продукції та складських запасів.

Перевіривши потреби у матеріальних ресурсах, визначають джерела їх покриття і забезпечення. До внутрішніх джерел забезпечення належать: власне виробництво, використання відходів. До зовнішніх — надходження від постачальників за договорами (додаткова заготівля).

Аналіз строків і обсягів поставок матеріалів за укладеними договорами пов'язаний із перевіркою запасів відповідних матеріалів на складі. Аналіз стану запасів проводиться за допомогою показника запасу в днях (Діз). Цей показник характеризує на скільки днів нормальної роботи підприємства вистачить наявного в залишку того чи іншого виду виробничого запасу, обчислюється як відношення залишку даного виду матеріальних ресурсів до середньоденної потреби в цьому матеріалі. Для визначення денної потреби з кожного виду матеріальних ресурсів потрібно загальні витрати цього виду ресурсів на потреби виробництва за аналізований період поділити на кількість календарних днів у періоді (360, 90, 30).

У ході аналізу доцільно дати обгрунтовану оцінку запасів і визначення їх вартості. На практиці найчастіше визначають вартість запасів трьома найбільш зручними методами — ФІФО, ЛІФО і за середньозваженою вартістю.

У ході аналізу потрібно дати оцінку вибору постачальника матеріально-технічних ресурсів, вивчити, чи врахувало підприємство-виробник при виборі постачальників такі фактори, як:

відповідність виробничої потужності постачальників потребі підприємства у матеріалах;

територіальна віддаленість постачальника;

можливість оперативного постачання товарно-матеріальних цінностей;

швидкість реакції на потреби покупця;

репутація постачальника тощо.

Аналіз передбачає оцінку забезпеченості планової потреби в матеріальних ресурсах укладеними договорами на поставку та внутрішніми джерелами покриття. Обчислюють коефіцієнт забезпеченості (Кзаб) як відношення матеріальних ресурсів, які повинні надійти згідно з укладеними договорами та внутрішніх джерел, до планової потреби в матеріальних ресурсах.

Вивчають своєчасність укладення договорів на поставку матеріально-технічних ресурсів, передбачення в договорах необхідних умов поставок: асортименту, якості, ціни, термінів поставок, форми розрахунків, відповідальності за порушення умов договору тощо.

Після детального вивчення плану матеріально-технічного забезпечення, оцінки його якості потрібно проаналізувати хід та результати виконання плану.

При цьому вивчають і дають оцінку:

фактичному надходженню матеріальних ресурсів за загальним обсягом, структурою, комплектністю, асортиментом, якістю;

своєчасності, темпам та ритмічності постачання;

надходженню матеріальних цінностей за джерелами;

організації і ходу забезпечення необхідними ресурсами всіх ланок виробництва;

впливу факторів матеріально-технічного постачання на відхилення за обсягом випуску продукції.

Ступінь виконання плану з окремих видів сировини, палива, матеріалів обчислюється як у натуральних, так і в грошових одиницях виміру.

Насамперед необхідно проаналізувати фактичне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Для цього фактичне надходження матеріалів від постачальників та з внутрішніх джерел порівнюється з потребою підприємства з урахуванням залишків, визначається коефіцієнт забезпеченості.

У ході аналізу рекомендується дати оцінку постачання за джерелами надходження, а саме:

зовнішніми (виконання договорів поставок матеріально-технічних ресурсів);

внутрішніми.

Для ефективної роботи підприємства важливе значення має оцінка пропорційності постачання, тобто аналіз виконання плану постачання за структурою.

Оцінку виконання плану за цим показником проводять методом порівняння фактичної питомої ваги окремих видів матеріалів (у загальній їх кількості) з плановою.

В ході аналізу дають оцінку виконанню плану матеріально-технічного постачання з асортименту, визначають коефіцієнт асортиментності.

Коефіцієнт асортиментності визначають відношенням суми, зарахованої у виконання плану з асортименту (фактичне надходження в межах потреби підприємства), до планової потреби.

Важливо дати оцінку комплектності постачання.

Аналіз матеріально-технічного забезпечення передбачає оцінку надходження ресурсів за термінами та ритмічністю постачання.

Доцільно провести аналіз темпів постачання.

Аналіз якості матеріальних ресурсів проводиться заданими:

актів приймання матеріалів;

рекламацій на матеріальні ресурси;

претензій до постачальників;

актів про повний або частковий виробничий брак;

стандартів;

специфікацій;

паспортів і технічних умов на відповідні матеріальні ресурси;

• результатів проведених досліджень якості матеріальних ресурсів бюро експертизи або заводськими лабораторіями.

Особливу увагу звертають на сировину та основні матеріали, що

 

Подпись: показники розвитку прямих зв'язків із

становлять основу продукці У ході аналізу вивчають постачальниками, а саме:

 

відношення кількості прямих постачальників до кількості всіх постачальників;

питому вагу матеріальних цінностей (у цілому або основних їх видів), які надходять за прямими поставками, до загального їх надходження.

Аналіз матеріально-технічного постачання проводиться не тільки в цілому по підприємству, а й у розрізі окремих цехів, дільниць.

Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання за обсягом, асортиментом, якістю, строками надходження цінностей передбачає виявлення причин відхилень від плану, розроблення заходів щодо налагодження повного і своєчасного постачання цехів, дільниць, робочих місць високоякісними матеріальними ресурсами.