Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

9.4. аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів підприємства

В умовах ринкової економіки і конкуренції успішно функціонують ті виробники, які ефективно використовують свої ресурси, зокрема основні засоби виробництва. Від інтенсивності й ефективності використання основних засобів залежить дохідність капіталу і багато інших показників діяльності підприємства.

Для узагальнюючої характеристики ефективності й інтенсивності використання основних засобів застосовують такі показники:

рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби (відношення прибутку від основної діяльності до середньорічної вартості основних засобів);

фондовіддача основних засобів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних засобів);

фондовіддача активної частини основних засобів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості активної частини основних засобів);

фондомісткість (відношення середньорічної вартості основних засобів виробничого призначення до вартості виробленої продукції за звітний період);

відносна економія основного капіталу:

де О30, ОЗ1 — середньорічна вартість основних засобів у відповідно базисному і звітному роках;

ІВП — індекс обсягу валового виробництва продукції.

При розрахунку середньорічної вартості основних засобів (ОЗ) враховують не лише власні, а й орендовані основні засоби і не включають ті, що перебувають у консервації, резерві та здані в оренду.

Індивідуальні показники застосовують для характеристики використання окремих видів машин, обладнання, виробничої площі, наприклад середній випуск продукції в натуральному вир ажен-ні на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м виробничої площі та ін.

У процесі аналізу вивчають динаміку перелічених показників, виконання плану їхнього рівня, проводять міжгосподарські порівняння. Після цього вивчають фактори зміни їхньої величини.

Найбільш узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів є рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби. її рівень залежить не лише від фондовіддачі, а й від рентабельності продажів, а також від частки реалізованої продукції в її загальному випуску. Взаємозв'язок цих показників можна передати так:

Роз = Фвоз 'Чрп 'Роб.

Для визначення зміни рівня рентабельності основних засобів за рахунок факторів з можна скористатися методом абсолютних різниць.

Зміна рентабельності основних засобів (03) за рахунок:

а)         фондовіддачі основних виробничих засобів:

ДРоз = ДФв • Чрпо • Робо

б)         частки реалізованої продукції в загальному випуску:

ДРоз = Фві • Чрпо • Робо

в)         рентабельності продажів:

ДРоз = ДФві • Чрпі • Робо

Після цього треба вивчити фактори зміни фондовіддачі основних засобів: зміну частки активної частини основних засобів у ї'хній загальній сумі, частки діючих машин і обладнання в активній частині основних засобів, фондовіддачі технологічного обладнання:

Фв03 = Ча«Чм« Фвм.

Способом абсолютних різниць визначають зміну фондовіддачі основних засобів за рахунок:

частки активної частини основних засобів:

ДФв(Ча) =ДЧа «Чм0« Фвм0

частки машин і обладнання в активній частині основних засобів:

ДФв(Чм) =ДЧа «Чм« Фвм0

фондовіддачі діючого обладнання:

ДФв(Фвм) =ДЧаі .Ч> ДФвм

Вплив цих факторів на обсяг виробництва продукції встановлюється множенням зміни фондовіддачі за рахунок кожного фактора на фактичну середньорічну величину о3, а зміна середньорічної вартості основних засобів — на базовий рівень їхньої фондовіддачі.

Зміна валової продукції за рахунок зміни:

середньорічної вартості основних засобів:

ДВПоз = Доз • Фв030

частки активної частини основних засобів у їхній загальній сумі:

ДВП ча = 03! • ДФв03 ча

частки машин і обладнання в активній частині 03:

ДВП чм = 03і • ДФв03 чм

фондовіддачі машин і обладнання:

ДВП Фвм = 031 • ДФв03 чм

Фондовіддача технологічного обладнання безпосередньо залежить від його вартості (В0), часу роботи і середньогодинного виробітку.

