Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

4. вивчення психічних особливостей дитини вихователем

 

Слід розрізняти науково-психологічне дослідження до­шкільника та вивчення дітей вихователем. Дослідник вивчає психі­ку дошкільника з метою поповнення наукових знань про дитину, виявлення нових закономірностей, умов їх прояву тощо. У профе­сійній діяльності вихователя вивчення психіки дошкільника носить практичне спрямування, зорієнтоване на підвищення ефективності навчання й виховання дітей. Знати особливості кожної дитини педа­гогу необхідно для забезпечення індивідуального підходу у вихо­ванні дітей. При цьому педагог не поповнює наукових знань із пси­хології, а використовує їх для визначення рівня розвитку своїх вихованців, простежує їх прояв у кожної конкретної дитини.

Робота з дітьми, яку проводить вихователь, дозволяє йому по­стійно спостерігати за своїми вихованцями протягом їх перебування у садку, яке триває роками. Спілкуючись та співпрацюючи з дити­ною у ході виконання побутових процесів, під час прогулянок, ігор, читання й бесід, вихователь має змогу простежувати зміни у психіці дитини, оцінювати їх динаміку. В обов'язки вихователя входить ви­вчення своїх вихованців у контексті освітньо-виховної роботи.

Вихователь не просто організовує різноманітні форми роботи з дітьми, а вивчає їх у процесі їх реалізації, вносячи згодом доцільні зміни в їх проведення з урахуванням проаналізованих резервів.

Завдання стосовно вивчення дітей вихователем дитячого садка полягають у тому, щоб забезпечити нормативні умови для розви­тку психіки, гнучко перебудовувати їх у разі несприятливого впливу на поведінку дитини, вчасно помітити відхилення в ході психічного розвитку, спрогнозувати подальший розвиток дитини та здійснити потрібну профілактику можливих проблем психіч­ного розвитку. Без цього неможливі ефективне виконання вихо­вателем своїх обов'язків, творчий підхід у його роботі.

Для реалізації дослідницької функції вихователю необхідно володіти міцними знаннями з вікової, зокрема дошкільної, пси­хології. Вихователь спирається на знання як загальних закономі­рностей психічного розвитку особистості (динамічні та змістовні його особливості), так і на знання про розвиток окремих психіч­них функцій, властивостей в умовах ускладнюваних видів діяль­ності та спілкування дошкільника. Знання про психіку дитини повинні відзначатися цілісністю, узагальненістю та системністю, зумовлені розумінням взаємозв'язку між окремими напрямками у розвитку психіки дитини: форм її активності, психічних власти­востей та процесів, здібностей та мотивів.

Повноцінне виконання вихователем професійних функцій не можливе без усвідомлення ним своєї ролі у виховному процесі з дошкільниками. Для дошкільника вихователь виступає старшим, розумним товаришем, партнером по співпраці, завжди готовим надати допомогу. Вихователь повинен володіти витримкою, так­том, не припускати у своїй поведінці грубих інтонацій, викриків, уміти підтримувати у себе позитивний, оптимістичний настрій. Кожен працівник дошкільного закладу працює разом з колегами над спільними завдання виховання дітей, і у системі сучасної освіти велике значення має наступність у роботі всіх учасників педагогічного процесу.

ВИСНОВКИ про особливості вивчення вихователем психічних особливостей дитини:

вивчення дітей вихователем дитячого садка має практичну спрямованість на розуміння причин їх поведінки, визначення їх схильностей, створення умов для їх розвитку;

для отримання об'єктивного знання про своїх вихо­ванців вихователь користується спостереженням у кон­тексті організації ним педагогічного процесу з дошкільни­ками;

гностична функція професії вихователя дошкільного закладу спирається на глибокі знання вихователем дитя­чої психології.