Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

АналІз виробничоЇ дІяльностІ пІдприЄмств 7.1. зміст і завдання аналізу виробничої діяльності підприємств

Продуктивна виробнича діяльність підприємств в умовах ринкового середовища визначається параметрами виробництва і продажу суспільно визнаних благ (продукції, робіт, послуг) з метою отримання прибутку. Завдання виробничої діяльності передбачають максимально можливий обсяг виробництва і продажу продукції заданого асортименту, потрібної якості у визначені терміни при найкращому використанні виробничого потенціалу, сприятливих умов зовнішньо-економічного середовища, досягнень науки і техніки для стійкого насичення ринку конкурентоспроможною продукцією та досягнення високих фінансових результатів. Цей комплекс завдань ще називають виробничою програмою підприємства.

В процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі питання:

а)         якість планування виробництва, напруженість і обгрунтованість планів діяльності як у цілому, так і окремих виробничих підрозділів;

б)         оцінка виконання планів виробництв, постачання та реалізації продукції, динаміки обсягів виробництва;

в)         визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років і зокрема у звітному періоді;

г)         взаємозв'язок і взаємозумовленість показників обсягу вироб- ництва, реалізації, асортименту, якості виробів тощо;

д)         визначення внутрішньогосподарських резервів зростання об- сягів випуску і реалізації продукції, а також розробка заходів щодо їх використання.

Для виконання аналітичного дослідження використовують статистичну звітність про виробництво продукції , а також планові матеріали відповідного відділу і бухгалтерські дані (про випуск, відвантаження і реалізацію продукції), інші оперативні дані виробничої діяльності. Бажано також ознайомитись із залишкам незавершеного виробництва, готової продукції на складі і товарів відвантажених (форма № 1).