Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

4.4. аналіз структури активів

Активи підприємства — це засоби суб'єкта господарювання, які потрібні для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку.

Використовуючи дані про стан і зміну обсягу та структури активів підприємства можна зробити основні висновки про фінансовий стан:

про приріст (скорочення) величини активів, який свідчить про зміну економічного потенціалу підприємства, його фінансової ваги на ринку;

про зміну частки необоротних і оборотних активів. Позитивним для зміцнення фінансового стану треба вважати підвищення частки оборотних активів, що зменшує ризик компенсації авансованого капіталу та підвищує його віддачу внаслідок прискорення оборотності коштів;

про зміну частки активів підприємства за критеріями їх ліквідності. Підвищення частки абсолютно- та високоліквідних активів є свідченням підвищення поточної платоспроможності і стійкого фінансовою стану.

Активи підприємства складаються з необоротних та оборотних активів. Тому найточніше загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів, який обчислюють за формулою:

оборотні активи

ко. і н. =          :          

необоротні активи

Значення даного показника більшою мірою зумовлено галузевими особливостями кругообігу коштів аналізованого підприємства. Під час внутрішнього аналізу структури активів варто з'ясувати причини різкої зміни коефіцієнта (якщо це було) за звітний період. Попередній аналіз структури активів проводять на основі даних табл. 4.3.

Таблиця 4.3

У табл. 4.3 наведені абсолютні величини за видами активів, їх питома вага в загальній величині активів, зміна абсолютних величин і їх питомої ваги, значення та зміна коефіцієнта співвідношення оборотних і необоротних активів за звітний період. У ході аналізу інформації за цією колонкою визначають вид майна, на збільшення якого найбільшою мірою був спрямований приріст джерел коштів підприємства.

Детальніший аналіз структури активів і її зміни виконаний у табл. 4.4 і 4.5 окремо щодо кожного збільшеного виду активів.

У ході аналізу виявляють статті активів, за якими відбувся найбільший вклад у приріст загальної величини збільшеного виду активів.

На основі аналізу даних табл. 4.4 визначають тип стратегії підприємства щодо довготермінових вкладень. Висока питома вага нематеріальних активів у складі необоротних активів і високий рівень приросту нематеріальних активів у зміні загальної величини необоротних активів за звітний період свідчать про інноваційний характер стратегії організації (тобто наявна орієнтація на вкладення в інтелектуальну власність).

Аналогічні високі показники за довготерміновими фінансовими вкладеннями відображають фінансово-інвестиційну стратегію розвитку.

Ситуація, коли найбільша частина необоротних активів представлена виробничими основними засобами і незавершеним будівництвом, характеризує орієнтацію на створення матеріальних умов розширення основної діяльності підприємства. Визначаючи тип стратегії, необхідно зважити на переоцінювання основних засобів.

Таблиця 4.5

ДИНАМІКА СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

(тис. гри)

 

Показники

Абсолютні величини

Питома вага у загальній величині необоротних активів, \%

Зміна

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолютних величинах

в питомій вазі

Запаси

765

987

38,9

46,1

+222

+7,2

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1075

1049

54,7

47,9

-26

-5,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

Інша поточна заборгованість

4

21

0,2

0,9

+17

+0,7

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

0,1

+3

+0,1

Інші оборотні активи

123

106

6,2

5,0

-17

-1,2

Разом оборотних активів

1967

2145

100,0

100,0

+178

(—)

За даними табл. 4.5 виконують аналіз структури та динаміки оборотних активів.

Оцінювання позитивної і негативної динаміки запасів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, грошових коштів потрібно проводити на основі зіставлення з динамікою фінансових результатів.

При різній ефективності використання оборотних коштів зростання запасів в одному випадку може бути оцінене як свідчення про розширення обсягів діяльності, а в іншому — як свідчення про зниження ділової активності і відповідного збільшення періоду обігу коштів.

Для подальшої деталізації загальної картини зміни структури активів за кожним збільшеним елементом необоротних і оборотних активів можна побудувати таблиці, аналогічні до табл. 4.4 і 4.5.

Наприклад, для дослідження структури і динаміки стану запасів використовують табл. 4.6.

Аналогічні таблиці служать для аналізу нематеріальних активів, основних запасів, незавершеного будівництва, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, грошових коштів.

Детальніший аналіз нематеріальних і основних засобів наведений у ф. 5 «Примітка до річної звітності», де подана детальна структура даних активів на початок і кінець року, їх надходження та вибуття за звітний період.

Важливу характеристику структури коштів підприємства дає коефіцієнт майна виробничого призначення, що дорівнює співвідношенню суми вартостей основних засобів та незавершеного будівництва, а також виробничих запасів і незавершенного виробництва до загальної вартості всіх активів підприємства. Об'єктивним для промислових підприємств вважають таке обмеження показника:

Км > 0,5

У випадку зниження показника нижче критичної межі доцільним є поповнення власного капіталу (наприклад, збільшення за допомогою зростання статутного капіталу) або залучення довготермінових позичених коштів для майна виробничого призначення.