Для аналізу використаємо таку факторну модель:

К- ФРчод • ГВ

Ф м _ 

в В0

Факторну модель фондовіддачі обладнання можна розширити, якщо час роботи одиниці обладнання подати як добуток кількості відпрацьованих днів (Д), коефіцієнта змінності (Кзм) середньої тривалості зміни (Т).

Середньорічна вартість технологічного обладнання дорівнює добутку кількості (К) і середньої вартості його одиниці (Ц):

Ф = к- д- Кз,^ т- гв = д- Кзмм- Т- ГВ вм        К- Ц Ц

Розрахунок впливу факторів на приріст фондовіддачі обладнання можна виконати методом ланцюгової підстановки:

Д0 - Кзм0 - Т0 - ГВ0

Ф

Ц0

Для визначення першого умовного показника фондовіддачі необхідно замість базової взяти фактичну середньорічну вартість одиниці обладнання:

Ф        _ Д0 - Кзм0 - Т0 - ГВ0

Далі слід встановити, якою була б фондовіддача при фактичній вартості обладнання і фактичній кількості відпрацьованих днів, але за базової величини решти факторів:

Ді - Кзм0 - Т0 - ГВ0

Ф

вум.2 Ц2

Третій умовний показник фондовіддачі розраховують за його фактичною вартістю, фактичною кількістю відпрацьованих днів фактичним коефіцієнтом змінності і за базовим рівнем решти факторів:

ф    = Ді ■ Кзм. ■ То ■ гв0

вмм-з Ц1

При розрахунку четвертого умовного показника фондовіддачі залишається незмінним тільки рівень середньогодинного виробітку:

ф    = Ді ■ Кзмі ■ Ті ■ гвр

вмм-4 Ц1

При фактичному виробітку обладнання його фондовіддача становитиме:

ф = Ді ■ Кзмі ■ Ті ■ гві вм Ці

Щоб дізнатися, як ці фактори вплинули на рівень фондовіддачі всіх засобів, одержані результати треба помножити на фактичну частку машин і обладнання в загальній сумі основних засобів у звітному періоді:

Для розрахунку впливу факторів третього порядку на рівень фондовіддачі машин і обладнання необхідно знати, як змінився обсяг виробництва продукції у зв'язку із заміною обладнання або його модернізацією. З цією метою треба порівняти випуск продукції на новому і старому обладнанні за період після його заміни й одержаний результат поділити на фактичну середньорічну вартість технологічного обладнання:

дФвм =Х(ГГні - ГВсі) ■ ФРЧі :ОЗм

де ФРЧі — час роботи і-го обладнання з моменту введення до кінця звітного періоду;

ГВн, ГВс — виробіток продукції за і машино-годину відповідно після заміни і до заміни і-го обладнання.

За аналогічним способом визначають зміну обсягу виробництва продукції і фондовіддачі за рахунок впровадження інноваційних заходів з удосконалення технології та організації виробництва:

АФм  =Х(ГГн - ГВс) ■ ФРЧі:ОЗ1'

Зміна фондовіддачі за рахунок соціальних факторів (підвищення кваліфікації працівників, поліпшення умов праці й відпочинку, оздоровчі заходи тощо) визначають за сальдовим методом:

АФ м  = АФ м - АФ м - АФ м

всоц    вгв      вн внтп

Вплив цих факторів на загальний рівень фондовіддачі 03 розраховують шляхом множення приросту фондовіддачі обладнання за рахунок і-го фактора на фактичну його частку в загальній сумі ОЗ. Щоб дізнатися, як зміниться обсяг виробництва продукції, необхідно зміну фондовіддачі ОЗ за рахунок кожного фактора помножити на фактичну середньорічну суму ОЗ, а зміну середньорічної вартості ОЗ — на базовий рівень фондовіддачі ОЗ.

Вплив факторів зміни фондовіддачі на рівень рентабельності основного капіталу визначають множенням абсолютно приросту фондовіддачі за рахунок і-го фактора на базовий рівень рентабельності продажів На основі цього розрахунку можна встановити невикористані резерви підвищення рівня рентабельності основних виробничих фондів.