Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

8.5. аналіз фонду заробітної плати

Заробітна плата визначається як основна частина засобів, яку направляють на споживання і є частиною доходу підприємств, який залежить від кінцевих результатів роботи колективу і розподіляється між працівниками відповідно до кількості та якості витраченої праці, реальним трудовим внеском кожного і розміром вкладеного капіталу.

Оплата праці працівників на підприємствах здійснюється із застосуванням погодинної або відрядної оплати, а також змішаних систем.

Сума коштів, яка потрібна для оплати праці, називається фондом заробітної плати.

Фонд заробітної плати згідно з чинною інструкцією органів статистики включає не лише фонд оплати праці, що належить до поточних витрат підприємства, а й виплати за рахунок коштів соціального захисту і чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Найбільшу частку в складі коштів, використаних на споживання, становить фонд оплати праці, що включається в собівартість продукції.

Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати, що включається в собівартість продукції, передусім необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової.

Абсолютне відхилення (ДФЗПабс) визначають порівнянням фактично використаних коштів на оплату праці у звітному періоді (ФЗП1) з базовою величиною фонду заробітної плати (ФЗП0) у цілому по підприємству, виробничих підрозділах і за категоріями працівників:

ДФЗПабс = ФЗП1 - ФЗП0 = 21 465 - 20 500 = + 965 тис. грн

Проте слід мати на увазі, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, оскільки цей показник визначають без урахування змін обсягу виробництва продукції.

Відносне відхилення розраховують як різницю між фактично нарахованою сумою зарплати у звітному періоді і його базовою величиною, скоригованою на індекс обсягу виробництва продукції, який у нашому прикладі становить 1,026 (16 440 туб : 16 023). При цьому необхідно враховувати, що коригується тільки змінна частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це зарплата робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничими результатами і сума відпускних, що відповідає частці змінної зарплати.

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні чи падінні обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата службовців за окладами, усі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна їм сума відпускних). Дані для розрахунку подано в табл. 8.6.

Таблиця 8.6

ПОЧАТКОВІ ДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

 

Сума зарплати, тис. грн

Вид оплати

 

 

 

 

їо

її

зміни

1. Змінна частина оплати праці робітників

12 030

12 725

+695

1.1. За відрядними розцінками

10 630

11 180

+550

1.2. Премії за виробничими результатами

1400

1545

+145

2. Постійна частина оплати праці робітників

3272

3709

+437

2.1. Почасова оплата праці за тарифними став-

2772

2809

+37

ками

 

 

 

2.2. Доплати

500

900

+400

2.2.1. За понаднормовий час роботи

80

+80

2.2.2. За стаж роботи

500

520

+20

2.2.3. За простої з вини підприємства

300

+300

3. Вся оплата праці робітників без відпускних

15 302

16 434

+1132

4. Оплата відпусток робітників

1390

1491

+101

4.1. Що належить до змінної частини

1090

1155

+65

4.2. Що належить до постійної частини

300

336

+36

5. Оплата праці службовців

3808

3540

—268

6. Загальний фонд заробітної плати

20 500

21 465

+965

6.1. Змінна частина (п. 1 + п. 4.1)

13 120

13 880

+760

6.2. Постійна частина (п. 2 + п. 4.2 + п. 5)

7380

7585

+205

7. Частка у загальному фонді зарплати, \%:

 

 

 

змінної частини

64,0

64,66

+0,66

постійної частини

36,0

35,34

—0,66.

На основі даних таблиці визначимо відносне відхилення фонду заробітної плати з урахуванням змін обсягу виробництва продукції:

АФЗПвцщ = ФЗЩ - ФЗПск = ФЗЩ - (ФЗП3М.0 • Івп + ФЗПпост.0);

АФЗПВІДН = 21 465 - (12 120 • 1,026 + 7380) = = 21465 - 20841 = +624 тис. грн,

де АФЗПВІДН — відносне відхилення фонду заробітної плати;

ФЗП1 — фонд зарплати фактичний у звітному періоді;

ФЗПСк — фонд зарплати плановий, скоригований на індекс обсягу випуску продукції;

ФЗПЗМ0 — змінна сума базового фонду зарплати;

ФЗПпост.0 — постійна сума базового фонду зарплати;

Івп — індекс обсягу випуску продукції.

Розраховуючи відносне відхилення фонду зарплати, можна застосувати так званий поправочний коефіцієнт (Кп), який відображає частку змінної зарплати в загальному фонді. Він показує, на яку частку процента слід збільшити базову величину фонду зарплати за кожний процент приросту випуску продукції (АвП \%):

АФЗПвідн =ФЗП1 - ФЗПск = ФЗЩ - ^О00*^ ' Кп)

АФЗПВІДН = 21 465 - (20 500-100 \%        '0,64 )= + 624 тис. грн.

Отже, на цьому підприємстві є і відносна перевитрата у використанні фонду зарплати в розмірі 624 тис. грн.

У процесі наступного аналізу необхідно визначити фактори абсолютного і відносного відхилення фонду зарплати.

Змінна частина фонду зарплати залежить від обсягу виробництва продукції, його структури, питомої трудомісткості та рівня сере-дньогодинної оплати праці.

Аналізуючи склад фонду заробітної плати, вивчають види оплат різних категорій персоналу, визначають його структурні зміни, зіставляють фактично нараховані суми за видами оплати з плановими, а також плановими перерахованими — за одними видами виплат на фактичний обсяг виробництва, а за іншими — на фактичну кількість персоналу.

Джерелом аналізу є показники плану, розрахунки засобів заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості структурних підрозділів, звіти за формою 2-м та 1.

Аналіз середньої заробітної плати та співвідношення темпів її зростання треба пов'язувати з темпами зростання продуктивності праці.

Для оцінки співвідношення розраховують коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної плати, приріст середньої заробітної плати на 1 \% приросту продуктивності праці чи приріст продуктивності праці на 1 \% приросту середньої заробітної плати.

Коефіцієнт випередження є співвідношенням індексів продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Показники приросту визначаються відношенням темпів приросту продуктивності праці до середньої заробітної плати Зміна співвідношення між темпами зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати спричиняє відносну економію фонду оплати праці.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Як аналізують забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за кількісними і якісними параметрами?

Які показники використовують для характеристики руху трудових ресурсів на підприємстві і як визначають їхній рівень?

Як проводиться аналіз структури працівників підприємства?

Як розраховуються коефіцієнти обороту з приймання, звільнення, плинності та коефіцієнт загального обороту робочих кадрів?

Висвітліть методику аналізу виконання плану соціального розвитку підприємства і соціальної захищеності членів трудового колективу.

За якими показниками оцінюють повноту використання трудових ресурсів на підприємстві?

За якими показниками аналізується використання робочого часу?

Дайте визначення трудомісткості продукції.

Які фактори впливають на зміну трудомісткості?

Дайте визначення продуктивності праці.

Назвіть фактори, що впливають на продуктивність праці одного працюючого, одного робітника підприємства.

Охарактеризуйте узагальнюючі, окремі і допоміжні показники продуктивності праці і методику розрахунку їх.

Висвітліть методику аналізу використання фонду заробітної плати.