Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмови
Читать: МетодологІчна основа економІчного аналІзу 1.1. економічний аналіз як наука
Читать: 1.3. види економічного аналізу
Читать: 1.4. метод і прийоми економічного аналізу
Читать: 1.5. системний підхід у побудові комплексної методики економічного аналізу
Читать: 1.6. Інформаційна база економічного аналізу
Читать: 1.7. організація аналітичної роботи на підприємстві
Читать: 2.2. особливості розвитку програм автоматизації економічного аналізу
Читать: 2.4. економічні моделі процесу створення інформаційної системи підприємства
Читать: ЗмІст І роль фІнансового аналІзу у прийняттІ управлІнських рІшень 3.1. фінансовий аналіз як основа прийняття управлінських рішень
Читать: 3.2. основні користувачі фінансової інформації
Читать: 3.3. використання системи показників для оцінки фінансового стану підприємств
Читать: 3.4. особливості проведення фінансового аналізу
Читать: АналІз фІнансового стану пІдприЄмства 4.1. зміст та завдання аналізу фінансового стану підприємства
Читать: 4.2. аналіз балансу, як основна складова фінансового аналізу
Читать: 4.3. структурний аналіз активів і пасивів підприємств
Читать: 4.4. аналіз структури активів
Читать: 4.5. особливості оперативного економічного аналізу фінансового стану підприємств
Читать: АналІз фІнансовоЇ стІйкостІ пІдприЄмства 5.1. оцінка фінансової стійкості підприємства
Читать: 5.2. аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
Читать: 5.3. аналіз кредитоспроможності підприємства
Читать: 5.4. прогнозування фінансового стану
Читать: АналІз фІнансових результатІв пІдприЄмства 6.1. зміст, завдання і джерела інформації аналізу фінансових результатів
Читать: 6.2. аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку
Читать: 6.3. аналіз і оцінка виробничого та фінансового лівериджу
Читать: 6.4. аналіз використання прибутку
Читать: 6.5. аналіз показників рентабельності
Читать: АналІз виробничоЇ дІяльностІ пІдприЄмств 7.1. зміст і завдання аналізу виробничої діяльності підприємств
Читать: 7.2. аналіз обсягів виробництва продукції
Читать: 7.3. аналіз асортименту і структури випуску продукції
Читать: 7.4. аналіз ритмічності виробництва
Читать: 7.5. аналіз якості продукції
Читать: АналІз використання персоналу пІдприЄмства  я8.1. аналіз забезпеченості підприємства персоналом
Читать: 8.2. аналіз показників соціальної захищеності працівників підприємства
Читать: 8.3. аналіз використання фонду робочого часу
Читать: 8.4. аналіз продуктивності праці
Читать: 8.5. аналіз фонду заробітної плати
Читать: АналІз забезпечення пІдприЄмства основними засобами та ефективностІ Їх використання
Читать: 9.1. мета і завдання аналізу основних засобів
Читать: 9.2. аналіз забезпечення підприємства основними засобами
Читать: 9.3. аналіз відтворення основних засобів підприємства
Читать: 9.4. аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів підприємства
Читать: 9.5. резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності оновних засобів
Читать: АналІз матерІальних ресурсІв пІдприЄмства та ефективностІ Їх використання 10.1. цілі, завдання і джерела інформації аналізу матеріальних ресурсів підприємства
Читать: 10.2. аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами
Читать: 10.3. оцінка ефективності
Читать: 11.2. аналіз витрат на виробництво за елементами та статтями
Читать: АналІз руху грошових коштІв пІдприЄмства 12.1. сутність і структура надходження грошових потоків підприємства
Читать: 12.2. методика проведення аналізу грошових потоків
Читать: 12.3. аналіз динаміки грошових потоків підприємства
Читать: 12.4. аналіз збалансованості грошових потоків
Читать: 12.5. аналіз інтенсивності й ефективності грошового потоку
Читать: 12.6. оптимізація грошових потоків підприємства
Читать: КонтрольнІ запитання І завдання
Читать: Тестовий контроль
Читать: Завдання для перевІряй знань
Читать: ГлосарІй термІнІв
Читать: Списом використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури