Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

3.4. особливості проведення фінансового аналізу

Для проведення якісного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно не лише знання методів та прийомів фінансового аналізу, а й уміння правильно застосовувати їх.

Якість результатів фінансового аналізу залежить від багатьох чинників. Так, дуже важко аналізувати фінансову звітність, дані якої не зовсім достовірні. В цьому разі без додаткової інформації неможливо об'єктивно оцінити діяльність підприємства.

На результати аналізу суттєвий вплив має інфляція, яка деформує дані фінансової звітності, впливає на величину амортизаційних відрахувань, вартість товарних запасів, розмір прибутку тощо. Тому при аналізі діяльності підприємства протягом тривалого періоду, а також при порівнянні результатів діяльності підприємств, які здійснювали діяльність у різні часові періоди, необхідно враховувати інфляцію через виявлення впливу її на окремі фінансові показники та перерахунок даних фінансової звітності у порівнянні величини.

Для того щоб дані фінансової звітності більш об'єктивно відображали реальний стан активів та ресурсів підприємства, необхідно використовувати середні величини, які можна отримати на основі даних первинної бухгалтерської документації. Таке усереднення суттєво зменшує вплив сезонних та випадкових коливань на окремі статті звітності.

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів доцільно використовувати для порівняння дані інших підприємств галузі та усереднені дані по галузі в цілому. Це дає змогу визначити, наскільки ефективною є діяльність конкретного підприємства порівняно з іншими підприємствами галузі і які резерви має підприємство щодо підвищення ефективності своєї діяльності. При цьому треба мати на увазі, що існують різні методики розрахунку фінансових коефіцієнтів. Тому, при порівнянні результатів аналізу діяльності кількох суб'єктів господарювання треба мати інформацію про методики розрахунку фінансових коефіцієнтів і обережно підходити до інтерпретації результатів порівняння.

При порівняльному аналізі підприємств слід також звертати увагу на відмінності в обліку необоротних активів та товарно-матеріальних запасів. Підприємства можуть використовувати різні методи нарахування амортизації та обліку товарних запасів, що впливає на основні фінансові показники діяльності підприємства, зокрема на балансову вартість оборотних та необоротних активів, собівартість продукції, балансовий і чистий прибуток, грошовий потік від операційної діяльності тощо.

При проведенні аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів, як правило, не дають конкретну оцінку одному окремому показнику, а проводять комплексний аналіз усіх абсолютних і відносних фінансових показників та здійснюють узагальнюючу оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства.

Розрахунки, пов'язані з обчисленням фінансових показників та визначенням фінансового стану підприємства, можуть ґрунтуватись як на балансових, так і на ринкових оцінках активів та капіталу. Отримані результати можуть суттєво відрізнятись один від одного. Розрахунки, що ґрунтуються на ринкових оцінках, дають змогу отримати більш об'єктивну характеристику фінансового стану підприємства, особливо при високих рівнях інфляції. Проте такі розрахунки мають цінність лише при наявності доступу до активів підприємства, тобто при проведенні внутрішнього аналізу. При зовнішньому аналізі можна тільки наближено оцінити активи підприємства і в результаті отримати наближену оцінку його фінансового стану.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Яка роль фінансового аналізу у прийняті управлінських рішень?

Висвітліть суть, назвіть види і завдання фінансового аналізу?

Дайте характеристику методиці проведення фінансового аналізу.

У чому відмінності між вертикальним і горизонтальним аналізом даних фінансової звітності та основних фінансових показників?

У чому сутність застосування факторного аналізу?

Яка роль аналізу відносних показників у фінансовому аналізі підприємства?

Для чого використовують трендовий аналіз?

Назвіть основних користувачів фінансової інформації і коротко охарактеризуйте їх.

У чому полягає суть використання системи показників для оцінки фінансового стану підприємства?

10.       Висвітліть особливості проведення фінансового аналізу.

На що необхідно звертати увагу при порівняльному аналізі підприємств?

У чому полягає суть аналізу з використанням фінансових коефіцієнтів?