Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

6.5. аналіз показників рентабельності

Рентабельність — це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. її вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної тощо), вигідність виробництва продукції і послуг окремих видів.

Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують результати господарювання, тому що їхня величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. їх використовують для оцінювання діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

показники, що базуються на витратному підході (рентабельність продукції, рентабельність операційної діяльності, рентабельність інвестиційної діяльності та окремих інвестиційних проектів, рентабельність звичайної діяльності);

показники, що характеризують прибутковість продажів (валова рентабельність продажів і чиста рентабельність продажів);

показники, в основі яких лежить ресурсний підхід (рентабельність сукупних активів або загальна рентабельність, рентабельність операційного капіталу, рентабельність основного капіталу, рентабельність оборотного капіталу, рентабельність власного капіталу і т. ін.).

Рентабельність продукції (РП) обчислюють як відношення прибутку від реалізації до виплати процентів і податків (ПРП) до суми витрат на реалізовану продукцію (ВРП):

Р   - Лрп

ВРП

Вона показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. її можна розраховувати в цілому по підприємству, по окремих його сегментах і за видами продукції.

Рентабельність операційної діяльності (Род) розраховують в цілому по підприємству як відношення брутто-прибутку від операційної діяльності, до виплати процентів і податків (Под), до загальної суми витрат на операційну діяльність (Вод):

Р  - Б*

"        ~ Вод

Цей показник характеризує окупність витрат в операційній діяльності. Він більш повно від попереднього показника відображає результати роботи підприємства, оскільки при його розрахунку враховуються не лише реалізаційні, а й позареалізаційні результати, що належать до основної діяльності.

Аналогічно визначають дохідність інвестиційних проектів: отриману або очікувану суму прибутку від інвестиційної діяльності ділять на суму інвестиційних витрат (ІВ):

Р1 - ІВ

Рентабельність продажів (обороту), або комерційну маржу, розраховують діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг на суму отриманого чистого доходу (ЧД). Характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності підприємства. Цей показник розраховують у цілому по підприємству і за окремими видами продукції:

Р     - Гіж.

об ЧД

Рентабельність (дохідність) операційного капіталу обчислюється відношенням прибутку від операційної діяльності, до виплати процентів і податків (Под), до середньорічної суми операційного капіталу (ОК). Характеризує дохідність капіталу, задіяного в основній діяльності (постачання, виробництво та збут продукції):

Р  - Нод ок OK

Рентабельність (дохідність) сукупного капіталу обчислюють як відношення загальної суми прибутку до виплати процентів і податків (ЕВІТ) до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу (KL), характеризує дохідність всього сукупного капіталу, вкладеного в активи підприємства:

BEP - Ш-KL

У процесі аналізу слід вивчити динаміку перелічених показників рентабельності, виконання плану за їхнім рівнем і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами-конкурентами.

За сучасних умов господарювання широкого розповсюдження набула система фінансового аналізу «Дюпон» (The Du Pont System of Analysis), розроблена менеджерами компанії «Дюпон», відома іще під назвою «Дюпон-каскад» або просто «Каскад». За цією системою метою аналізу є:

визначити п'ять основних співвідношень (коефіцієнтів) за даними бухгалтерської звітності (нетто-прибутковість власного капіталу, нетто-прибутковість активів, нетто-прибутковість продажів, оборотність активів, мультиплікатор акціонерного (власного) капіталу);

отримати уявлення про розвиток компанії в часі (проаналізувавши динаміку коефіцієнтів);

виділити основні напрямки поглибленого вивчення діяльності компанії.

В основу системи «Дюпон-каскад» покладено так зване рівняння Дюпон (Du Pont), яке показує взаємозв'язок між прибутком на інвестований капітал, оборотністю активів, чистим доходом та лі-вериджем.

Рівнянням Дюпон називають вираз:

Нетто-прибутковість активів = Нетто-прибутковість продажів х х Оборотність активів

Нетто-прибутковість власного капіталу

Нетто-прибутковість власного капіталу є головним, підсумковим показником, який характеризує діяльність підприємства. Максимізація цього показника — основне завдання управління підприємством. Даний показник визначається як відношення чистого прибутку до власного капіталу підприємства.

.        .  чистий прибуток

Нетто-прибутковість власно-          = г'

го капіталу

власний капітал

Нетто-прибутковість власного капіталу залежить від трьох факторів — загальної прибутковості підприємства, структури капіталу, обертання наявних фондів. За показником нетто-прибутковості власного капіталу роблять висновок про перспективи бізнесу, стійкості підприємства на ринку, наявності фінансових резервів підвищення конкурентоздатності підприємства.

Нетто-прибутковість продажів

Нетто-прибутковість продажів визначається за формулою:

чистий прибуток Нетто-прибутковість про-    = Г'

дажів *.

сума продажів

Оборотність активів

Оборотність активів визначається за формулою:

сума продажів

Оборотність активів =         

сума активів

Нетто-прибутковість активів

Нетто-прибутковість активів визначається за формулою:

чистий прибуток

Нетто-прибутковість активів =      

сума активів Мультиплікатор акціонерного капіталу

Мультиплікатор акціонерного капіталу розраховується за формулою:

,,          .           .           сума активів

Мультиплікатор акціонер-   = '

ного капіталу

■'         власний капітал

Мультиплікатор акціонерного (власного) капіталу відображає

структуру капіталу підприємства, оскільки:

активи підприємства = пасиви = власний капітал + позиковий капітал.

Високе значення показника можуть собі дозволити підприємства, у яких налагоджено стабільне надходження грошових коштів в оплату за відвантажену продукцію або в структурі балансу велика доля активів, що швидко реалізуються і активів, що реалізуються з середньою швидкістю.

Використовуючи рівняння Дюпон, можна побудувати цілий ряд співвідношень, які дозволяють проаналізувати вплив різних факторів на фінансовий результат. Зокрема:

нетто - прибутковість власного капіталу = нетто -

- прибутковість активів х

чистий прибуток

х мультиплікатор акціонерного капіталу =           ;           х

сума активів

сума активів      чистий прибуток

х          ;           =          ;          

власний капітал    власний капітал

З даних співвідношень можна визначити, якими факторами викликані зміни прибутковості власного капіталу — прибутковістю активів, чи способом фінансування підприємством своєї діяльності (фінансування за рахунок власного чи залученого капіталу). Для порівняння необхідно розглянути динаміку показників.

Нетто-прибутковість активів, яка за рівнянням Дюпон дорівнює добутку нетто-прибутковості продажів на оборотність активів, можна подати також у вигляді:

чистий прибуток

нетто - прибутковість активів =      х

сума продажів

сума продажів    чистий прибуток

х          =         

сума активів        сума активів

Така форма рівняння Дюпон дає можливість визначити основні фактори, які впливають на формування нетто-прибутковості активів. Нетто-прибутковість активів має дві складові формування: прибутковість продажів та оборотність активів. Обидва показника впливають на значення нетто-прибутковості активів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Назвіть основні завдання і джерела даних для аналізу фінансового результату.

Охарактеризуйте основні показники прибутку і порядок їх розрахунку.

Дайте характеристику основних етапів аналізу показників прибутку.

У чому полягає сутність аналізу прибутку (збитку) операційної діяльності?

Викладіть методику аналізу прибутку інвестиційної та фінансової діяльності.

У чому полягає сутність використання збалансованої системи показників для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства?

Викладіть методику аналізу та оцінки виробничого і фінансового лівериджу.

Охарактеризуйте основні показники рентабельності і методику їх розрахунку.

У чому полягає аналіз показників прибутковості (рентабельності) підприємства по системі Дюпон?