Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

6.3. аналіз і оцінка виробничого та фінансового лівериджу

Зміна величини прибутку підприємства може досягатися не лише під впливом факторів виробничо-фінансової діяльності, а й за рахунок лівериджу. Лівериджем називають важіль впливу на зміну структури активів і пасивів з метою отримання приросту прибутку. Розрізняють три види лівериджу: виробничий, фінансовий і виробничо-фінансовий.

Виробничий ліееридж розглядають як потенційну можливість впливу на формування прибутку від реалізації продукції шляхом зміни обсягу продажу продукції та структури її собівартості. Рівень виробничого лівериджу (Лв) визначають відношенням індексу приросту прибутку від реалізації продукції (/п) до індексу зміни обсягу реалізації продукції у натуральному вираженні (/о):

Л = Іп.

Рівень виробничого лівериджу свідчить про ступінь ризику покриття витрат виробничого характеру й отримання необхідного прибутку. Чим більше значення виробничого лівериджу, тим більший виробничий ризик. Критичний або беззбитковий обсяг виробництва та реалізації продукції (Км) можна розрахувати, якщо загальну суму умовно-постійних витрат (Впост) розділити на ставку маржинального доходу у ціні продукції (Цмд). Ставку маржинального доходу визначають як різницю ціни виробу (Цв) і частки змінних витрат у ціні (Цзм). Тобто:

Отже,

В

Т7-        пост

мд

При оцінках виробничого лівериджу враховувалися лише виробничі витрати. Однак на зміну прибутку впливають і фінансові втрати, пов'язані зі сплатою процентів за довгостроковими позиками. Потенційна можливість впливу на формування прибутку за рахунок використання у покриття пасивів довготермінових позик і кредитів називається фінансовим лівериджем. Чим більше підприємство залучає довготермінових позик і кредитів, тим більше воно сплачує процентів за кредит з прибутку.

Рівень фінансового лівериджу (Лф) розраховують як відношення темпів приросту чистого прибутку (7чп) до темпів приросту прибутку від реалізації продукції:

п

Рівень фінансового лівериджу свідчить про еластичність чистого прибутку до прибутку від реалізації, яку досягають зміною співвідношення власного та залученого капіталу. Змінюючи це співвідношення можна впливати на величину прибутку і ступінь прибутковості власного капіталу. Фінансовий ліверидж пов'язаний з фінансовим ризиком, який визначається неможливістю сплати відсотків за довгостроковими позиками та кредитами. Чим вищип рівень фінансового лівериджу, тим більший фінансовий ризик.

Синтетичним показником лівериджу є виробничо-фінансовий ліверидж (Лвф), який визначають як добуток виробничого та фінансового лівериджу:

Лвф — Лв • Лф.

Ці показники лівериджу використовують під час прогнозування виробничого та фінансового ризиків.