Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

7.4. аналіз ритмічності виробництва

Ритмічність виробництва — це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, яка дозволяє рівномірно випускати продукцію і виконувати свої зобов'язання перед споживачами. Ритмічна робота — це випуск продукції рівними частками за будь-які однакові проміжки робочого часу.

Розрізняють два поняття ритмічності:

ритмічність випуску продукції (товарної);

ритмічність виробництва (як завершеного, так і незавершеного). Під ритмічністю роботи підприємства розуміють випуск цехами

деталей, напівфабрикатів і виробів згідно з добовими чи місячними графіками виробництва, її порушення негативно впливає на роботу суміжних підрозділів, виконання договірних зобов'язань, якість продукції та ін.

Ритмічність роботи підприємства визначають за днями чи декадами у межах місяця, за місяцями і кварталами з поділом на декади. Показником ритмічності є також відношення випуску продукції за першу декаду до її випуску в третій декаді попереднього місяця.

Для характеристики ритмічності випуску продукції протягом року доцільно будувати динамічні ряди за місяцями, кварталами з розподілом на декади і дні.

Найпростішими показниками ритмічності випуску продукції є:

питома вага виробництва продукції за кожну декаду (зміну) до місячного випуску;

питома вага випущеної продукції за кожний місяць до квартального випуску;

питома вага випуску продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва;

питома вага продукції, випущеної в першу декаду звітного місяця до третьої декади попереднього місяця.

Неритмічність роботи притаманна багатьом підприємствам. Тому треба ретельно вивчати не лише причини цієї хронічної виробничої «хвороби», але й наслідки, а саме:

збільшення кількості браку і відходів сировини та матеріалів;

погіршення якості продукції;

подорожчання собівартості продукції;

порушення у ритмі відвантаження, а отже — затримки реалізації продукції;

посилення плинності кадрів;

виникнення інших небажаних проблем.

Неритмічний випуск продукції свідчать про заниження можливого випуску продукції. Аналізуючи показники, поряд з виявленням причин неритмічної роботи доцільно визначити додатковий випуск продукції за умови ліквідації відставання виробництва в першу і другу декади. Не враховують кількість чи вартість продукції, виготовленої в третій декаді за рахунок понаднормованих робіт. Один з варіантів розрахунку обсягу продукції полягає в тому, що для перших двох декад цей обсяг визначають за обсягом третьої декади.

Узагальнюючими показниками ритмічності виробництва є:

коефіцієнт ритмічності;

коефіцієнт варіації;

числа аритмічності.

Коефіцієнт ритмічності (Критм) визначається відношенням фактичного (але не вище за ціанове завдання) випуску продукції (або його питомої ваги) до планового випуску (питомої ваги).

Синтетичним показником ритмічної роботи є коефіцієнт ритмічності, який визначається на підставі даних за день, п'ятиденку, декаду. Чим ближче коефіцієнт ритмічності до 1, тим ритмічнішим є виробництво (табл. 7.6).

Коефіцієнт ритмічності в абсолютному вимірі

К ППФ(п)

ППп

 

першу декаду план випуску недовиконано на 960 тис. грн, або на 3 \%, через невчасну поставку сировини і на 800 тис. грн, або на 2,5 \%, через несправність обладнання. Звідси частка першого фактора у зміні загального показника аритмічності становить 11,5 \% (0,03 : 026 • 100), а другого — 9,6 \% (0,025 : 0,26 • 100).

Внутрішні причини аритмічності — тяжкий фінансовий стан підприємства, низький рівень організації, технології і матеріально-технічного забезпечення виробництва, а також планування і контролю, зовнішні — невчасна поставка сировини і матеріалів постачальниками, нестача енергоресурсів не з вини підприємства тощо.

У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Це різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим із найбільшого середньодобового (середньодекадного) обсягу виробництва (100 800 - 36 288 • 3 = 8064 тис. грн).

За результатами аналізу ритмічності розробляють конкретні заходи щодо усунення причин неритмічної роботи підприємства.

Аналогічно аналізують ритмічність відвантаження і реалізації продукції.

На закінчення аналізу розробляють конкретні заходи для усунення причин неритмічної роботи.