Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

Передмови

Становлення ринкової системи господарювання, реформування форм власності, структурна перебудова економіки України потребують підготовки висококваліфікованих, економічно освічених кадрів для найрізноманітніших сфер державного функціонування.

Ефективність підприємницької діяльності суб'єктів усіх організаційно-правових форм власності залежить, передусім, від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, глибокого оволодіння ними методами системного комплексного аналітичного дослідження показників господарсько-фінансової' діяльності, за результатами якого можна віднайти оптимальні шляхи вирішення проблем в умовах ризику і невизначеності, виробити рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень.

В умовах подальшого розвитку ринкових відносин в Україні важливого значення для успішного здійснення менеджменту й аудиту набуває аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємств. Користувачі фінансових звітів підприємств і фірм застосовують методи фінансово-економічного аналізу при прийнятті управлінських рішень, спрямованих на зростання прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.

Уведення нового плану рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерського обліку у відповідність до вимог міжнародних стандартів зумовлюють необхідність розробки методики економічного аналізу, яка б відповідала сучасним вимогам ринкової економіки.

У навчальному посібнику розглянуто питання економічного аналізу прибутку, рентабельності, окремі питання аналізу фінансового стану за даними фінансової звітності.

Основним джерелом інформації про фінансову діяльність ділового партнера є фінансова звітність, що ґрунтується на узагальнених даних фінансового обліку і є єдиним інформаційним джерелом, яке пов'язує підприємство з суспільством та діловими партнерами. Користувачі інформації вивчають її з огляду на свої інтереси. Так, власникам необхідно розрахувати збільшення чи зменшення частки власного капіталу і оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією підприємства. Кредитори і постачальники вивчають можливість надання, подовження або ненадання кредиту, прийнятні для обох сторін умови кредитування, гарантії його повернення. Даними фінансової звітності користуються також аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса тощо для проведення економічного аналіз.

Мета навчального посібника — допомогти студентам, магістрантам, аспірантам, всім, хто цікавиться питаннями економічного аналізу досконало оволодіти методикою аналізу господарської діяльності, фінансових результатів і фінансового стану підприємства.