Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

АналІз фІнансового стану пІдприЄмства 4.1. зміст та завдання аналізу фінансового стану підприємства

Під фінансовим станом розуміють сукупність показників, які відображають здатність (спроможність) підприємства розрахуватися за борговими зобов'язаннями. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук шляхів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Визначимо першочергові завдання аналізу. Це, зокрема, такі:

загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;

вивчення відповідності між коштами та джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання;

визначення причинно-наслідкових зв'язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану надходження фінансових ресурсів та їх використання для зміцнення фінансового стану підприємства;

оцінка дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;

визначення платоспроможності, ліквідності, фінансової та ринкової стабільності підприємства;

аналіз ефективності використання капіталу;

оцінка ділової активності підприємства;

прогнозування фінансового стану, виходячи з реальних умов господарської діяльності, наявності власних і залучених коштів, розроблення моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;

розроблення конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

Бухгалтерська звітність складається із взаємопов'язаних форм, на основі яких здійснюється аналіз фінансового стану підприємства:

П(С)БО № 2 «Баланс», ф. 1.

П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати», ф. 2.

П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів», ф. 3.

П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал», ф. 4.

Оскільки за доступністю інформація поділяється на відкриту та закриту (остання є комерційною таємницею), а тому аналіз фінансового стану може бути двох видів: внутрішній; зовнішній.

Внутрішній аналіз здійснюється фінансистами підприємства на основі нормативів, що застосовуються на підприємстві, і виконується способом порівняння цих нормативів з фактичними параметрами фінансової діяльності підприємства.

Зовнішній аналіз здійснюється заінтересованими організаціями — податковою інспекцією, банком, акціонерами, іншими структурами — за даними бухгалтерської звітності.

Основними методами аналізу фінансового стану, які широко за-стосовуються в практиці господарської діяльності підприємств, є:

горизонтальний аналіз (визначають абсолютні та відносні зміни величин різних статей балансу за звітний період);

вертикальний аналіз (вивчення структури статей активу і пасиву на звітну дату);

коефіцієнтний аналіз (вивчення рівня і динаміки відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників, що можна одержати на основі звітності. Ці коефіцієнти порівнюються з базовими даними);

факторний (чинниковий) аналіз (виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також для розрахунку впливу причин (чинників) на зміну фінансового показника, що аналізують).