Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

5.4. прогнозування фінансового стану

Мета фінансового прогнозування — передбачити очікувані негативні зміни основних показників фінансового стану: ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, визначити ризик банкрутства.

Розрізняють короткотерміновий прогноз фінансового стану на період до одного року та довготерміновий — на перспективу. Більш надійним і точним є прогноз на період до одного року. Оскільки найбільш ліквідною частиною активів є грошові кошти, то прогнозування фінансового стану здійснюється саме за цим показником. Основою прогнозу грошових коштів є прогноз обсягу реалізації (виконання робіт, надання послуг). Адже саме виторг від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) — основне джерело надходження грошових коштів.

Для того, щоб передбачити, яка сума коштів надійде від реалізації продукції, потрібно врахувати низку чинників, які забезпечують це надходження, а саме:

рівень маркетингової діяльності;

виконання плану з випуску продукції за обсягом, номенклатурою та асортиментом;

забезпечення конкурентоспроможності продукції на ринку;

наявність замовлень на продукцію, платоспроможність покупців.

Крім прогнозу реалізації, складають розрахунки доходів і витрат, передбачуваних залишків і чистих грошових потоків.

Прогноз фінансового стану підприємства дає можливість передбачити надійність і фінансову стійкість підприємства або навпаки, його можливе банкрутство.

У світовій практиці для діагностики ймовірності банкрутства, прогнозування фінансової стратегії використовують різні економі-ко-математичні моделі відомих західних економістів Альтмана, Фрідмена, Као, Ліса, Тафлера, Тішоу та ін. Ці моделі розроблені на основі багатомірного дискримінатного аналізу.

Іншим підходом до прогнозування фінансового стану, діагностики банкрутства підприємства є оцінка та прогнозування так званої незадовільної структури балансу.

Підставою для визначення структури балансу незадовільною є наявність однієї з умов:

коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче від нормативного;

коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче від нормативного.

Якщо в ході аналізу встановлено, що фактичні значення цих коефіцієнтів нижчі від нормативних, але має місце тенденція до їх зростання, то визначається коефіцієнт відновлення платоспроможності.

Кінцеві висновки про структуру балансу підприємства і стан його платоспроможності можна зробити на основі співставлення значень коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта забезпечення власними оборотними коштами з нормативними.

Якщо значення цих коефіцієнтів відповідає нормативному або перевищує його, то структура балансу визнається задовільною, а підприємство платоспроможним при умові, що в найближчі 3 місяці немає загрози банкрутства, тобто коефіцієнт втрати платоспроможності більше 1.

Одним із методів фінансового прогнозування, який застосовується в світовій практиці, є складання прогнозу за формою бухгалтерського балансу. Прогнозний баланс може складатися на кінець кожного місяця, кварталу, року. Він дасть можливість виявити, які зміни відбудуться в активах підприємства та джерелах їх формування, в результаті господарських операцій.

Для складання прогнозного балансу використовують систему планових розрахунків усіх показників діяльності підприємства, а також динаміку співвідношень окремих статей балансу, зокрема поточних активів та поточних пасивів (короткострокових зобов'язань). Співвідношення саме цих статей балансу і визначає поточну платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість. До формування чинників платоспроможності підприємства відносять випередження темпів збільшення поточних активів в порівнянні з темпами збільшення короткострокових зобов'язань або ж скорочення обсягів короткострокових зобов'язань.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Розкрийте суть поняття фінансової стійкості підприємства.

Поясніть вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансову стійкість.

У чому полягає оцінка фінансової стійкості підприємства?

У чому полягає сутність платоспроможності та ліквідності підприємства?

Дайте характеристику основним функціям аналізу платоспроможності та ліквідності підприємства.

Що таке ліквідність активів і чим вона відрізняється від ліквідності балансу?

Який з елементів оборотних активів є найбільш ліквідним, а який найменш ліквідним?

Як оцінюється ліквідність балансу, заснована на співвідношенні абсолютної величини окремих груп активів і пасивів?

9. Назвіть основні показники ліквідності й охарактеризуйте методику їхнього розрахунку.

10.       Викладіть методику оцінювання платоспроможності підприємст- ва на основі вивчення грошових потоків.

11.       У чому полягає суть кредитоспроможності підприємства?

Якими основними рисами характеризується кредитоспроможність позичальника?

Дайте характеристику показників, які використовують при аналізі кредитоспроможності.

У чому полягає сутність чинникового аналізу кредитоспроможності? Структурного аналізу показників кредитоспроможності?

Яка роль прогнозування фінансового стану у фінансовому аналізі підприємства?