Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

4. досягнення у розвитку уваги в дошкільному віці (3—6 років)

 

У дошкільному віці самостійність дитини ще більше зростає, поведінка має пізнавальну спрямованість, предметні дії набувають певної автоматизованості. Відбувається розквіт сюже­тно-рольової та інших видів ігор дітей. Серед найбільш приваб­ливих об'єктів пізнання життя дорослих — їх взаємини, вико­нання ними професійних ролей. Значного розвитку зазнають всі пізнавальні процеси дитини, вони стають більш диференційова­ними та водночас інтегрованими. Розширення обсягу сприймання у дошкільника, інтенсивне оволодіння ним сенсорними еталона­ми сприяє зростанню обсягу уваги, що дає можливість дитині охоплювати увагою всі ділянки досить складної діяльності, зок­рема ігрової (врахувати розподіл ролей, якість їх виконання кож­ним, реагувати на впливи партнерів по грі відповідно до своєї ви­конуваної ролі).

При виконанні побутових процесів дошкільник користується значною кількістю автоматизованих дій, навичками, що звільняє його увагу. Наприклад, під час миття рук, він помічає, що това­риш не розправив свій рушничок, робить йому зауваження.

Розгортання складних і тривалих ігрових сюжетів зміцнює стійкість уваги дитини, сприяє зростанню її довільності. Стій­кість уваги проявляється не тільки у грі, а і тоді, коли дитина виконує під керівництвом дорослого певну роботу, навіть не­цікаву.

Значний вплив на розвиток уваги спричиняють досягнення у розвитку пізнавальної активності дитини. Намагаючись знайти відповідь на хвилюючі їх запитання дошкільники довго зосере­джують свою увагу: хлопчик 5-ти років сидить біля кошика з ку­рячими яйцями, очікуючи появи курчатка; дівчинка (5 р. 6 міс.) не відходить від рослини з бутоном, бажаючи побачити, як роз­криється квітка; Микола Р. (5 р. 8 міс) кожен день дивиться на лялечку, очікуючи появи метелика.

Відволікання уваги порівняно з раннім віком зменшуються (особливо між 5,5 і 6,5 роками), що надає поведінці дошкільника більшої послідовності. Водночас дитина не може зосередитись, якщо їй заважає шум, інші сторонні звуки. У віці 4—7 років най­триваліші відволікання від гри викликає дзвінок.

Значні досягнення спостерігаються в розвитку довільної ува­ги, яка виступає одним з компонентів довільності особистості як новоутворення дошкільного віку. Вдосконалюється здатність ди­тини діяти за словесною інструкцією дорослого. Серед цих ін­струкцій з'являються прямо орієнтовані на організацію уваги: «Будь уважним». Дорослий підтримує увагу дитини, якщо вини­кли відволікання чи їх загроза, за допомогою жестів, слів, показу зразків. Ті способи, які дорослий використовує для підтримки уваги дитини, засвоюються нею. У старшому дошкільному віці вона починає користуватися ними сама, даючи собі настанови та самоінструкції. Значну роль при цьому відіграє плануюча функ­ція мовлення самої дитини: «спочатку обведу листочок олівцем, а потім виріжу»; «спочатку приберу іграшки, а тоді розпочну іншу гру». Дитина привчається планувати, виконувати роботу послі­довно, крок за кроком, що сприяє кращому розподілу та пере­ключенню уваги, звільняє її обсяг.

Розвиток довільної уваги пов'язаний з появою у дошкільника гальмівної функції волі. Дитина докладає зусиль до того, щоб втримати свою увагу на потрібному, а не на цікавому, намагаєть­ся зменшити залежність своєї уваги від зовнішніх подразників. Цьому сприяє розвиток здатності діяти за вимогами взятої на се­бе ролі. Ось Оленка В. виконує у грі роль продавця, на поличці «магазину» лежать справжні цукерки, але дитина втримується від спокуси покуштувати їх, тому що «продавці не їдять», і зосере­джується на обслуговуванні «покупця».

У дошкільному віці на основі розвитку довільної уваги з'явля­ються випадки післядовільної, коли дитина зосереджується і за­хоплюється потрібною роботою.

ВИСНОВКИ щодо особливостей розвитку уваги в дошкі­льному віці:

— розвиток видів та властивостей уваги дошкільників пов'язаний із становленням предметної] ігрової, пізнаваль­ної діяльності дитини;

увага дошкільника більше диференціюється та інте­грується із іншими психічними процесами (сприйманням, пам'яттю, волею);

складність і тривалість сюжетно-рольової гри та постановка пізнавальних завдань вимагає від дошкільника досить стійкої, значної за обсягом, керованої уваги;

розвиток довільної уваги відбувається у тісному взаємозв'язку зі становленням довільності як риси особи­стості;

—розпочинається формування нового виду уваги — піс-лядовільної.