Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

АналІз матерІальних ресурсІв пІдприЄмства та ефективностІ Їх використання 10.1. цілі, завдання і джерела інформації аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Сучасні умови господарювання, які базуються на дії законів ринку, тобто законів попиту і пропозицій та конкурентної боротьби, примушують українські підприємства швидко адаптуватись до змін ринкового середовища та уникати необгрунтованого ризику, приймаючи управлінські рішення щодо використання всіх наявних виробничих ресурсів і, зокрема, матеріальних.

Матеріальні ресурси — сукупність предметів праці, що використовуються в економіці країни у процесі виробництва матеріальних благ і послуг. Вони відіграють провідну роль серед основних видів виробничих ресурсів. Матеріальні ресурси класифікуються за певними ознаками. За способом виробництва — на ресурси сільського господарства та промислові. У свою чергу, сільськогосподарські ресурси поділяються на ресурси тваринного і рослинного походження. За періодами споживання розрізняють матеріальні ресурси та сировину звітного, планового і перспективного періодів. Іх розподіл виконується за допомогою матеріальних балансів — основного знаряддя забезпечення збалансованості між наявними ресурсами і потребою в них. Матеріальні баланси ув'язують матеріальні ресурси з урахуванням всіх джерел надходження з їх розподілом за напрямами використання. Загальний обсяг наявних матеріальних ресурсів обчислюють як суму перехідних залишків матеріальних і сировинних ресурсів, обсягів їх виробництва, обсягів імпорту та інших надходжень.

Одним з головних факторів, що впливає на величину прибутку, є рівень матеріальних запасів. Стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами є необхідною умовою функціонування та розвитку будь-якого підприємства.

Матеріально-технічне забезпечення виробництва в сучасних умовах господарювання повинно забезпечити досягнення таких цілей:

своєчасне забезпечення підрозділів підприємства необхідними видами ресурсів відповідної кількості та якості;

покращання використання ресурсів шляхом скорочення оборотності оборотних засобів, повного використання вторинних ресурсів та виробничих відходів тощо;

аналіз виробничих можливостей і якості продукції постачальників та заміна неконкурентноспроможних постачальників.

Підготовка і проведення аналізу матеріальних ресурсів виконується протягом п'яти етапів. Під час першого етапу визначаються і чітко окреслюють мета і завдання аналізу. На другому етапі старанно опрацьовується програма дій, робочий (календарний) план, визначаються коло учасників, розподіляються обов'язки між ними. Від так перед ними ставляться конкретні завдання, що виходять із загальної мети, розробляються схема, методика, макети аналітичних таблиць, форм, методичні вказівки щодо їхнього заповнення, а також способи графічного оформлення результатів аналізу. На третьому етапі забезпечується збір необхідної інформації, статистичної звітності, даних синтетичного й аналітичного обліку, планової документації, результатів спеціальних досліджень тощо, перевіряється їх достовірність і повнота відповідно до мети аналізу. На четвертому етапі здійснюється аналітична обробка інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів; забезпечується порівнянність показників; кількісно вимірюється вплив факторів. В результаті групування виділяють матеріальні ресурси, від яких безперечно залежить вид роботи підприємства. На п'ятому, підсумковому, етапі необхідно визначити і звести підрахунок резервів виробництва, розробити пропозиції і економічно обгрунтувати їх в сенсі підприємницької реалізації, розрахувати економічну ефективність від впровадження нових технологій чи додаткових матеріальних ресурсів.

Цілі аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягають в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об'єктивну й точну оцінку наявності у підприємства різних видів матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.

Для досягнення поставлених цілей необхідно розв'язати комплекс таких завдань:

Вивчення строків, умов поставок та порядку розрахунку обсягів матеріальних ресурсів за укладеними договорами, оцінка обгрунтованості та ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси.

Визначення характеру складських запасів, оцінка руху та структури споживання матеріальних цінностей за певний період і в динаміці.

Систематизація факторів, які зумовили відхилення фактичних показників використання матеріальних ресурсів від прогнозованих у звітному та в попередніх періодах.

Моделювання взаємозв'язків між обсягами випуску продукції та матеріаломісткістю, матеріаловіддачею, іншими факторними показниками.

Оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів через кількісне вимірювання впливу факторів на виявлені відхилення показників матеріаломісткості та матеріаловіддачі.

Аналіз динаміки оптових цін на матеріальні ресурси та транспортно-заготівельних витрат, а також норм витрачання матеріальних цінностей.

Підрахунок резервів економії матеріальних ресурсів.

Оцінка можливих варіантів мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Розроблення політики управління виробничими запасами і формування нового портфеля замовлень на матеріальні ресурси.

Джерелами інформації для аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів є такі дані:

планові дані, які використовуються для аналізу постачання підприємства матеріальними цінностями: плановані обсяги запасів та обсяги надходження (портфель замовлень), договори, угоди, контракти на постачання сировини та матеріалів;

облікові дані, які використовуються:

а)         для аналізу забезпеченості підприємства необхідними запа- сами, тобто всі дані документів складського, синтетичного й опера- тивного обліку;

б)         для аналізу використання матеріальних ресурсів, тобто дані зі звітності про матеріальні витрати на виробництво, віднесені на со- бівартість товарної продукції;

нормативно-довідкові дані, які регулюють господарську діяльність (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні; господарсько-правові документи; технічна й технологічна документація; інформація, отримана в ході маркетингових досліджень, тощо).