Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

4.5. особливості оперативного економічного аналізу фінансового стану підприємств

Для оцінки очікуваних фінансових результатів, змін руху фінансових ресурсів і попередження негативних наслідків зміни фінансового стану підприємств доцільно організувати його оперативний економічний аналіз. Враховуючи специфіку сфери діяльності, треба виділити три напрями оперативного аналізу фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств:

оперативний аналіз прибутку операційної та фінансової діяльності;

оперативний аналіз оборотних активів;

оперативний аналіз платоспроможності підприємства.

Основну частину фінансового оперативного аналізу господарської діяльності становить аналіз прибутку від реалізації продукції згідно з укладеними договорами поставки. Враховуючи календарний графік поставки продукції та її розрахункову рентабельність, можна визначити зміну фактичного прибутку щодо очікуваного, враховуючи виконання договору поставки. Вихідною аналітичною інформацією може бути зведена оперативна відомість.

У випадках, коли підприємство веде оперативний аналіз відвантаження і реалізації продукції, немає потреби складати повну оперативну відомість, можна обмежитись лише оцінками відхилень за обсягом відвантаження і фактичної реалізації продукції з урахуванням фінансового значення рентабельності.

На підставі даних про відхилення прибутку від реалізації продукції можна бачити, як зміни обсягу відвантаження та фактичної реалізації продукції вплинули на фінансовий результат діяльності підприємства.

!ноді для оперативного обліку та аналізу результатів фінансової діяльності ведуть спеціальну картотеку, в якій на кожну статтю прибутків або збитків відкривають спеціальну картку. З цих карток і формується оперативна аналітична відомість.

Фінансовий стан підприємства залежить також від стійкого контролю наявності і раціонального використання оборотних активів, насамперед вкладених у виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію та розрахунки. Для цього треба налагодити оперативний облік та аналіз руху оборотних активів, їх відхилення від розрахункового нормативу.

Провідне місце займає оперативний аналіз стану виробничих запасів, який виконується для всіх видів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, закуплених напівфабрикатів, комплектуючих виробів. Такий аналіз передбачає оцінку відхилень виробничих запасів щодо визначеного нормативу за день, п'ятиденку, місяць, за даними складського обліку можна побудувати аналітичну відомість.

За даними аналітичної відомості можна оцінити зміну обсягу запасу, його наближення до критичної межі та зростання понаднормативних залишків, а також контролювати ритмічність ресурсоза-безпечення. При ефективному використанні комп'ютерних технологій такий аналіз можна проводити для виробничих підрозділів підприємств.

Наступний етап оперативного економічного аналізу стану використання оборотних активів — аналіз незавершеного виробництва. Його проводять на базі визначених нормативів для всього підприємства і для його виробничих підрозділів. Визначаючи відхилення фактичної вартості незавершеного виробництва від виявленого нормативу, оцінюють вплив окремих факторів.

Особлива роль належить оперативному аналізу оборотних засобів, вкладених у готову продукцію. Як і для інших видів оборотних активів, для готової продукції визначають норматив. Тому головне завдання аналізу полягає в оперативному контролі за відповідністю фактичних залишків нормативу, виявленні відхилень і причин їх виникнення. Для цього можна використовувати товарний баланс, який складають щоденно.

!нформаційною базою проведення оперативного аналізу залишків готової продукції є розроблений, враховуючи умови договорів поставок, календарний графік відвантаження продукції. На підставі щоденного обліку фактичного відвантаження продукції і складеного календарного графіка розробляють оперативну аналітичну відомість про відхилення у відвантаженні продукції, зміну її залишків, відношення до визначеного нормативу.

При оперативному аналізі стану оборотних активів велику увагу треба приділити засобам, які вкладені в розрахунки, особливо в дебіторську заборгованість. Аналогічно пріоритетним для будь-якого підприємства є контроль погашення короткострокових зобов'язань (короткострокових кредитів і поточної кредиторської заборгованості).

Аналіз фінансового стану підприємства завершується оцінкою його платоспроможності (Розділ 5). Визначення платоспроможності за минулий період не дає змоги керівникові вплинути на неї. Тому дуже актуальним є оперативний аналіз платоспроможності, мета якого полягає у передбаченні можливих негативних відхилень у рівні платіжної спроможності та їх запобіганні. На підприємствах він може здійснюватися шляхом складання оперативних платіжних календарів на місяць або на тиждень. Такі календарі дають змогу оперативно регулювати платежі, уточнювати фінансові завдання згідно з досягнутими виробничо-фінансовими результатами, своєчасно запобігти утворенню розриву між витратами та ресурсами. Якщо при визначенні фінансового нормативу чи при його дотриманні буде виявлено, що надходження грошових засобів не покривають витрат, то шукають додаткові джерела. Ними можуть бути: мобілізація внутрішніх ресурсів, кредити банку, фінансова допомога. Водночас проводиться пошук скорочення видатків. Складають оперативну аналітичну відомість, у якій відображають строкові та прострочені платежі підприємства, стан розрахунків з банками за позичками в межах нормативу і фактично. Контролюючи відхилення у надходженні і видатках грошових засобів за окремими статтями, з'ясовують причини і вживають заходи щодо поліпшення платоспроможності.

Результатом виконання оперативного платіжного календаря може бути або приріст коштів на розрахунковому рахунку (надходження перевищують витрати), або приріст простроченої заборгованості підприємства. Маючи такі дані, вживають оперативні заходи щодо стабілізації фінансового стану.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Яке значення має фінансовий аналіз для зміцнення господарської діяльності підприємства в ринкових умовах?

Які завдання, джерела та методи економічного аналізу фінансових показників?

Які форми звітності передбачено національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для економічного аналізу фінансового стану підприємства?

Як провести горизонтальний і вертикальний аналіз балансу? Основні цілі його проведення.

У яких випадках баланс можна назвати позитивним?

У чому суть застосування моделі обліку в постійних цінах у аналітичних дослідженнях?

7.         Розкрийте особливості методу алгоритму використання моделі поточних цін.

У чому полягає суть структурного аналізу активів і пасивів підприємств?

Аналіз структури активів: мета, призначення, завдання.

Дайте загальну характеристику коефіцієнта співвідношення оборотних і необоротних активів.

У чому сутність застосування коефіцієнт майна виробничого призначення при аналізі структури активів?

Аналіз структури пасивів: мета, призначення, завдання.

У чому полягає характеристика структури пасивів за рахунок розрахунку коефіцієнтів автономії та співвідношення позичених і власних засобів?

Про що свідчить позитивна динаміка коефіцієнта нагромадження власного капіталу?

У чому полягає сутність розрахунку коефіцієнта співвідношення короткотермінових зобов'язань і перманентного капіталу?

Дайте характеристику основним напрямам оперативного аналізу фінансового стану підприємства.