Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 17 воля та система мотивІв у дошкІльному вІцІ

 

План

Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку.

Розвиток волі у дошкільному віці.

Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів.

Психолого-педагогічні умови розвитку волі.

Література

Денисова З.В. Механизмы эмоционального поведения ре­бенка / Под ред. Н. И. Касаткина. — М.: Наука, 1978. — 144 с.

Завтра в школу / Під заг. ред. В. К. Котирло. — К.: Рад. школа, 1977. — 128 с.

Запорожец А. В. Психологическое изучение развития мото­рики ребенка-дошкольника / Вопросы психологии ребенка дошко­льного возраста / Под ред. А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца. — М, 1995. — С. 112—122.

Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. — К.: Рад. школа, 1986. — 152 с.

Кононко Е. Л. Чтобы личность состоялась. — К.: Рад. шко­ла, 1991. — 221 с.

Котирло В. К. Виховання слухняності дітей у сім'ї. — К.: Рад. школа, 1967. — 104 с.

Котирло В. К. Растет гражданин. — К.: Рад. школа, 1980. —

79 с.

Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольни­ков. — К.: Рад. школа, 1971. — 196 с.

Кравцов Г., Кожарина Л., Плашаева Л. Царевна Несмеяна и другие, или Воспитание произвольности // Дошкольное воспита­ние. — 1971. — № 11. — С. 61—64.

 

Люблінська Г. О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа,

1974. — С. 279—297.

Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. — М.: Просвещение, 1991. — 112 с.

Непомнящая Н. И. Формирование воли // Дошкольное вос­питание. — 1963. — № 9. — С. 36—41.

Смирнова Е. О. Развитие воли и произвольности в раннем онтогенезе // Вопросы психологии. — 1990. — № 3. — С. 49—57.

Усова А. П. Роль игры в воспитании детей / Под ред. А. В. Запорожца. — М.: Просвещение, 1976. — 96 с.