Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

3.3. використання системи показників для оцінки фінансового стану підприємств

 

Подпись: Для оцінки фінан система показників,Подпись:  діяльності, зокрема:

фінансові результати діяльності підприємства;

наявність і розміщення капіталу, ефективність та інтенсивність його використання;

оптимальність структури активів підприємства і рівень виробничого ризику;

платоспроможність та інвестиційну привабливість підприємства;

ризик банкрутства;

запас фінансової стабільності (розрахунок зони беззбитковості).

Для оцінки фінансового стану підприємства, як правило, застосовують відносні показники, адже абсолютними показниками в умовах інфляції користуватися складно у зв'язку з необхідністю здійснення трудомісткої процедури порівняння їх. Тому більшість показників, які використовуються для оцінки і аналізу техніко-економічного стану підприємства взагалі й фінансового зокрема, є відносними.

Слід зазначити, що фінансові показники тісно пов'язані з технічним оснащенням підприємства, адже ефективність діяльності його залежить від використовуваної техніки і технології виробництва, а також організації виробництва. Від стану фінансових показників залежать і соціальні умови життя виробничих колективів, стан ринків фінансування, купівлі та продажу.

Тому, якщо в процесі аналізу такого фінансового показника, як, наприклад, прибуток, будуть виявлені причини (чинники), що призвели до зниження прибутку у звітному періоді, аналітик обов'язково має вивчити інформацію про стан показників, які формують прибуток (використання виробничих ресурсів, собівартість продукції тощо), і надати результати аналізу зацікавленим підрозділам підприємства для прийняття управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію негативних причин, що впливають на формування прибутку підприємства.

Відомо, що будь-яка система показників, які характеризують господарський стан підприємства, складається з економічних (фінансовий результат, платоспроможність, ліквідність, обіг капіталу тощо) і статистичних показників (темпи зростання, темпи приросту, коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та ін.). Ці показники характеризують динаміку аналізованого аспекту господарської діяльності.

У фінансовому аналізі використовуються як економічні, так і статистичні показники. Особливо широко їх застосовують при проведенні горизонтального і вертикального аналізів балансу, аналізі фінансових результатів, фінансової стабільності підприємства, обороту капіталу тощо.