Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

9.5. резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності оновних засобів

На завершення аналізу підраховують резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі. Ними можуть бути введення в дію невстановленого обладнання, його заміна і модернізація, скорочення цілоденних і внутрішньозмінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, інтенсивніше його використання.

Резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання визначають множенням його додаткової кількості на фактичну величину середньорічного виробітку в звітному періоді або на фактичну величину всіх факторів, які формують її рівень:

Р|ВПк = Р|К • РВі = Р|К -Ді • Кзмі • Ті -ГВі

Скорочення цілоденних простоїв обладнання за рахунок конкретних оргтехзаходів приводять до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожної його одиниці за рік. Цей приріст необхідно помножити на можливу (прогнозовану) кількість одиниць обладнання і фактичний середньоденний виробіток одиниці у звітному періоді:

Р|ВПд = Км -Р| • Д • ДВі = Км • Р|К -Д • Кзмі • Ті -ГВі

Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукції за рахунок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва, необхідно можливий приріст цього коефіцієнта помножити на плановану кількість днів роботи всього парку обладнання і на фактичний змінний виробіток (ЗВ):

РТВПкзм = Км Дм ^ РТКзм ^ ЗВі = Км Дм ^ РТК ^ Кзм ^ Ті ГВі

3а рахунок скорочення внутрізмінних простоїв збільшується середня тривалість зміни, а отже, і випуск продукції. Для визначення величини цього резерву слід планований приріст середньої тривалості зміни помножити на фактичний рівень середньогодинного виробітку обладнання і на можливу кількість машино-змін (Змк) (добуток можливої кількості обладнання, можливої кількості відпрацьованих днів одиницею обладнання і можливого коефіцієнта змінності):

РТВПт = Змм • РТТТВі = Км •Дм • Кзм м • РТТ • ГВі

Для визначення резерву збільшення випуску продукції за рахунок підвищення середньогодинного виробітку обладнання необхідно спочатку виявити можливість зростання випуску продукції шляхом модернізації обладнання, інтенсивнішого його використання, впровадження інноваційних заходів і т. ін. Потім виявлений резерв підвищення середньогодинного виробітку треба помножити на можливу кількість годин роботи обладнання ФРЧм (добуток можливої кількості одиниць, кількості днів роботи, коефіцієнта змінності, тривалості зміни):

РТВПгв = ФРЧм • РТГВ = Км •Дм • Кзм м • Тм • РТГВ Резерви зростання фондовіддачі визначають таким чином:

РТФв = Фвм - Фві =  і           1          і-

ОЗі + ОЗД - Р і ОЗ ОЗі

де РТФв — резерв зростання фондовіддачі;

Фвм, Фві — відповідно можливий і фактичний рівень фондовіддачі;

РТВП — резерв збільшення виробництва продукції; ОЗд — додаткова сума основних засобів виробництва, необхідна для освоєння резервів збільшення випуску продукції;

Р|ОЗ — резерв скорочення основних засобів виробництва за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання непридатних.

Резерви зростання рентабельності основних засобів визначають множенням виявленого резерву зростання фондовіддачі на фактичний рівень рентабельності продажів у звітному періоді:

РТРоз = РТФвоз • Роб.і.

На закінчення розробляють заходи з освоєння виявлених резервів. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Перелічіть завдання і джерела інформації аналізу використання основних засобів?

Які показники характеризують рух і технічний стан основних засобів?

Як визначають рівень забезпеченості підприємства основними виробничими засобами? Для чого і як розраховують показники фондоозброєності й технічної озброєності праці?

Дайте характеристику основним етапам аналізу відтворення основних засобів.

Які показники характеризують ефективність й інтенсивність використання основних засобів і як їх розраховують?

Дайте характеристику індивідуальним показникам ефективності й інтенсивності використання основних засобів.

Запишіть факторну модель рентабельності основних засобів і алгоритм розрахунку впливу факторів.

Запишіть факторну модель фондовіддачі основних засобів та алгоритм розрахунку впливу факторів.

Висвітліть методику аналізу визначення резервів збільшення випуску продукції і фондовіддачі за рахунок більш повного використання основних засобів.