Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

9.1. мета і завдання аналізу основних засобів

Одним із найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті, більш повне та ефективне їх використання.

Основні засоби служать матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку.

З метою забезпечення ефективного управління основними засобами підприємств, виділяють їхню структуру за кваліфікаційними ознаками. За цією умовою основні засоби підприємств групують за такими ознаками: за належністю (власні; орендовані), ступенем використання у виробничо-господарській діяльності (діючі; в запасі, законсервовані; не задіяні), галузевою структурою (основні засоби промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі та ін.), функціональним призначенням (виробничі; невиробничі) і натурально-речовим складом (земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар; робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні засоби).

Мета економічного аналізу — визначити забезпечення основними засобами за умови найбільш інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення їх віддачі.

Завдання аналізу:

• визначити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами і рівень використання їх за узагальнюючими й окремими показниками;

встановити причини зміни їхнього рівня;

розрахувати вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції та інші показники;

вивчити ступінь використання виробничої потужності підприємства й обладнання;

виявити резерви підвищення інтенсивності й ефективності використання основних засобів.

Джерела даних для аналізу: бізнес-план підприємства, план технічного розвитку, форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», розділ 2 «Основні засоби», форма № 11-03 «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)», форма № 2-кб (потужності) «Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей», дані про переоцінку основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно-кошторисна, технічна документація тощо.