Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

С. С. Черниш

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010

УДК 65.012.12(075.8) ББК 65.9я73 Ч-49

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2803 від 02.042010)

Рецензенти:

Фаріон І. Д. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету; Баланюк І. Ф. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Стельмащук А. М. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Хмельницького економічного університету.

Черниш С. С.

4-49 Економічний аналіз: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с. ISBN 978-611-01-0123-3

В книзі викладено теоретичні і практичні положення методичного апарату та інструментарію економічного аналізу для визначення стану підприємства. Розкрито сутність економічного аналізу, визначено основні показники і методи господарсько-фінансового аналізу, дана кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства з метою ефективного управління ним. Для перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу розміщено тестові завдання, а також сформовано глосарій основних термінів.

УДК 65.012.12(075.8) ББК 65.9я73

ISBN 978-611-01-0123-3

© Черниш С. С., 2010

© Центр учбової літератури, 2010