Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

5. психолого-педагогічні умови розвитку

уваги дошкільника

 

Найважливіше завдання дошкільного виховання — розви­ток довільної уваги. Надалі вона забезпечить успішність на­вчання дитини в школі, допоможе їй виконувати вказівки вчителя і контролювати себе.

Психолого-педагогічні умови розвитку уваги:

Розвиток уваги прямо залежить від якості спілкування дорос­лого з малюком. Організація спілкування дитини з дорослим має відповідати віковим особливостям форм спілкування і змінюва­тися з розвитком дитини.

Організація діяльності дитини, надання їй простору для ініціа­тиви та самостійності. В. О. Сухомлинський писав: «Увага мале­нької дитини — це вередлива «істота». Вона здається мені поло­хливою пташкою, яка відлітає подалі від гнізда, щойно хочеш наблизитися до нього. Коли ж вдалося, нарешті, спіймати пташ­ку, то втримати її можна тільки в руках або в клітці. Не чекай від пташки пісень, якщо вона відчуває себе в'язнем. Так і увага ма­ленької дитини: якщо ти тримаєш її як пташку, то вона поганий твій помічник» [142, с. 119].

3. Найбільший вплив на розвиток уваги дитини мають її ігрова та пізнавальна діяльність, які нерозривно пов'язані.

Протягом усього розвитку від народження до 7-ми років увагу дитини приваблюють об'єкти, включені у спілкування з дорослим. Становлення спілкування між дорослим і дитиною — вирішальна умова розвитку уваги дитини. На першому році життя дорослий відкриває перед дитиною світ оточуючих предметів, організовує предметне середовище, в якому живе дитина. її оточують певні іг­рашки, звуки, побутові предмети. Дорослий підносить їх ближче до дитини, дає їх потримати, показує цікаві властивості: брязкаль­це торохтить, коли його потрясти; тарілочка починає бриніти, як­що вдарити по ній ложкою. Всі предмети, які опосередковують спілкування дорослого з дитиною, викликають у неї мимовільну увагу, у межах якої формуються стійкість, розподіл, переключен­ня. Водночас дорослий оберігає дитину від надмірно сильних по­дразників: гучних звуків, занадто яскравого світла.

3 розвитком предметної діяльності дитини вона самостійно та разом з дорослим діє з різноманітними предметами, спрямовую­чи свою увагу на них. 3авдання дорослого — забезпечити простір для дій дитини, збагатити оточуюче предметне середовище, дба­ючи при цьому про безпеку життя дитини.

3начну роль у підтримці уваги в ранньому дитинстві має показ дитині предметів і нових способів дії з ними у контексті розвитку ігрової діяльності. Дорослий може підвищити стійкість уваги, підказуючи дитині новий поворот у грі, допомагаючи розгорнути сюжет. Ось дитина грається машинкою: неодноразово проїжджає «доріжкою» вперед і назад. Це їй швидко набридає. У цей мо­мент звертається дорослий: твоя машинка потрібна, щоб підвезти цеглу для будівництва. Дитина підхоплює пропозицію доросло­го — увага до машинки зберігається.

Переключення уваги дитини при переході від однієї діяльнос­ті до іншої полегшується, якщо дорослий організовує ці моменти в ігровій формі. Наприклад, діти граються у пасажирів поїзда. Наближається час обіду. Вихователь пропонує: «Пасажири зго­лодніли. Потрібно пообідати. А поїзд повезе вас далі.»

У пізнавальній діяльності інтерес дитини переходить від спрямування на зовнішні ознаки — до глибинних, суттєвих, що змінює зміст уваги та її вибірковість. Протягом дошкільного ди­тинства малюка приваблює емоційно насичений матеріал. Дорос­лий, пам'ятаючи про це, створює зону позитивних переживань, тим самим викликаючи і підтримуючи мимовільну увагу дитини. Увага підтримується, коли дошкільник активний щодо предмета, обстежує його, відкриваючи в ньому щось нове. У той же час до­рослий повинен вимагати довести почату справу до кінця, ство­рювати у дітей установку на отримання якісного результату.

Використовуються спеціальні ігри і вправи на розвиток уваги, що включають розумову і рухову активність дітей. Наприклад, використовуються рухливі ігри «День і ніч», «Кіт і миші»; кори­сними є також дидактичні ігри, ігри-драматизації, в яких потріб­но діяти згідно з правилами. Рекомендуються також вправи: по­рівняй картинки; чого не вистачає?; лабіринт; продовжи візе­рунок; розкласти у правильній послідовності серію картинок, які відображають процес одягання.

Важливе значення для розвитку уваги дитини має режим дня, який служить зовнішнім засобом її організації, полегшує пере­ключення, розподіл, концентрацію уваги. Організацію режиму дня у дітей до раннього віку здійснює дорослий. Доцільно напе­ред нагадувати дітям про черговий режимний момент, змальову­вати його привабливим, щоб сформувати готовність до нього: «Скоро прогулянка. Будемо одягати наших ляльок, садити їх на візочки й везти на прогулянку.» Поступово дитина переходить до самоорганізації у виконанні режиму і в управлінні увагою.

ВИСНОВКИ про психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника:

найважливішими психолого-педагогічними умовами розвитку уваги дошкільника є забезпечення дорослим від­повідного віку та повноцінного спілкування між дорослим і дитиною, надання ініціативи і самостійності дошкільнику у виконанні різноманітних видів діяльності;

найбільший вплив на розвиток уваги дошкільника справляють його пізнавальна та ігрова діяльність;

впливи дорослого, спрямовані на розвиток уваги, по­винні подаватись у ігровій та емоційно насиченій формі.