4.4. Аналіз структури пасивів

Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, довготермінових зобов'язань, поточних зобов'язань та кредиторської заборгованості.

Узагальнені джерела засобів можна поділити на власні і запозичені (прирівнюючи до останніх кредиторську заборгованість).

Структуру пасивів характеризують коефіцієнт автономії, що дорівнює частці власних засобів у загальній величині джерел засобів підприємства:

реальний власний капітал

Ка —  

загальна величина джерел засобів підприємства

І коефіцієнт співвідношення позичених і власних засобів, обчислених за формулою:

скориговані довготермінові зобов'язання +

+ скориговані поточні зобов' язання

кп / е   :           :           :          

реальний власний капітал

При розрахунку згаданих коефіцієнтів необхідно брати реальний власний капітал. Для одержання реального власного капіталу підприємства потрібно розділ І пасиву балансу «Власний капітал» збільшити на суму, відображену в розділі V пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів,» і зменшити на суму, відображену в розділі І пасиву в рядку 370 «Вилучений капітал», де наведені дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або через інші причини, а також відняти суму, наведену в рядку 360 пасиву.

При розрахунку коефіцієнта співвідношення запозичених і власних засобів скориговані запозичені засоби одержують шляхом збільшення суми підсумку розділу III «Довготермінові зобов'язання» і підсумку розділу IV «Поточні зобов'язання» на величину статті «Цільове фінансування» у рядку 420 розділу II пасиву балансу та зменшення на суму в розділі V «Доходи майбутніх періодів» у рядку 630.

Попередній аналіз структури пасивів проводять аналогічно до аналізу структури активів. Для такої аналітичної роботи використаємо подану нижче табл. 4.7.

Детальний аналіз структури пасивів і її зміни проводять за допомогою наведених нижче табл. 4.8 і 4.9 окремо по кожному збільшеному виду пасивів.

Таблиця 4.8

ЗМІНА СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

(тис. грн)

 

Показники

Абсолютні величини

Питома вага у загальній величині власного капіталу, \%

Зміна

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолютних величинах

в питомій вазі

Статутний капітал

63

63

1,2

1,2

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

иштй додатковий капітал

5492

5518

108,4

108,4

+ 26

Резервний капітал

41

41

Нерозподілений прибуток

Доходи майбутніх періодів

Негативні коригування Непокритий збиток(—)

—529

—532

—10,4

—10,4

—3

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом реальний капітал

5067

5090

100,0

100,0

23

У результаті аналізу визначають статті пасиву, у яких відбулося найбільше зростання загальної величини джерел засобів.

На основі аналізу, виконаного в табл. 9, визначають стратегію організації щодо нагромадження власного капіталу. За цією таблицею обчислюють коефіцієнт нагромадження власного капіталу:

 

 

ТУ'

к.з./п.к

резервний капітал + нерозподілений прибуток -- непокритий збиток реальний власний капітал

 

Він показує питому вагу джерел власних засобів, спрямованих на розвиток основної діяльності. Позитивна динаміка коефіцієнта свідчить про поступове нагромадження власного капіталу, а від'ємна динаміка (при незмінному статутному капіталі) — про втрату власного капіталу в результаті збиткової діяльності.

За даними табл. 4.9 проводять аналіз структури і динаміки запозичених коштів.

Таблиця 4.9

ЗМІНА СТРУКТУРИ ЗАПОЗИЧЕНИХ КОШТІВ (СКОРИГОВАНИХ)

(тис. грн)

 

Показники

Абсолютні величини

Питома вага у загальній величині позичених коштів, \%

Зміна

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолютних величинах

в питомій вазі

Довготермінові кредити банків

ииШ довготермінові фінансові зобов'язання

Відтерміновані податкові зобов'язання

ииШ довготермінові зобов'язання

Короткотермінові кредити банків

54

37

1,9

1,1

—17

—0,8

Поточна заборгованість за довготерміновими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

Вескселі видані

1

0

0,04

0

—1

—0,04

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

1155

1080

40,7

30,8

—75

—9,9

Поточні зобов'язання за розрахунками

1621

2354

57,1

67,2

+733

+10,1

ииШ поточні зобов'язання

7

34

0,25

0,97

+27

+0,72

Разом позичених засобів (скоригованих)

2838

3505

100,0

100,0

+667

У ході аналізу визначають співвідношення довготермінових і короткотермінових запозичених коштів, банківських кредитів та кредиторської заборгованості.

Враховуючи те, що довготермінові кредити і позики зміцнюють фінансову стійкість підприємства, корисно разом із коефіцієнтом співвідношення запозичених і власних коштів розглянути коефіцієнт співвідношення короткотермінових зобов'язань і перманентного капіталу, який обчислюють за формулою:

К         скориговані короткотермінові зобов'язання

к.з./п.к.           реальний власний капітал +

+ скориговані довготермінові зобов'язання

Співвідношення запозичених і власних коштів може перевищувати одиницю при умові, що співвідношення короткотермінових зобов'язань та перманентного капіталу не перевищує одиницю.